Наші публікації

  2021  
Обложка Реновація промислової забудови 1 (1).jpg 

 

 

03.07.21.JPG

 
 2020 2019 2019 
 2020.jpg Підручник. Ч2.jpg Рисунок8.jpg
 2018 2018 2017
Рисунок3.jpg IMG_20181130_112048.jpg Рисунок7.jpg
 2016 2015  2014
Рисунок5.jpg Рисунок2.jpg Рисунок9.jpg
2012 2011 2009
Рисунок6.jpg
2009 2008 2008
Серия_2009.jpg Серия_2008.jpg
2007 2007 2005
Серия_2007.jpg Серия_2007-1.jpg
2005 2004 2003
Серия_2005.jpg 2004.jpg
 2003 2001  2000
Рисунок4.jpg

 

    За участю Заслуженого архітектора України, лауреата Державної премії України в галузі архітектури та містобудування, професора В.Т.Семенова було розроблено два генеральних плани м.Харкова: Генеральний план м.Харкова 1986 року і Генеральний план м.Харкова 2004 р (до 2026 року, з подальшим коректуванням в 2013 р)

   За участю нинішнього професорсько-викладацького складу кафедри розроблені:

 • Концепція системного розвитку міста Харкова (2000)
 • Концепція сталого розвитку міста Харкова (2004)
 • Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова (2003 р)
 • Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства Харківської області (2003 рік)
 • Комплексна транспортна схема м.Харкова (2005 р)

 

ПУБЛІКАЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ

2021

 1. Реконструкція цивільних та промислових будівель і споруд: підручник  / [за ред. Е.А. Шишкіна, О.В. Завального] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 404 с.  – (Серія «Міське бкдівництво та господарство»).

 2. Завальний О.В. Аналіз міського простору – це перший етап для формування сучасного міста / О.В. Завальний, М.С. Колоша // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Київ: КНУБА, 2021. – Вип. 76. – С. 71-82.

 3. Проєктування об’єктів готельно-ресторанного господарства: навчальний посібник / О. В.Завальний, Т. М. Апатенко, Ю.В. Краснокутська // Харьків, нац. ун-т міськ. госп. ім. О.М. Бекеетова – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021. – 226с.

 4. Планування міст і транспорт: навч. посібник / О. С. Безлюбченко, С. М. Гордієнко, О. В. Завальний; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 271 с.

 5. Атинян А. О. Дослідження геоінформаційних технологій для управління просторовою міською інфраструктурою // А.О. Атинян, О.В. Завальний, А.М. Панкеєва, Ю.В. Краснокутська, Т.О. Черноносова / Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті: 9-а Міжнародна науково-технічна конференція (Харків, 17-19 листопада 2021 р.) . – Харків: Укр ДУЗТ, 2021. – С.20–22.

 6. Завальний О.В. Формування міського середовища великого міста // О.В. Завальний, А.М. Панкеєва, Т.О. Черноносова, Н.В. Мороз / Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Київ: КНУБА, 2021. – Вип. 78. – С. 236–246.

 7. Завальний О. В. Об’ємно-просторове кодування (Form-Based Codes) як метод регулювання розвитку міського простору / О. В. Завальний, М. С. Колоша // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2021. – Вип. 2(94). – С. 60-68.

 8. Mamonov Kostiantyn ,Kanivets,Olena,Viatkin, Kostiantyn, Voronkov, Oleksii // The main conceptual provisions of the territorial development of the regional land use // GEODESY AND CARTOGRAPHY Volume70 Issue2, P.- 1-12 WARSZAWA, POLAND 2021 Web of Science

 9. Вяткін К.І. Територіально-просторова організація містобудівних систем: фактори впливу Містобудування та територіальне планування : Наук.-техн. Збірник КНУБА, Київ 2021 Випуск 76. с. 37-48

 10. Дьомін М.М., Вяткін К.І. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО ЦЕНТРІВ ТЯЖІННЯ ВІДПОВІДНО ДО ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ Містобудування та територіальне планування : Наук.-техн. Збірник КНУБА, Київ 2021 Випуск 77. с. 146-158

 11. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної та самостійної робіт з навчальної дисципліни «Планування міст і транспорт» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітні програми «Міське будівництво та господарство», «Промислове та цивільне будівництво», «Цивільна інженерія») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: О. С. Безлюбченко, Т. В. Жидкова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 39 с.
 12. Безлюбченко О., Апатенко Т. 2021. Планування просторового розвитку міста.  Комунальне господарство міст, 4(164), 31-36. 
 13. Oleksandr Zavalny, Tetiana Apatenko, Yuliya Krasnokutskaya «Design of Hotel and Restaurant Facilities»: tutorial / OleksandrZavalny,Tetiana Apatenko, Yuliya Krasnokutskaya: O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv:O.M. Beketov NUUEK, 2021 – 210 р. Рекомендовано до друку Вченою Радою ХНУМХ ім. О. М. Бекетова, протокол № 4 від 28.11.2020 р. 
 14. Линник І.Е. Аналіз процесів підтоплення урбанізованих територій Харківської області та заходи боротьби з ним / І. Е. Линник //  Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Осєтрін. — Київ : КНУБА, 2021. – Вип. 77. – С. 287–296. 
 15. Lynnyk I., Vakulenko K., Lezhneva E. Analysis of the Air Quality in Considering the Impact of the Atmospheric Emission from the Urban Road Traffic // Research Methods in Modern Urban Transportation Systems and Networks. Lecture Notes in Networks and Systems ; 2021. – № 207: – Р. 13 – 27. 
 16. Конюхова А.В. Тенденції розвитку підтоплення в Україні та Харківській області [Електронний ресурс] / Конюхова А.В., наук. керівник Линник І.Е. // Матеріали ХIV Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» (86-ї студентської науково-технічної конференції ХНУМГ ім. О.М. Бекетова). – 23-25 квітня 2021 р., Харків.: в 4-х ч. / Ч. І. – Харків. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021. – С. 64–66. 
 17. Линник І. Е. Аналіз підтоплення територій Харківської області [Електронний ресурс] / І. Е. Линник, А. Б. Оразакаєв // Збірник тез доп. Всеукр. наук-практ. інтернет-конф-ції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку», 19 листопада 2021 року. м. Луцьк. – Луцьк : ЛНТУ, 2021. – С. 38–40. 
 18. Линник І. Е. Методи освоєння заболочених територій / І. Е. Линник, Б. Р. Чернявський // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. праць. Луцьк: Луцький НТУ. – 2021. – Вип. 16. – С. 93–100. 
 19. Lezhneva Elena, Lynnyk Iryna, Vakulenko Kateryna, Sokolova Nadiia. ENVIRONMENTAL MEASURES TO IMPROVE THE SITUATION WITH THE TRANSPORT ENVIRONMENTAL IMPACT IN THE CITY OF KHARKIV / Lezhneva Elena, Lynnyk Iryna, Vakulenko Kateryna, Sokolova Nadiia // Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. «ТРАНСПОРТ ТА ЛОГІСТИКА: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ». – 18 листопада 2021 р., Одеса, 2021. – С. 147–149. – Режим доступу :
 20. О.І. Лежнева, І.Е. Линник, К.Є. Вакуленко, Н.А. Соколова ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЛЯНКИ АВТОМАГІСТРАЛІ МІСТА ХАРКОВА / О.І. Лежнева, І.Е. Линник, К.Є. Вакуленко, Н.А. Соколова // Комунальне господарство міст, 2021, том 6, випуск 166   С. 196-203.
 21. Черноносова Т.О. Доступність багатофункціональних міських територій для маломобільних груп населення / Т.О. Черноносова, М.В. Бабенко // Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2021. Pp. 944-954
 22. Черноносова Т.О. Зміни в світовій урбаністиці на фоні пандемії / Т.О. Черноносова, М.В. Бабенко // Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Харків, 18–19 листопада 2021 р. / Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Рада молодих вчених при МОН України, Slovak technical university in Bratislava, Częstochowa university of technology, Одеський національний економічний університет [та ін.] – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – С. 287–292.
 23. Черноносова Т.О. Дослідження геоінформаційних технологій для управління просторовою міською інфраструктурою / А.О. Атинян, О.В. Завальний, Г.М. Панкеєва, Ю.В. Краснокутська, Т.О. Черноносова // 9-а Міжнародна науково-технічна конференція  «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті», Харків, 17–19 листопада 2021 р.: Тези доповідей. – Харків: Укр ДУЗТ,2021. – С. 20-22.

