ІНФОРМАЦІЙНА ПРОФЕСІОГРАМА

 

ІНЖЕНЕР-БУДІВЕЛЬНИК

 

Галузь знань – Будівництво та архітектура

Спеціальність – Будівництво та цивільна інженерія

Спеціалізація «Міське будівництво та господарство»

 

випускова кафедра «Міського будівництва»

 

Освітня кваліфікація:

 1. Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» - Бакалавр будівництва
 2. Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» - Магістр з будівництва та цивільної інженерії

 

Терміни навчання:

 • - бакалавр - 4 роки (денна форма навчання), 4,5 років (заочна форма навчання), 3 роки (скорочений термін навчання);
 • - магістр – 1,5 роки (денна форма навчання), 2 роки (заочна форма навчання).
 • Загальна характеристика (опис професії)
  Професія інженера-будівельника спеціалізації «Міське будівництво та господарство» передбачає проектування, зведення, експлуатацію, моніторинг та реконструкцію міських територій, будівель і споруд, інженерного забезпечення та обладнання будівельних об'єктів і міських територій, а також транспортної інфраструктури, проведення наукових досліджень і освітньої діяльності в галузі міського будівництва.
  Кваліфікований спеціаліст підготовлений до професійної діяльності в галузі будівництва для роботи в проектних, науково-дослідних інститутах, у виробничих, будівельних та експлуатаційних підприємствах, організаціях, що виконують проектно-пошукові роботи, в спеціалізованих фірмах різних форм власності.
   
  Домінуючі здібності Для успішної професійної діяльності необхідна наявність творчих, розумових, математичних, конструкторсько-технічних здібностей
  Професійні знання
  Для успішного освоєння професії необхідні базові знання з загальноосвітніх фундаментальних і прикладних дисциплін: фізики, хімії, математики, інженерної і комп’ютерної графіки, будівельного матеріалознавства, інженерної геодезії, будівельної кліматології та ін.
  Кваліфікований фахівець повинен: знати:
  - містобудівельні і будівельні нормативно-правові акти,
  - діючі стандарти та технічні умови будівельного виробництва,
  - основи проектної справи,
  - інноваційні проектні рішення в системах життєзабезпечення будівель і споруд
  - комп'ютерне проектування архітектурних просторів,
  - опір матеріалів,
  - будівельну і теоретичну механіку,
  - технологію будівельного виробництва,
  - методи розрахунків, конструювання та контролю якості будівельних конструкцій
  - основи кошторисної справи
  - правила і норми охорони праці, техніки безпеки в будівництві та в надзвичайних обставинах;
  мати уявлення:
  - про формування, функціонування і розвиток міських територій різного призначення,
  - про житлові і громадські будинки, дорожньо-транспортні споруди, об’єкти комунальної власності;
  - про формування, функціонування і розвиток вулично-дорожньої мережі;
  - про організацію безперебійної роботи міського транспорту;
  - про організацію відпочинку міського населення;
  - про ландшафтний дизайн;
  - про сучасні тенденції розвитку інженерної інфраструктури міста;
  - про підприємства, організації, фірми, які працюють в галузі управління міським господарством, будівництва, реконструкції, експлуатації та утримання житлового фонду, енергореновації та модернізації будинків і споруд;
  - про сучасні тенденції розвитку, проблеми та шляхи їх вирішення для створення комфортного міського середовища.
  Професійні вміння
  Кваліфікований фахівець повинен уміти:
  - обґрунтувати оптимальні проектні рішення об’єктів міського будівництва та цивільної інженерії з урахуванням їх особливостей для подальшого визначення оптимального режиму функціонування;
  - здійснювати контроль відповідності розроблюваних проектів і технічної документації завданням на проектування, стандартам, будівельним нормам і правилам, технічним умовам та іншим виконавчим документами;
  - провести розробку документації та організувати роботи по менеджменту якості містобудівних, технологічних процесів на підприємстві і виробничих ділянках;
  - здійснювати контроль якості зведення, експлуатації та утримання об’єктів міського будівництва та цивільної інженерії;
  - обробляти статистичні дані, розраховувати та оптимізувати технологічні параметри за допомогою спеціалізованих сучасних методів та засобів;
  - розробити заходи з охорони праці та навколишнього середовища при проведенні досліджень та у виробничій діяльності;
  - скласти психологічний портрет людини, підібрати робітників на визначені посади, знайти шляхи виходу з конфліктної ситуації для ефективного управління персоналом;
  - розробити стратегію розвитку організації, прийняти  управлінське рішення зі складної управлінської проблеми в екстремальних умовах, оцінити документально оформлене управлінське рішення;
  - сприймати та розуміти науково-технічну вітчизняну та іноземну літературу зі спеціальності, складати науково-технічну документацію та спілкуватися на професійні теми, у тому числі іноземною мовою;
  - пояснювати процеси, що відбуваються на основних етапах дослідження, проектування, експлуатації, утримання, реконструкції об’єктів міського будівництва та цивільної інженерії;
  - надати вказівки щодо експлуатації обладнання та перевірки технічного стану і залишкового ресурсу будівельних об'єктів і обладнання, розробки технічної документації на ремонт;
  - провести постановку і проведення експериментів, метрологічне забезпечення, збір, обробку та аналіз результатів, ідентифікацію теорії і експерименту;
  - аналізувати і вирішувати складні інженерні проблеми в міському будівництві та цивільній інженерії;
  - аналізувати ефективність проектних та технічних рішень, пропонувати заходи з ресурсо- та енергозбереження;
  - провести розробку інноваційних матеріалів, технологій, конструкцій і систем, розрахункових методик, в тому числі з використанням наукових досягнень;
  - розробляти техніко-економічне обґрунтування і прийняття проектних рішень в цілому по об'єкту, координація робіт по частинах проекту;
  - запропонувати заходи з охорони праці від шуму, вібрації, збиткової теплоти та дії електричного струму, розробити первинні заходи з пожежної безпеки для заданих умов;
  - аналізувати витрати і результати діяльності виробничих підрозділів, організації безпечних способів і контроль за веденням робіт на підприємстві;
  - розробляти програми заходів щодо зниження негативних наслідків антропогенної діяльності та здійснювати керівництво її виконанням;
  - провести технічну експертизу проектів об'єктів будівництва та цивільної інженерії.
  Важливі професійні якості

