ВІДОМОСТІ

    Про якісний склад групи забезпечення освітніх програм спеціальності «Міське будівництво та господарство» для осіб з вищою освітою (для розширення провадження освітньої діяльності в  разі збільшення ліцензованого обсягу)

  Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри міського будівництва освітньому компоненту за  2017-2021рр.

    Опис показників результатів професійної діяльності викладачів кафедри міського будівництва

 

НАПРЯМОК НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА

Наукова діяльність кафедри спрямована на розвиток таких основних напрямків:

  1. Науково-дослідна робота за держбюджетним фінансуванням.
  2. Науково-дослідна робота за госпдоговірним фінансуванням.
  3. Підготовка кандидатських та докторських дисертацій.
  4. Участь у міжнародних проектах, конференціях та семінарах.
  5. Видавницька діяльність за науковими напрямами.

Наукові розробки впроваджуються в проектних розробках для міста в цілому та окремих елементів його забудови, в проектах реконструкції будівель та споруд, в проектах, що пов’язані із створенням інформаційної бази даних для м. Харкова та Харківського регіону.

Викладачами кафедри розробляється держбюджетна науково-дослідна тема «Інноваційні розробки у сфері управління міськими територіями». Нові технічні рішення використовуються при виконанні курсових, дипломних проектів та магістерських робіт.

Госпдоговірна тематика:

 1. Аналіз поточного стану енергозбереження і потенціалу підвищення енергоефективності систем освітлення, об’єктів бюджетної сфери та житлового фонду міста Харкова» сумісно з Департаментом економіки та комунального майна Харківської міської ради.

 2. Розробка заходів з підвищення енергоефективності будівель департаменту охорони здоров’я м. Харкова. Замовник: Департамент економічного розвитку ХМР.

 3. Капітальний ремонт покрівлі будівлі науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» з встановленням сонячних панелей. Замовник: «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» .

 4. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Черепанова, 2 в м. Полтава»

 5. Розробка креслень щодо капітального ремонту покрівлі будинку по вул. Черепанова, 2а в м. Полтава»

 6. Розробку заходів щодо водовідведення поверхневих вод з території «Ліцею «Професіонал» в м. Харкові за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 22/24.

   

Наукові розработки діяльності кафедри:

          1. Регіональне стратегічне планування розвитку і реформування містобудівної документації
              Результати досліджень реалізуються у формі наступних науково-дослідних робіт:

- «Формування територіальних утворень в умовах децентралізації»;

- «Концепция стратегии развития г. Харькова до 2030 г.»;

- «Концепция стратегии развития г. Чугуева, как структурной части Харьковской агломерации до 2020 г.»

- колективна монографія «Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів».

2. Інноваційні розробки з покращення стану міської транспортної інфраструктури великих міст

            Результати досліджень реалізуються у формі наступних робіт:

- кандидатська дисертація старшого викладача Івасенко В.В. «Принципи і методи пректування вулично-шляхової мережі з урахуванням потреб маломобільних груп населення» (науковий керівник – к.т.н., доцент Литвиненко Т.П.);

- навчальний посібник «Планування міст і транспорт» (автори - О. С. Безлюбченко, О. В. Завальный, С. М. Гордієнко); Харк. нац. унів. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2008.

- акти впровадження управліннями містобудування та архітектури виконавчих комітетів Кременчуцької міської ради Полтавської області та Рівненської міської ради при проектуванні зупинок громадського транспорту із урахуванням потреб маломобільних груп населення. Виконавець к.т.н., старш. викл.Івасенко В.В. та інші.

- науково-дослідні роботи студентів: «Градостроительные аспекты создания системы общественного велопроката в г. Харькове» (науковий керівник - ст. викл. Гордієнко С.М.);   «Необходимость организации пешеходных зон и пешеходных пространств в крупных городах» (науковий керівник - ст. викл. Черноносова Т.О.).

3. Енергозбереження та енергоефективність міського будівництва: перспективи інноваційного розвитку

Результати досліджень реалізуються у формі наступних робіт:

- кандидатська дисертація ас. Вяткіна К.І. «Енергозберігаюча технологія портландцементу з використанням відходу переробки газового конденсату»;

- навчальний посібник «Планування і благоустрій міст» (автори - О. С. Безлюбченко, О. В. Завальный, Т. О. Черноносова) Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2013. - 204 с. ISBN - 978-966-695-293-9.