 24. Жидкова Т.В. /  Принципи організації енергоефективних екологічних поселень  // Т.В. Жидкова, Я. В. Селіхова). // Коммунальное хозяйство городов Том 1 № 161 (2021’): Series: Engineering science and architectureю – С. 2-7

 25. Жидкова Т.В. / Аналіз нормативної документації щодо влаштування велосмуг в межах міських вулиць // Т.В. Жидкова, С.М.. Чепурна  // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури;–. Київ : КНУБА, 2021. – Вип. 78. – С. 212–223

 26. Tetyana Zhydkova / Analysis of the theoretical basis of ecological settlements in the dynamics of their historical development  // Tetyana Zhydkova, Yana Selikhova, Olena Ilienko  // Kharkiv О. М. Beketov NUUE in Kharkiv 2021 p175-178 

 27. Tetyana Zhydkova / Gis technologies and 3d simulation in mapping manifestation of exogenic processes in renewable territories //  Tetyana Zhidkova, Ludmyla Kazachenko, Vladyslav Kazachenko // Geodesy, cartography and aerial photography. Issue 94, 2021, р.29-34

 28. Жидкова Т.В. /  Історично-концептуальний огляд парадигми енергоефективних екологічних поселень // Т. В. Жидкова, Я. В. Селіхова, // ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Авіація, промисловість, суспільство» (2021) – С. 343-345 

 29. Жидкова Т.В. /  Передумови та способи розміщення будівель в енергоефективних екологічних поселеннях  // Т. В. Жидкова, Я. В. Селіхова, // Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених – «Перспективи розвитку територій: теорія і практика» (2021) – С. 343-346

 30. Методичні рекомендації до курсового проєкту «Реконструкція житлових територій» (для студентів денної, заочної та дистанційної форм  навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство» другого (магістерського) рівня вищої освіти) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. уклад. Т. В. Жидкова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 18 с. https://eprints.kname.edu.ua/57575

 31. Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Реконструкція житлових територій» (для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство» другого магістерського) рівня вищої освіти). Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 38 с. 

 32. Методичні рекомендації до курсового проєкту «Реконструкція будинків» (для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти). 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) /Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. Т. В. Жидкова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова; 2021. – 31 с.

 33. Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Реконструкція житлових і громадських будинків» (для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти). Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 45 с.

 34. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Реконструкція житлових і громадських будинків» (для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти). Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. –11 с.

 35. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Реконструкція міста» (для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти). Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 10 с

 36. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Реконструкція житлових територій» (для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство» другого магістерського) рівня вищої освіти). Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 12 с

 37. Болотських О. М. /  Сучасні європейські мобільні лабораторії для випробування бетону  // Болотських О. М., Селіхова Я. В. // Науковий вісник будівництва, 2021, т. 103, №1 – С. 221-228

 38. Селіхова Я. В. /  Історичний аналіз розвитку енергоефективних екологічних поселень, класифікація та світові приклади / Коммунальное хозяйство городов Том 3 № 163 (2021’): Series: Engineering science and architectureю – С. 22-29

 39. Селіхова Я. В. /  Енергоефективні екологічні поселення – шлях до екологічного відновлення територій та захисту навколишнього середовища / 6-й міжнародний молодіжний конгрес сталий розвиток: захист навколишнього середовища (2021) – С. 179-180

 40. Yana Selikhova /  Analysis of the theoretical basis of ecological settlements in the dynamics of their historical development // Yana Selikhova, Tetyana Zhydkova, Olena Ilienko // Уoung researchers in the global world: approaches and challenges (2021) – p. 175-178

 41. Селіхова Я. В. /  Методи наукових досліджень енергоефективних екологічних поселень / XІ Міжнародна науково-теоретична інтернет-конференція «Місто. Культура. Цивілізація: міжнародний досвід» (2021) – С. 190-192

 42. Селіхова Я. В. / Історично-концептуальний огляд парадигми енергоефективних екологічних поселень // Я. В. Селіхова, Т. В. Жидкова // ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Авіація, промисловість, суспільство» (2021) – С. 343-345

 43. Селіхова Я. В. /  Історичні етапи, передумови та роль сонячної енергії в організації енергоефективних екологічних поселень / ІV Міжнародний літній науковий симпозіум «Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика» (2021) – С. 73-79

 44. Селіхова Я. В. /  Основні документи та ініціативи ЄС щодо сталого розвитку енергоефективних екологічних поселень / II Міжнародна наукова конференція «Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень» (2021) – С. 228-231

 45. Селіхова Я. В. /  Картографічний метод дослідження регіонів україни, щодо подальшого розвитку енергоефективних екологічних поселень / II CISP Conference «AN INTEGRATED APPROACH TO SCIENCE MODERNIZATION: METHODS, MODELS AND MULTIDISCIPLINARITY (2021) – С. 426-431

 46. Селіхова Я. В. / Планувальні рішення екологічних проблем при проектуванні сельбищних територій та організації енергоефективних екологічних поселень / Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Екологічно сталий розвиток урбосистем: виклики і рішення» (2021) – С. 115-117

 47. Селіхова Я. В. / Аналіз стратегії розвитку Малоданилівської територіальної громади в Харківській області для визначення подальших можливостей проектування енергоефективних екологічних поселень / Містобудування та територіальне планування. Серія: 192. Будівництво та цивільна інженерія, випуск №78 (2021)– С. 455-467

 48. Селіхова Я. В. / Організація територій енергоефективних екологічних поселень з використанням принципів ландшафтного проектування / Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку» (2021) – С. 148-150

 49. Гуторов О. І. /  Перпективи розвитку Малоданилівської територіальної громади у сфері містобудування // О. І. Гуторов, Я. В. Селіхова // І Міжнародна науково-практична конференція, «Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика» (2021) – С. 80-83

 50. Selikhova Yana /  Urban planning aspects organization and feasibility study of energy-efficient ecological settlement in Kharkiv region / World Science - International Scientific Journal- № 11(72) (2021)– p. 41-45

 

2020

 1. Проєктування об’єктів готельно-ресторанного господарства : навчальний посібник / О. В.Завальний, Т. М. Апатенко, Ю.В. Краснокутська // Харьків, нац. ун-т міськ. госп. ім. О.М. Бекеетова – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. - 210 с.

 2. Реновація промислової забудови та її адаптація до сучасного міського середовища: монографія / Гайко Ю.І., Гнатченко Є.Ю. Завальний О.В., Шишкін Е.А. // Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 353 с.