   Для успішної професійної діяльності майбутній кваліфікований фахівець повинен мати наступні особисті і професійні якості та зацікавлення:
  - широкий круг зацікавлень в галузі міського будівництва;
  - високорозвинені організаторські здібності;
  - здатність оперативно вирішувати проблемні ситуації;
  - логічне та аналітичне мислення;
  - високий рівень розвитку технічних здібностей;
  - математичні здібності;
  - просторове мислення;
  - схильність до інтелектуальних видів діяльності;
  - схильність до роботи з технікою;
  - фізична витривалість;
  - виражена здатність до концентрації уваги;
  - емоційна стійкість;
  - вміння передбачати перспективи розвитку галузі.

  Обмеження професії
  Майбутні фахівці повинні бути готові до:
  - підвищеного психоемоційного навантаження;
  - високого рівня відповідальності;
  Перспективи працевлаштування 

  Майбутні кваліфіковані фахівці мають можливість працевлаштування:
  - в Адміністрації населених пунктів;
  - в виконавчих установах;
  - в Управліннях та департаментах архітектури, містобудування та земельних відносин;
  - в будівельних організаціях;
  - в проектних та дизайнерських майстернях всіх форм власності;
  - в відділах оцінки землі і бюро технічної інвентаризації;
  - на підприємствах ландшафтного дизайну всіх форм власності;
  - на підприємствах житлово-комунального господарства;
  - в вищих, середньотехнічних, професійних навчальних закладах;
  - в науково-дослідних інститутах

  -необхідності постійного отримання знань з новітніх технологій в міському управлінні і будівництві
  Перспективи кар’єрного росту
  Кваліфікований фахівець може займати первинні посади: майстер будівельних та монтажних робіт, виробник робіт, інженер (цивільне будівництво), інженер-проектувальник - у проектному інституті, інженер з проектно-кошторисної роботи виробничого або технічного відділів будівельного підприємства, інженер з нагляду за будівництвом - у відділах капітального будівництва, держадміністрації обласного та міського значення, державних підприємств, приватних фірм і бюро, науковий співробітник - в науково-дослідному інституті, завідувач лабораторією, асистент, викладач - в навчальних закладах.
  Комунікативні навички фахівця, його управлінські здібності, дозволять виступати в ролі керівника колективів різних по кількості співробітників, опановувати такі професії, як менеджер, менеджер проекту; підприємець.
  Розвиток підприємницьких вмінь дозволить відкрити власну справу і опанувати професію приватного підприємця.
  Затребуваність

   Професія інженера-будівельника користується високим попитом, стабільно затребувана, конкурентоздатна на ринку праці.
  Посади, які можуть займати кваліфіковані фахівці:
  - фахівець в органах самоврядування міст;
  - інженер–будівельник;
  - інженер–проектувальник;
  - фахівець–кошторисник;
  - фахівець з ландшафтного дизайну;
  - фахівець в житлово-комунальному господарстві;
  - викладач в навчальних закладах;.
  - виконроб на будівництві
  Переваги професії:
  - активність висококваліфікованого фахівця в професійній діяльності позитивно впливає на перспективи професійного росту, отримання високої заробітної плати, можливості переорієнтації на певну суміжну професію;
  - задоволеність і гордість за якісно виконані роботи, побудовані об'єкти.

 

 


На сайті 246 гостей та 0 користувачів

Харків:

Розклад дзвінків

1 пара:  8-30 - 10-05

2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

Кафедра міського будівництва