- Гайко Ю. І., Жидкова Т. В. , Апатенко Т.М. та ін. «Проблеми та перспективи розвитку житлової забудови в умовах комплексної реконструкції» / за заг. ред. Ю. І. Гайко, Т. В. Жидкова, Т.М.; Харк. нац. унів. міськ. госп-ва. - Харків: ХНУМГім О.М. Бекетова, 2017.

- науково-дослідна робота студента: «Екомісто ― сучасне втілення технологій майбутнього» (науковий керівник – ст. викл. Апатенко Т.М.);

4. Інтеграція інноваційного потенціалу в сфері розвитку ландшафтно-рекреаційних утворень як фактор стратегічного розвитку регіону

В рамках цього напрямку проводились і проводяться наступні роботи:

- навчальний посібник «Планування і благоустрій міст» (автори - О. С. Безлюбченко, О. В. Завальный, Т. О. Черноносова) Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2013. - 204 с. ISBN - 978-966-695-293-9.

5. Інноваційні рішення реконструкції територій в межах історичного ареалу великих міст

Результати досліджень реалізуються у формі наступних робіт:

- монографія «Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні міського середовища» (автори – к.т.н., доц. Завальний О.В., ст. викл. Черноносова Т.О., ст. викл. Гордієнко С.М., к.т.н., доц. Жидкова Т.В.);

- магістерські роботи і дипломні проекти (наукові керівники – к.т.н., доц. Завальний О.В., д.т.н., проф. Линник І.Е., ст. викл. Черноносова Т.О., к.т.н. доц. Жидкова Т.В., ас. Чепурна С.М., ст. викл. Апатенко Т.М., к.т.н., доц., Безлюбченко О.С., ст. викл. Гордієнко С.М.);

- науково-дослідна робота студента «Перетворення промислових територій в структурі міста» (науковий керівник – ас. Панкеєва А.М.).

6. Нові тенденції територіально-просторового розвитку міської території

Результати досліджень реалізуються у формі наступних робіт:

- кандидатська дисертація ас. Панкєєвої А.М. «Принципи формування просторово-територіальної структури міської агломерації (на прикладі міста Харкова)» (науковий керівник к.т.н. доц. Завальний О.В.);

- науково-дослідні роботи «Инверсия садовых домиков в коттеджные поселки» (виконавці – ст. викл. Мороз Н.В., ас. Панкеева А.М.); «Упреждение обрушений панельных зданий и обеспечение их эффективной и безопасной эксплуатации» (виконавці – к.т.н., доц. Жидкова Т.В., ст. викл. Н.В. Мороз, ас. А.М. Панкеєва, к.т.н., доц. Гайко Ю.І.), «Управляемая агломерация крупных городов и регионов» (виконавці – ст. викл. Апатенко Т.М., к.т.н., доц. Завальний О.В., ст. викл. Мороз Н.В., ас. Панкеєва А.М.), «Интерагломерация трансграничных регионов восточной Украины» (виконавці – ст. викл. Апатенко Т.М. , ст. викл. Мороз Н.В. ас. Панкеева А.М., ас. Яковлєв П.А.),;

- науково-дослідні роботи студентів «Аналіз сучасних методів реконструкції міської забудови» (науковий керівник – к.т.н., доц. Гайко Ю.І.), «Напрямки і принципи реновації промислової забудови» (науковий керівник – к.т.н., доц. Гайко Ю.І.), «Функціонально-просторова організація торговельних комплексів в умовах реновації промислових будівель» (науковий керівник – к.т.н., доц. Гайко Ю.І.), «Функциональное зонирование города» (науковий керівник – к.т.н., доц., Шишкін Е.А.), «Городские агломерации на современном этапе Украины» (науковий керівник – ст. викл. Черноносова Т.О.);

- монографія «Особливості геоінформаційного моделювання, земельного адміністрування та оцінки міського середовища» (автор к.т.н., доц., Вяткін К.І.).

7. Прогнозування еволюції ергатичних систем

В рамках цього напрямку проводились і проводяться наступні роботи:

- докторська дисертація Линник І.Е. «Теоретичні основи прогнозування еволюції ергономічної системи «водій – транспортний засіб – транспортна мережа - середовище» (науковий керівник д.т.н., проф. Доля В.К.) (2013 р.);

- кандидатська дисертація Санько Я.В. «Довгострокове прогнозування обсягів перевезень пасажирів трамваєм з урахуванням впливу зовнішнього середовища (на прикладі ХКП «Міськелектротранс»)» (науковий керівник – д.т.н., проф. Линник І. Е.)