 3. ЛинникІ. Е. Вплив міжнародного транспортного коридору «Європа – Азія» на транспортну інфраструктуру міста Чугуєва [Електронний ресурс] / І. Е.Линник, К. Є. Вакуленко // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем : тези доп. І міжнар. наук.-техн. інтернет-конф. у співпраці з фондом Intermarium, 25–27 березня 2020 р. – Рівне, 2020. – С. 60–61.
 4. ЛинникИ. Э. Методы организации мест хранения автомобилей / И. Э. Линник, А. В. Нашиван[Електронний ресурс]// Сучасні технології в освіті та науці : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф.,  27-28 лютого 2020 року. – Сєвєродонецьк, 2020. – С. 159–161
 5. ЛинникІ. Е. Вплив міжнародного транспортного коридору «Європа – Азія» на транспортну інфраструктуру міста Чугуєва / І. Е.Линник, К. Є. Вакуленко // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – Вип. 3 № 156 (2020). – С. 22–28
 6. Екологічні аспекти автотранспортного комплексу : монографія / І. Е. Линник, О.І. Лежнева, Є.В. Дорожко та ін. – Харків : Видавництво «Стильна типографія», 2020. – 194 с.
 7. Sobczak-Piąstka J. The position of the neutral line of  beams made of glued wood / J. Sobczak-Piąstka, A. Pavluk, S. S. Gomon, P. Gomon, S. Homon, I. Lynnyk // SURVEYING, CIVIL ENGINEERING, GEOINFORMATION IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT : Materials of 28th International scientific and practical conference. – June 2-10, 2020, Bydgoszcz, Polska, 2020. – P. 152–159
 8. Kulbashna N.SAFETY ASSESSMENT OF ADJACENT ROADS SECTIONS VIA MAXIMUM ENTROPY DRIVER'S PERCEPTION FIELD / NadiiaKulbashna, Iryna Lynnyk, Andrii Galkin, Oleksii Prasolenko,SergiiDulfan // COMMUNICATIONS :UNIVERSITY OF ZILINA. – 2020. –  22 (4). – Р. 182–19
 9. Линник І. Е. Стан атмосферного повітря в місті Харкові та Харківській області / І. Е. Линник, К. Є. Вакуленко,Н. В. Шиллє, Н. В. Катасонова // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – Вип. 3 № 156 (2020). – С. 22–28.
 10. Линник І. Е.Забруднення атмосферного повітря уздовж проспекту Ювілейного в місті Харкові/ І. Е. Линник,  К. Є. Вакуленко //  Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Осєтрін. — Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 75. – С. 206–216
 11. Линник І. Е. Взаємозв’язок викидів забруднюючих атмосферу речовин із виробництвом валового внутрішнього продукту[Електронний ресурс]  / І. Е. Линник, К. Є. Вакуленко // Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах : тези доп. IVВсеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 4-5 листопада 2020 року. – Сєвєродонецьк, 2020. – С. 83–85
 12. Линник І. Е.Забруднення атмосферного повітря в місті Харкові та харківській області [Електронний ресурс] / І. Е. Линник, К. Є. Вакуленко, Н. В. Катасонова // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем : тези доп. ІІ Всеукр. наук.-техн. інтернет-конф. у співпраці з фондом Intermarium, 9–11 листопада 2020 р. – Рівне, 2020. – С. 46–48
 13. Завальний О.В. До питання формування та функціонування приміських зон в зоні впливу великого міста / О.В. Завальний, А.М. Панкеєва, К.І. Вяткін // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 74. – С. 149-161. 

 14. Завальний О.В. Об'ємно-просторове кодування як один з методів планування міських територій / О.В. Завальний, М.С. Колоша // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 73. – С. 118-128. 

 15. Панкеєва А.М. До питання ефективного та раціонального використання промислових територій / А. М. Панкеєва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник – Київ: КНУБА, 2020. – Вип. 57. – С. 226–236.

 16. Панкеєва А.М. Створення та функціонування індустріальних парків / А.М. Панкеєва, Т.О. Черноносова, Н.В Мороз// Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 75. – С. 297-308.

 17. Вяткін К. І. Алгоритми побудови інформаційних систем в умовах субурбанізаційного розвитку / К. І. Вяткін, О. С. Камєнєв, А. М. Панкеєва, Е. А. Шишкін, Р. С. В’яткін, Н. В. Мороз // Комунальне господарство МІСТ : наук.-техн. вісник. – Вип. 154, Том 1 : Серія : Технічні науки та архітектура. – Харків : ХНУМГ, 2020. – С. 211–215. ISSN (print) 2522–1809. ISSN (online) 2522–1817. DOI 10.33042/2522-1809-2020-1-154-211-215 

 18. Pankeieva A. Items and proposals related to the suburban area-planning within the big city sphere of influence / A. Pankeieva, K. Viatkin, O. Zavalniy // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020 (ICCATS 2020)/ - Vol. 962(3), 032063 (6-12 September 2020, Sochi, Russia).– doi:10.1088/1757-899X/962/3/032063 

 19. Івасенко В.В. Сучасні передумови створення велосипедної інфраструктури у найкрупніших населених пунктах (на прикладі м. Харків)/ В.В. Івасенко, О.В. Завальний // Енергоєфективне місто. ХХ сталіття : матеріали науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2020 р., м. Одеса). - Одеса: ОДАБА, 2020. - С. 154-157.

 20. Завальний О. В. Особливості формування технопаркових структур / О.В. Завальний, А.М. Панкеєва// Scientific bases of solving of the modern tasks. Abstracts of XIX International Scientific and Practical Conference (1-2 June 2020, Frankfurt am Main, Germany). - Frankfurt am Main, Germany, 2020. - Р. 195-198. 
 21. Zavalnyi A. V. Сity zоning / A. V. Zavalnyi, M.S. Kolosha // Young Researchers in the Global World: Vistas and Challenges (24 April, 25 September 2020, Kharkiv, Ukraine). / O. M. Beketov National University of Urban Econоmy in Kharkiv, TESOL – Ukraine [and oth.]. – Lviv, 2020. – Р. 138-142. 

 22. Завальний О. В. Приміська зона — невід’ємна частина крупних міст та агломерацій / О.В. Завальний, А.М. Панкеєва// Сучасні технології в науці та освіті : матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції (27‒28 лютого 2020 р., м. Сєвєродонецьк). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – С. 37–39.

 23. О. В. Завальний. Спецкурс за тематикою магістерської роботи: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітньокваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма) «Міське будівництво та господарство» / О. В. Завальний, А. М. Панкеєва, В. В. Івасенко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 28 с.

 24. Методичні рекомендації для проведення практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проектування в системі AUTOCAD і ARCHICAD» (для бакалаврів денної форми навчання, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. М. Чепурна, А. М. Панкеєва – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 40 с.

 25. Завальний О. В. Обґрунтування проектних рішень: конспект лекцій для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми «Міське будівництво та господарство» / О. В. Завальний, С. М. Чепурна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 30 с.

 26. Чепурна С.М. Міський дизайн – код – нормативний документ для поліпшення міського середовища /Чепурна С.М., Жидкова Т.В., Чепурна М.Є. / Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології в освіті та науці», Сєвєродонецьк, Україна. - 27-28 лютого 2020. – С. 83-84. 
 27. Чепурна С.М. Декоративні бетони з добавкою високодисперсного органогенного кальциту (крейди) для елементів міського дизайну / Чепурна С.М.,Жидкова Т.В., Попова О.А., Чепурна М.Є. // VII міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми інженерної механіки", 12-15 травня 2020 року. - Одеса, 2020. - С. 366-
 28. S. Chepurna. Decorative concrete with the addition of high-specific organic calcite (chalk)) in the landscape architecture of the modern city. / S. Chepurna, T. Zhydkova, O. Popova. - Trans Tech Publications Ltd, Zurich, Switzerland. – 2020. – Р. 27-35.
 29. Чепурна С. М. Міський моніторинг : конспект лекцій /С. М. Чепурна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 26 с.
 30. С.М. Чепурна. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання, практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерний благоустрій територій і транспорт» (для студентів 2, 4 курсів денної  форми навчаннягалузі знань 19 – Архітектура та будівництво» спеціальності 191 – Архітектура та містобудування») / С.М. Чепурна. – Харків : ХНУМГім. О. М. Бекетова, 2020. – 41 с.
 31. Методичні рекомендації до виконання  контрольної роботи  з курсу « Архітектура будівель і споруд» для студентів 2 курсу  заочної форми навчання спеціалізації 192 – Будівництво та цивільна інженерія / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Н. В. Мороз, К. І. Вяткін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 25 с. 
 32. Гайко Ю.І.Екологічна реабілітація постпромислових територій сучасних містЕкологічна реабілітація постпромислових територій сучасних міст/ Ю.І Гайко, Е.А. Шишкін, А.О. Шередько // Енергоефективне місто ХXI століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції,  м. Одеса, 15-16 жовтня 2020 р. – Одеса, Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2020, С.151-153.
 33. Гайко Ю. І. Екологічна реабілітація постпромислових територій сучасних міст / Ю.І. Гайко, Е.А Шишкін., А.О. Шередько // Міжнародна наук.-практ.конф. «Енергоефективне місто. ХХІ століття», – Одеса : ОДАБА, 15-16 жовтня 2020 р. – С. 151–153. 
 34.  Шишкін Е.А. Методика реновації промислових об’єктів, розташованих на території міста // Е.А Шишкін, Ю.І. Гайко, К.І. Вяткін, А.М. Панкеєва / Містобудування та територіальне планування: Наук-техн. збірник / Відпов. ред. Осєтрін М.М. – Київ: КНУБА, 2020.– Вип.72. – С.288-303. 
 35. Е. Shyshkin. Basic methodical design stages of renovation of municipal industrial development /E. Shyshkin, K. Viatkin, Y. Haiko / International Conference on Construction, Architecture and Technosphere Safety (ICCATS 2020) IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 962 (2020) 032055 IOP Publishing  doi:10.1088/1757-899X/962/3/032055
 36. Шишкін Е. А. Підготовка фахівців із сертифікації енергетичної ефективності будівель у Харківському національному університеті міського господарства ім. О.М. Бекетова / Е.А Шишкін., Ю.І. Гайко,  Є.О. Аксьонов  // Міжнародна наук.-практ.конф. «Енергоефективне місто. ХХІ століття», – Одеса : ОДАБА, 15-16 жовтня 2020 р. – С. 181–183.

 37. Вяткін К. І. Алгоритми побудови інформаційних систем в умовах субурбанізаційного розвитку / К. І. Вяткін, О. С. Камєнєв, А. М. Панкеєва, Е. А. Шишкін, Р. С. В’яткін, Н. В. Мороз // Комунальне господарство МІСТ : наук.-техн. вісник. – Вип. 154, Том 1 : Серія : Технічні науки та архітектура. – Харків : ХНУМГ, 2020. – С. 211–215. ISSN (print) 2522–1809. ISSN (online) 2522–1817. DOI 10.33042/2522-1809-2020-1-154-211-215

 38. Konstantyn Viatkin , Eduard Shyshkin, Oleksandr Kamieniev, Anna Pankeieva, Roman Viatkin, and Natalia Moroz. Economic aspects for determining attractiveness of territories / E3S Web Conf. Volume 157, 2020. Key Trends in Transportation Innovation (KTTI-2019). Article Number 03011. Number of page(s) 8. Section Environmental Issues in Regional Planning. doi.org/10.1051/e3sconf/202015703011. 
 39. Konstantyn Viatkin , Eduard Shyshkin, Oleksandr Kamieniev, Anna Pankeieva, Roman Viatkin, and Natalia Moroz. Economic aspects for determining attractiveness of territories / E3S Web Conf. Volume 157, 2020. Key Trends in Transportation Innovation (KTTI-2019). Article Number 03011. Number of page(s) 8. Section Environmental Issues in Regional Planning. doi.org/10.1051/e3sconf/202015703011

 40.  Черноносова Т. О. Аналіз умов комфортності житлового середовища / Т. О. Черноносова, Ю. В. Мороз, О. В. Баранова // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp.767-776
 41.  Черноносова Т. О. Створення та функціонування індустріальних парків / А.  М. Панкеєва, Т.  О. Черноносова, Н.  В.Мороз // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М. Дьомін. – Київ, КНУБА, 2020. – Вип. 75. – С. 297–308.

 42. Черноносова Т.О. Утримання прибудинкових територій : конспект лекцій для студентів денної прискореної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство» / Т. О. Черноносова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 57 с.

 43. Черноносова Т. О. Інженерний благоустрій територій великих міст : конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство», кваліфікаційний рівень «Магістр» / Т. О. Черноносова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 94 с.

 44. Черноносова Т. О. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Планування та благоустрій міст» (для студентів денної, заочної та прискореної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: Т. О. Черноносова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 14 с.

 45. Apatenko,T., Bezlyubchenko,O., Lytvynenko,T., Lvovska, T.Features of Public Spaces Development in the Context of Shopping Complexes Formation Lecture Notes in Civil Engineering,       2020, V. 73, с. 3-11 Україна,   Scopus

 46. Безлюбченко О. С. Управління міськими територіями : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство» / О. С. Безлюбченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва  ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,  2020. –   117 
 47. Безлюбченко О.С Методичні рекомендації до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної та самостійної  роботи з навчальної дисципліни «Управління міськими територіями»  (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство»). – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,  2020. –   20 с. 
 48. Дистанційний курс для студентів спеціальності Будівництво та цивільна інженерія з  дисципліни "Управління міськими територіями"
 49. IuriiSidunOleksiyVollisVolodymyrGunkaViktoriiaIvasenkoHydrochloric and Orthophosphoric Acids Use in the Quick-Traffic Slurry Surfacing Mix. Chemistry and Chemical Technology,Vol. 14, No. 3, 2020pp. 380-385.https://doi.org/10.23939/chcht14.03.380Lviv Polytechnic National University
 50. LytvynenkoT.,TkachenkoI., IvasenkoV.LvovskaTApplication of the Universal Design Principles in the Improvement of Street and Urban Road EnvironmentProceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 73. In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A. (eds). Pages 143-150.
 51. ПавленкоТ. О. Основні засобибезбар'єрногопросторув міських агрорекреаційних екокомплексах / Т. О. Павленко, В.В. ІвасенкоКомунальне господарство МІСТ : наук.-техн. вісник Вип. 154, Том 1 : Серія : Технічні науки та архітектура. – С. 54-60. – Харків : ХНУМГ, 2020ISSN 2522-1809(Print); ISSN25221817 (Online)DOI 10.33042/2522-1809-2020-4-157-54-60.
 52. ПавленкоТ. О. Методика формування громадського простору при реконструкції аеропортів / Т. О. Павленко, В.В. Івасенко, І.С. Коваль. Комунальне господарство МІСТ : наук.-техн. вісник. Вип. 159, Том 6 : Серія : Технічні науки та архітектура. – С. 91-96. – Харків : ХНУМГ, 2020ISSN 2522-1809(Print); ISSN25221817 (Online)DOI 10.33042/2522-1809-2020-6-159-91-96.
 53. Інклюзивне середовище для маломобільних груп населення /О.В.Шингарьова, О.І.Ярошенко, В.В. Івасенко. Інклюзивне середовище для маломобільних груп населення. ГОІ «КРЕАВИТА», 2020. – 34 с. – [Методичний посібник].   
 54. Гордієнко С.М. Вплив нових обмежень швидкості на стан безпеки дорожнього руху в Україні / Сучасні технології в науці та освіті : матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції ; у 2-х ч. Ч. 1 / Гол. ред. О. І. Рязанцев. ; 27‒28 лютого 2020 р., м. Сєвєродонецьк. — Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. — 188 с., с.168-170
 55. Гордієнко С.М., Чала А.О. Врахування особливих потреб у підземних пішохідних переходах / Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем: матеріали IІ Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції 25-27 березня 2020 р. Рівне : НУВГП, 2020. 172 с., с.14-15
 56. Gordiienko S., Pluznikova A. TRANSPORT: Efficiency of the impact of speed limits on road traffic safety in Ukraine / Theoretical aspects of modern engineering: collective monograph / Hnes L., – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020.356 р., P. 260-265
 57. Gordiienko S.M., Kalishevska Yu.V. Pedestrian safety problems on ground pedestrian crossings // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 153-158
 58. Gordiienko S., Uhrimova M. What interferes with the development of the public bike rental system in Kharkiv.  Abstracts of XIV International Scientific and Practical Conference. Bilbao, Spain 2020.  439-442 рр.
 59. Велігоцька Ю.С., Гордієнко С.М. Особливості формування сучасних інтер’єрів медичних закладів / Харків.нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020.