- кандидатська дисертація Волобуєва Т.В. «Ергономічна оцінка навчання водія поведінці в стресових дорожньо-транспортних ситуаціях» (науковий керівник – д.т.н., проф. Линник І. Е.)

- кандидатська дисертація Кульбашної Н.І. «Ергономічне забезпечення умов руху на суміжних ділянках доріг» (науковий керівник – д.т.н., проф. Линник І. Е.)

8. Системна оптимізація елементів доріг і вулиць за екологічними, ергономічними та техніко-економічними критеріями

Результати досліджень реалізуються у формі наступних робіт:

- кандидатська дисертація Кульбашної Н.І. «Ергономічне забезпечення умов руху на суміжних ділянках доріг» (науковий керівник – д.т.н., проф.    Линник І. Е.)

- монографія «Оцінка та прогнозування екологічного стану доріг Линник І. Е.); та виробничих баз дорожнього господарства» (автор – д.т.н., проф. Линник І. Е.).

9. Методологія архітектурно-будівельного проектування та конструювання, удосконалення конструкцій будівель і споруд

Результати досліджень реалізуються у формі наступних робіт:

- монографія «Архітектурно-будівельні конструкції, будівлі і споруди у винаходах» (автор – д.т.н., проф.. Романенко І.І.);

- кандидатська дисертація Шишкіна Е.А. «Напружено - деформований стан анкерування арматурних стержнів серпоподібного профілю акриловими клеями при дії статичного висмикувального зусилля» (науковий керівник к.т.н., проф. Золотов М.С.) (2014 р.);

- кандидатська дисертація Чепурної С.М. «Бетоны с повышенными физико-механическими свойствами и водонепроницаемостью за счет применения высокодисперсного мела» (науковий керівник д.т.н., проф. Плугін А.А.);

- науково-дослідна робота студента «Житлова індустріалізована будівельна система середньої поверховості» (науковий керівник д.т.н., проф. Романенко І. І.);

- навчальний посібник «Архитектурно-будівельні конструкції» (автори – ст. викл. Мороз Н.В, ас. Панкеєва А.М.).


НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОЗРОБКИ

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТРАНСПОРТ ГОРОДА

Наука 1

МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Наука 2

КОНЦЕПЦІЇ І СТРАТЕГІЇ СИСТЕМНОГО, СТАЛОГО І СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ І ВЕЛИКИХ МІСТ

Наука 3

 

В 2016 році колективом кафедри в співпраці зі співробітниками інших кафедр різних факультетів Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова видано колективну монографію «Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів».

уменьш Монография

Авторами-розробниками якої є Апатенко Т. М., Безлюбченко О. С., Гайко Ю. І., Гончарова З. В., Гордієнко С. М., Жидкова Т. В., Завальний О. В., Линник І. Е., Мороз Н. В., Панкеєва А. М., Прасол В. М., Семенов В. Т., Сосіпатров А. М., Черноносова Т. О., Шишкін Е. А., Штомпель Н. Е.

В монографії представлені деякі укрупнені напрями наукових розробок кафедри міського будівництва. Розкриваються переваги створення тимчасових творчих колективів, концептуальні та стратегічні проекти з проблем розвитку та реформування міст, перспективні напрямки розвитку великих міст і регіонів: керована агломерація, інтерагломерація транскордонних регіонів України, визначення ризиків експлуатації будівель і ліквідації можливих руйнувань, перспективи інноваційного розвитку енергозбереження та енергоефективність міського будівництва, редевелопмент міських територій та об’єктів нерухомості. Пропонується системне вирішення комплексу завдань з переходу містобудівного комплексу до інноваційного соціально орієнтованого типу розвитку, формування інноваційної економіки, знань, що означає перетворення творчого потенціалу людини в провідний чинник економічного зростання і національної конкурентоспроможності.
Монографія призначена для наукових робітників, викладачів і співробітників ВНЗ, студентів, що навчаються за напрямами «Будівництво» та «Архітектура».

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

На сайті 56 гостей та користувачі відсутні

Харків:

Розклад дзвінків

1 пара:  8-30 - 10-05

2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

Приемн комиссиялистcdr

Кафедра міського будівництва