 2019

 1.  Проектування міських територій : підручник : [у 2 ч.] / [за ред. І. Е. Линник, О. В. Завального] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – Ч. 2. – 544 с. – (Серія «Міське будівництво та господарство»). – С. 215–464 (розділи 3,4). 
 2. Проблеми та перспективи розвитку житлової забудови в умовах комплексної реконструкції міста: монографія / під. заг. ред. Ю.І. Гайко, Т.В. Жидкова, Т.М. Апатенко, О.В. Завальний, Т.В. Рапіна, С.М. Чепурна, Е.А. Шишкін. – X. : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. – 247 с. ISBN 978-966-695-477-3
 3. Линник І. Е., Бочаров О. В. Вирішення проблем маломобільних груп населення в різних країнах світу [Електронний ресурс] // Сучасний рух науки: тези доп. V міжнар. науково-практичної інтернет-конференції, 7-8 лютого 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 392–396.
 4. Кульбашна Н.І. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В ЕРГОНОМІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УМОВ РУХУ НА ДОРОЗІ / Н.І. Кульбашна, К.О. Сорока, І.Е. Линник // Кибернетика и системный анализ : міжнар. наук.-техн. журн­– Київ : Ін-т. кібернетики ім.. В.М. Глушкова НАН України, 2019. – № 3.  С. 90–98.
 5. Линник І. Е., Бочаров О. В. Соціальне забезпечення людей з обмеженими можливостями в Україні [Електронний ресурс] / І. Е. Линник, О. В. Бочаров // Сучасні тренди розвитку урбанізованих територій : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., 22–24 травня 2019 р. – Харків, 2019 – С. 4445. 
 6. Линник І. Е., Бочаров О. В. Програми соціального забезпечення людей з обмеженими можливостями у світі / І. Е. Линник, О. В. Бочаров // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – Вип. 1(147)’2019. – С. 248–253.

 7. Линник І. Е. Формування міжнародних транспортних коридорів в Україні / І. Е. Линник, Р. Ю. Безносюк // ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ : тези доп. I МІЖНАР. НАУК.-ТЕХН. ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ, Рівне, 21–23 травня 2019 р. – Рівне : НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, 2019. – С. 104–106.
 8. Методичнірекомендаціїдлявиконаннярозрахунково-графічногозавдання,практичнихзавданьісамостійноїроботизнавчальноїдисципліни«Санітарнаочисткаміськоїзабудови» (длястудентівусіхформнавчаннягалузізнань19 –Архітектуратабудівництво,спеціальності192 –Будівництвотацивільнаінженерія,освітньоїпрограми«Міськебудівництвотагосподарство») [Електронний ресурс]/Харк.нац.ун-тміськ.госп-ваім.О. М. Бекетова ; уклад. І. Е. Линник. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 24 с.
 9. Линник І. Е. Санітарна очистка міської забудови : конспект лекцій для студентів усіх форм навчання галузі знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми «Міське будівництво та господарство» [Електронний ресурс/ І. Е. Линник ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 27 с. 
 10. Методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічного завдання, практичних завдань і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна підготовка міських територій» (для студентів усіх форм навчання галузі знань 19 –Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми «Міське будівництво та господарство») [Електронний ресурс] / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. І. Е. Линник. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 22 с.
 11. Методичні рекомендації для виконання та оформлення магістерської роботи з присвоєння ступеня «Магістр будівництва та цивільної інженерії» (для студентів усіх форм навчання галузі знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, фахового спрямування «Міське будівництво та господарство») [Електронний ресурс]  / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: І. Е. Линник, Т. О. Черноносова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 44 с.
 12. Линник І. Е. Аналіз зсувних процесів В Україні та заходи їхнього усунення / І. Е. Линник, І. А. Шмуля // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць. Луцьк: Луцький НТУ. – 2019. – Вип. 12. – С. 92–101
 13. Линник І. Е. Аналіз зсувних процесів В Україні / І. Е. Линник, І. А. Шмуля // Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку : зб. тез доповідей всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів, 15 листопада 2019 р., м. Луцьк [Електронний ресурс] – Луцьк: Луцький НТУ, 2019.  – С. 34–36.
 14. Івасенко В.В. Історія створення безбар’єрного середовища / В.В. Івасенко, Т.П. Литвиненко // Humanitarianapproachestothe Periodic Law // Science and society. Proceedings of the 9th International conference. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada. 2019. Pp. 538-547.
 15. Івасенко В.В. Застосування принципів універсального дизайну у забезпеченні інклюзивності вулично-дорожнього простору/ В.В. Івасенко, Т.П. Литвиненко //Science progressin European countries: new concept sand modern solutions: Papers of the 5th International Scientific Conference. February 28, 2019, Stuttgart, Germany. ISBN 978-3-944375-22-9. Pp. 677 – 685
 16. Лінченко Я.В. Класифікація велопішохідної інфраструктури в містах/ Я.В. Лінченко, В.В. Івасенко // Збірник наукових праць: Перспективи інститу ціонального розвитку земельних відносинв Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 – 22 травня 2019 року). УДК 332 – Полтава: ПолтНТУ, 2019– С. 100-101.
 17. Івасенко В.В. Класифікація земель автомобільного транспорту/ В.В. Івасенко, Т.В. Ряполов // 8-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків,20-22 листопада 2019 р.: Тези доповідей. Ч.1 - Харків: УкрДУЗТ, 2019. - С. 47-49.
 18. Литвиненко Т.П. Princip lesof planning street and roaden vironment to the needs of persons with disabilities / Принципи проектування вулично-дорожного середовища з урахуванням потреб маломобільних груп населення / Т.П. Литвиненко, В.В. Івасенко // Modern Technologies of Society Development. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83-946765-6-8; pp. 410, illus., tabs., bibls. Pp. 272 – 284. 
 19.   Tetyana Lytvynenko. Design principles of inclusive street-road environment / Tetyana Lytvynenko, Lina Hasenko, Viktoriia Ivasenko //Mechanisms for Ensuring Sustainable Development of SocietySeries of monographs Faculty ofArchitecture, Civil Engineering andApplied Arts Katowice School of Technology Monograph 29.WydawnictwoWyższejSzkołyTechnicznej w Katowicach. 2019 ISBN: 978-83-55125-4-4. pp.410. Pp 203-217.
 20. Шишкін Е.А. Модель планування території новостворених об’єднаних територіальних громад/ Е.А. Шишкін, К.І. Вяткін, В.В. Івасенко, А.М. Панкєєва, А.П. Гулакова // “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”:Papers of the 10th International Scientific Conference. October 25, 2019, Stuttgart, Germany. ISBN 978-3-944375-22-9. Pp 84-92.
 21. Шишкін Е.А. Дослідження рівня благоустрою території житлових будинків (на прикладі 522-го мікрорайону м. Харкова) / Е. А. Шишкін, О. В. Завальний, Т. О. Черноносова, К. І. Вяткін // Сучасні технології та методи розрахунків в будівництві: зб. наук. пр. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – Вип. 12.– С.246–256.
 22. E. Shyshkin, K. Viatkin, S. Romanenko. Issues and Prospects of Planning of the Territories of Newly Created Territorial Communities (using Starosaltovska Unified Territorial Community as an example) / International Conference on Construction, Architecture and Technosphere Safety IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 687 (2019) 055052 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/687/5/055052
 23. Шишкін Е.А. Дослідження рівня благоустрою територій житлових будинків /  Е.А. Шишкін, О.В. Завальний, Ю.І. Гайко, А.О. Шередько // Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів «Сучасні проблеми  містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку», Секція 1, м. Луцьк, 15 листопада 2019 р. – Луцьк: ЛНТУ, 2019. – С.66-67
 24. Гайко Ю.І.  Рефункціоналізація промислових будівель і територій  –  інноваційний напрямок трансформації міського середовища /  Ю.І. Гайко, Е.А. Шишкін // Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів «Сучасні проблеми  містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку», Секція 3, м. Луцьк, 15 листопада 2019 р. – Луцьк: ЛНТУ, 2019. – С.112-113
 25. Гайко Ю.І. Методичні рекомендації  для організації самостійної роботи, проведення практичних занять  і виконання розрахунково-графічних робіт із  навчальної дисципліни «Реновація промислових будівель»   (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія /  Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Ю. І. Гайко, Е. А. Шишкін. – Харків : ХНУМГ  ім. О. М. Бекетова, 2019. –  16 с. Методичні рекомендації  для організації самостійної роботи, проведення практичних занять  і виконання розрахунково-графічних робіт із  навчальної дисципліни «Реновація промислових будівель»   (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія /  Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Ю. І. Гайко, Е. А. Шишкін. – Харків : ХНУМГ  ім. О. М. Бекетова, 2019. –  16 с.
 26. Шишкін Е. А. Методичні рекомендації  для організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт із  навчальної дисципліни  «Енергореновація цивільних будівель» (для студентів  1 курсу денної  і  заочної форм  навчання спеціальності 192  –  Будівництво та цивільна інженерія  / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва  ім. О. М. Бекетова;  уклад. : Е. А. Шишкін, Ю. І. Гайко.  – Харків : ХНУМГ  ім. О. М. Бекетова, 2019. –  35 с. 
 27.  Чепурна С.М. Пропозиції щодо зменшення наслідків зливових дощів на міських територіях / Жидкова Т.В., Чепурна С.М., Бєлозьоров О.С. // Науково-технічний збірник "Комунальне господарство міст", 2019. – Т.1, вип. 147. – С. 269 – 273. Чепурна С.М. Пропозиції щодо зменшення наслідків зливових дощів на міських територіях / Жидкова Т.В., Чепурна С.М., Бєлозьоров О.С. // Науково-технічний збірник "Комунальне господарство міст", 2019. – Т.1, вип. 147. – С. 269 – 273. 
 28. Чепурна С.М. Використання декоративних бетонів для елементів інженерного благоустрою міських територій. / С.М. Чепурна, Т.В. Жидкова, М.Є. Чепурна // Наукові вісті Далівського університету, 2019. - Сєверодонецьк – № 16. – С. 120-126
 29. Чепурна С.М. Вплив аморфної форми кремнезему в складі високодисперсної крейди на гідратацію портландцементу / Чепурна С.М, Чепурна М.Є. // VI міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми інженерної механіки", 20-24 травня 2019 року. - Одеса, 2019. - С. 42-43. Чепурна С.М. Кольорові бетони для потреб міського господарства / Чепурна С.М., Жидкова Т.В., Чепурна М.Є. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології в освіті та науці», Сєвєродонецьк, Україна. - 5-7 березня 2019. – С. 23.
 30. Чепурна С.М. Кольорові бетони для потреб міського господарства / Чепурна С.М., Жидкова Т.В., Чепурна М.Є. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології в освіті та науці», Сєвєродонецьк, Україна. - 5-7 березня 2019. – С. 23
 31. Чепурна С.М. Особливості забудови територій з підвищеним рівнем ґрунтових вод / Жидкова Т.В., Чепурна С.М., Бэлозьоров О.С. // Збірник наукових праць ІІ Міжнародної українсько-азербайджанської конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2019»,23 – 24 травня 2019 року – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С.259-260
 32. S. Chepurna.Concretes, modified by the addition of high-diffused chalk, for small architectural forms / S. Chepurna, O.Borziak, S. Zubenko.// MaterialsScienceForum. – Vol. 968. – Р. 82-88.
 33. С.М. Чепурна. Методи забезпечення доступності до квартир від входу при проектування нових житлових будинків / Т.В. Жидкова, С.М. Чепурна, Я.В. Грибальський // Науково-технічний збірник "Комунальне господарство міст": серія: Техн. науки та арх-ра, 2019. – Т.6, вип. 152. – С. 136 – 143
 34. Чепурна С.М. Основи міського дизайну щодо формування громадських просторів / Чепурна С.М., Жидкова Т.В., Чепурна М.Є. // Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. мол. учених та студ. „Сучасні проблеми містобудування. перспективи та пріоритети розвитку”, Луцьк, Україна. - 15 листопада 2019 р. – С. 60-61

 35. Чепурна С.М. Моніторинг розвитку міського середовища з використанням принципів міського дизайну. / Чепурна С.М., Жидкова Т.В., Чепурна М.Є. - Зб. наукових праць «Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві» – Луцьк, 2019. – Вип. 12. - С. 221-228.doi:10.36910/6775-2410-6208-2019-2(12)-27.

 36. С.М. Чепурна.Вплив добавки високодисперсного кальциту на корозійнустійкістьцементнихкомпозитів / О.С. Борзяк, А.А. Плугін, С.М. Чепурна, О.В. Завальний, О.А. Дудін, О.В. Калюжна. // Тезидоповідей 8-ої міжнар. наук.-техн.конф. «Проблеминадійності та довговічностіінженернихспоруд і будівель на залізничномутранспорті», Харків, Україна. – 20-22 листопада 2019. – С. 136 – 137?

 37. S.M.Chepurna.The effect of added finely dispersed calcite on the corrosion resistance of cement compositions / S.M Chepurna, O.S.Borziak, A.A. Plugin, O.V.Zavalniyand O.A.Dudin // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE) 708 (2019) 012080.

 38. Pankeieva A. N. Algorithm of allocation of territories included to agglomerations / A. N. Pankeieva, K. I. Viatkin, A. V. Zavalnyi // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE) (25–27 September 2019, Chelyabinsk, The Russian Federation). – Chelyabinsk, 2019. – Vol. 687.

 39. Черноносова Т. О. Ефективні прийоми реконструкції міських територій на прикладі найбільших міст // Modern Technologies of Society Development: Collective Scientific Monograph / Т. О. Черноносова, Н. В. Мороз, А. М. Панкеєва – Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. – С. 356–370. 
 40. Завальний О.В. Особливості організації технопаркових структур в світовій практиці / О.В. Завальний, А.М. Панкеєва// Сучасні технології в освіті та науці: Міжнародна науково-практична конференція (5-7 березня 2019року, м. Сєвєродонецьк)
 41. Черноносова Т. Енергореновація житлових та громадських будинків. Основні принципи, результати обстеження, передпроектні пропозиції / Т. Черноносова, О. Завальний – LAP LAMBERT Academic Publishing Is a trademark of International Book Market Service LTD., member of Omni Scriptum Publishing Group 17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Mauritius. 2019. – 65 с.
 42. Черноносова Т. О. Необхідність реконструкції та модернізації сучасних парків (на прикладі парку «Юність» в м. Харкові) /
  Т. О. Черноносова // Інноваційні пріоритети розвитку наукових знань. Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 29-30 березня 2019 року) [Електронний ресурс] – Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2019. – С 30–32.
 43. Черноносова Т. О. BIM–технології, як інструмент інноваційного архітектурно-будівельного проектування / Т. О. Черноносова // Сучасний рух науки: тези доп. V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 7-8 лютого 2019 р., м. Дніпро [Електронний ресурс] – Дніпро, 2019. – С. 764-769. 
 44. Черноносова Т. О. Доступне середовище для маломобільних груп населення / Т. О. Чернонсова, А. Ю. Лупа // Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку : зб. тез доповідей всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів, 15 листопада 2019 р., м. Луцьк [Електронний ресурс] – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. – С. 62–63.
 45. Черноносова Т.О. Інноваційні методи збору твердих побутових відходів / Т.О. Черноносова, О. І. Федорова // The 1 st International scientific and practical conference «Science, society, education: topical issues and development prospects» (December 16–17, 2019) SPC «Sci-conf.com.ua», Kharkiv, Ukraine. 2019 [Електронний ресурс] – Kharkiv, Ukraine, 2019. – С. 310-315.
 46. Черноносова Т. О. Концепція підготовки фахівців у галузі міського будівництва за кордоном / О. В. Завальний, К. І. Вяткін, Т. О. Черноносова,
  Р. С. В’яткін // Наук.-техн. зб. «Комунальне господарство міст». – Харків: Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – С. 264–268. – Т. 1, № 147 (2019): Серія: Технічні науки та архітектура. – С. 264-268.
 47. Черноносова Т. О. Методичні рекомендації до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи з дисципліни «Міське зелене будівництво» (для студентів денної, заочної, прискореної форм навчанняспеціальності 192 – будівництво та цивільна інженерія фахового спрямування «Міське будівництво та господарство») / Т.О. Черноносова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 35 с. 
 48. Черноносова Т. О. Методичні рекомендації  до виконання та оформлення магістерської роботи з присвоєння ступеня «Магістр будівництва та цивільної інженерії» (для студентів усіх форм навчання галузі знань – Архітектура та будівництво, спеціальності – Будівництво та цивільна інженерія, фахового спрямування – «Міське будівництво та господарство») / І. Е. Линник, Т. О. Черноносова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 45 с. 
 49. Черноносова Т. О. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Благоустрій житлових територій» (для студентів денної, заочної, прискореної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство») /
  Т. О. Черноносова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 25 с. 
 50. Черноносова Т. О. Методичні рекомендації до виконання практичних занять, розрахунково-графічної та самостійної роботи з дисципліни «Утримання прибудинкових територій» (для студентів денної прискореної форми навчання спеціальності 192 – будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство» / Т. О. Черноносова, Е. А. Шишкін. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 31 с.
 51. Гнатченко Є.Ю. Еколого-містобудівна реновація промислових територій як інноваційний напрямок сталого розвитку міст/ Є.Ю. Гнатченко, Ю.І Гайко // Сучасні тренди розвитку урбанізованих територій: матеріали міжнародної науково-практичної конференції,  м. Харків, 22-24 травня 2019 р. – Харків, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019, С.56-57 

  2018

 1. Проектування міських територій : підручник : у 2 ч. Ч.1 / [за ред. В. Т. Семенова, І. Е. Линник] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 449 с. (Серія «Міське будівництво та господарство»)

 2. Жидкова Т. В. Проблеми та перспективи розвитку житлової забудови в умовах комплексної реконструкції міста: монографія / [Т. М. Апатенко, Ю. І. Гайко, Т. В. Жидкова та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 180 с.
 3. Tetiana Apatenko, Olena Bezlubchenko,. Conceptualization of high technology using in architectural space. MODERN INNOVATIVE AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY. Monograph. Katowice: Katowice School of Technology, 2018. P. 118-129. - ISBN 978- 83-947093-7-2
 4. Апатенко Т.М., Безлюбченко О.С. Управління розвитком житлових територій. Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. - К. : КНУБА, 2018

 5. Tetiana Apatenko, Olena Bezlubchenko. Spatial features for formation of public space of united territorial communities on the basis of the indicative mechanism. Conference Proceedings of the 7 th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2018 P. 87-89; ISBN 978-83-62683-25-3

 6. Апатенко Т.М., Безлюбченко О.С. Завальний О.В., Енергомодернізація житлових будинків як виклик сучасності / Tetiana Apatenko, Olena Bezlyubchenko, Oleksandr Zavalniy // ScienceRise. – 2018. – T. 12, - С. 6-18.

 7. Шишкін Е.А. Рециклінг будівельних відходів/ Шишкін Е.А., Гайко Ю.І., Вяткін К.І, Чала А.О// Науково-технічний збірник КНУБА «Містобудування та територіальне планування», Київ , випус 66, лютий 2018 р.

 8. Вяткін К.І. Система розселення населення в Україні/ Вяткін К.І, В’яткін Р.С.// Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст» ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Харків № 142’2018 травень 2018. - с. 199 -204

 9. Analysis of the Efficiency of Elaborating the Technology of Producing the Portland Cement Clinker Through the Application of the Gas Production Industry Wastes/ K Viatkin , T Chernonosova , E Gnatchenko//International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern technologies IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 463 (2018) 042072 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/463/4/042072

 10. Improvement Of The Energy Efficiency Of Portland Cement Production During The Use Of The Natural Gas Liquid Processing Residue/ K. Viatkin , N. Moroz , E. Shishkin // International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern technologies IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 463 (2018) 042073 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/463/4/042073

 11. Вяткін К.І. Public administration’s mechanisms of the security management in tourism industry/ КІ Вяткін, ТМ Колесник, ОІ Угоднікова// Науковий вісник Полісся № 4 (16), 2018 Scientific bulletin of Polissia № 4 (16), 2018 ISSN 2410-9576 (Print); ISSN 2412-2394

 12. Zidkova Таtyana Use of a highly dispersed chalk additive for the production of concrete for transport structures / S.N. Chepurna, Olga Borziak, Таtyana Zidkova, Anna Zhyhlo and Andrii Ismagilov // MATEC Web Conf., 2018 7th International Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings” (Transbud-2018). - Vol. 230. – 03003 (2018).

 13.  Zhydkova T.V. Past centuries industrial architecture renovation methods / Zhydkova T.V., Chepurna S.N., Popova O.A., Chabonenko P.M. // Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture, Croatia. – Vol. 62. – N. 2 (2018). – P. 173-185. 

 14. Жидкова Т.В. Розробка пропозицій щодо уповільнення швидкості руху транспорту засобами «Street-Art» / Жидкова Т.В. Попова О.А. // ScienceRise.– 2018 – Vol. № 8 – С. 6-9 

 15. Жидкова Т.В. Аналіз причин стагнації й пропозиції щодо розвитку велосипедного руху в м. Харкові // Жидкова Т.В., Колодезний А.В. – ScieneRise. – 2018. – Vol. № 11. – С. 6 – 10.
 16. Жидкова Т.В. Механізм впливу добавки високодисперсної крейди на процеси структуроутворення цементного каменю / Т. В. Жидкова, С. М. Чепурна, О. С. Борзяк // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. - 2018. - Вип. 72. - С. 99-106. 

 17. Жидкова Т.В. Бетонні вироби для реконструкції та інженерного благоустрою міських територій / С. М. Чепурна, Т. В. Жидкова, М. Є. Чепурна // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. - 2018. - Вип. 10. - С. 195-204.
 18. Жидкова Т.В. Варіативність вибору техніко-економічного обґрунтування при комплексній реконструкції території міста / Жидкова Т.В., Чепурна С.М. // Наукові вісті Далівського університету, Сєверодонецьк, 2018. – № 14. – С. 48-55. 
 19. Жидкова Т.В. Адаптація архітектурного середовища закладів освіти для всіх. Conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; ISBN 978-83-62683-25-3; pp. 345, illus., tabs., bibls. – С. 317 – 318. / Т.В. Жидкова, В.В. Івасенко.
 20. Жидкова Т.В. Створення умов інклюзивної освіти шляхом адаптації міського середовища для всіх. / Medzinárodný nekonferenčný zborník. VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ III. Prešovská univerzita v Prešove. Pedagogická fakulta, PREŠOV 2018. - С. 180-186. / Т.В. Жидкова, В.В. Івасенко.
 21. Івасенко В.В. Комплексна оцінка рівня обслуговування вулично-дорожнього середовища з урахуванням потреб маломобільних груп населення/ В.В. Івасенко, Т.П. Литвиненко, І.В. Ткаченко, Т.В. Жидкова // Збірник наукових праць за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції «TECHNOLOGY, ENGINEERING AND SCIENCE – 2018» (24-25.10.2018). – С. 11 – 12. – Лондон (Великобританія), 2018. 
 22. Tetyana Zhydkova. Historical and architectural heritage of cities as an important element in the upbringing of modern youth / Tetyana Zhydkova, Svitlana Chepurna // Modern Management: Logistics and Education. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; .- P. 21-27.
 23. Нижник О.В. Сталезалізобетонний каркас для багатоярусної автомобільної стоянки / О.В. Нижник, Т.Д. Рищенко, В.В. Івасенко. Наукове видання Будівельні конструкції. теорія і практика: Збірник наукових праць / Редактор О.Д. Журавський– К., КНУБА, 2018. – Випуск 2. – ISSN 2522-4182 – С.43-48.
 24. Литвиненко Т.П. Моделювання просторового коридору вулиць населених пунктів. Building Innovations-2018: Збірник наукових праць І Міжнародної азербайджансько-україніської конфереції, 24-25 травня 2018 року – Баку: ПолтНТУ, 2018. – 480 с. С. 315 – 317. / Т.П. Литвиненко, І.В. Ткаченко, В.В. Ільченко, В.В. Івасенко
 25. Линник І.Е., Шмуля І.А. АНАЛІЗ ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ У МІСТІ ХАРКОВІ ТА ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ [Електронний ресурс] // Сучасний рух науки: тези доп. II міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 червня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С. 234–237.
 26. Линник І. Е. Ергономічні вимоги до формування візуальних комунікацій для мало мобільних груп населення / І. Е. Линник, С. П. Шкляр // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Осєтрін. — Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 66. – С. 320–326.
 27. Линник И. Э. Формирование визуальных коммуникаций для маломобильных групп населения / И. Э. Линник, А. В. Бочаров // Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности : материалы междун. науч.-техн. конф. молодых ученых, Могилев, 25–26 октября 2018 г. – Белоруссия, Могилев : Белорусско-Российский ун-т, 2018. – С. 117.
 28. Линник І.Е. Участь України у формуванні міжнародних транспортних коридорів / І. Е. Линник // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Осєтрін. — Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 68. – С. 309–315. 
 29. Pankeieva A. Delimitation of the territories being under the influence of agglomeration / A. Pankeieva // International Scientific Journal on Urban planning & Sustainable Development URBANIZM. – Baku, Azerbaijan, 2018 – No.23. – p. 95-104.

 30. Панкеева А. Н. Критерии выделения территории как агломерации / А. Н. Панкеева, О. В. Завальный // Международный научно-исследовательский журнал. – Екатеринбург, 2018. – Вып. №10 (76). – С. 14-17.

 31. Панкеєва А. М. Дослідження формування харківської агломерації / А. М. Панкеєва // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2018. – Вип. Т 92. – №2. – С. 108-133 DOI: 10.29295/2311–7257–2018–92–2–108–113

 32. Панкеєва А. М. Делімітація територій зони впливу Харківської агломерації / А. М. Панкеєва // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 67. – С. 357–369.

 33. Панкеєва А. М. Дослідження принципів формування агломерацій / А. М. Панкеєва // Молодий вчений. – 2018. – №4. – С. 185-188.

 34. Завальный О.В. Определение перспективных границ зоны влияния Харьковской агломерации на расчетный период / О.В. Завальный, А.Н. Панкеева // «Градостроительство». – М., 2018. – Вып.5(57). – С. 11-18.

 35. Панкеєва А.М. Проблемні аспекти виділення агломерацій / А.М. Панкеєва, О.В. Завальний // Сучасний рух науки: тези доп. IV міжнародної науково-практичної інтернет конфернції, 6-7 грудня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С. 1041 – 1044.

 36. Чепурная С.Н. Повышение коррозионной стойкости бетона транспортных сооружений добавкой высокодисперсного кальцита /С.Н. Чепурная, А.А. Плугин, О.С. Борзяк // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2018. – № 1(91). - С. 292–298.

 37. Чепурна С.М. Бетони підвищеної водонепроникності з добавкою високодисперсного органогенного кальциту (крейди) / С.М. Чепурна, О.С. Борзяк // Містобудування те територіальне планування: наук.-техн. зб. – Київ: КНУБА, 2018. – № 66. – С. 629–637.

 38. Чепурна С.М. Гідратація портландцементу в присутності добавки високодисперсної крейди / С.М. Чепурна, О.С. Борзяк, // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп., 2018. – Вип. 175. – С. 110–117.

 39. Чепурна С.М. Техніко-економічне обґрунтування реконструкції території міста / Чепурна С.М., Жидкова Т.В. // II всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах», Сєверодонецьк. – 21-22 березня 2018 р. – С. 26.

 40. Чепурна С.М. Вплив добавки високодисперсної крейди на фізико-механічні властивості бетонів / Чепурна С.М., Борзяк О.С., Жидкова Т.В., Жигло А.А., Ісмагілов А.О // VII – а Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті», Харків, Україна. – 14 – 16 листопада 2018 р. – С. 172-173.

 41. В. Chepurna. Increase in corrosion resistance of concrete in transport constructions with addition of high-disperse сalcite / S. Chepurna, O. Borziak, A. Plugin // F.A.Finger - Institut für Baustoffkund, Weimar/.- Tagungsband 2. - P. 1081-1089.

2017

 1. Жидкова Т.В. Будівельна фізика: підручник / Т.В.Жидкова, Т.М. Апатенко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М Бекетова- Х.: ХНУМГім. О.М Бекетова, 2017. - 400 с
 2. Линник І. Е. Оцінка та прогнозування екологічного стану дорожнього господарства : монографія / І. Е. Линник ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 145 с.
 3. Social and economic changes of contemporary : Monograpf / edited by T. Nestorenko, T. Pokusa // The Academy of Managament and Administration in Opole. – Opole: The Academy of Managament and Administration in Opole, 2017. – P. 43-49. – ISBN – 978-83-62683-00-0.

 4. Tetyana Zhydkova. Przemiany w nowoczesnym spo?ecze?stwie: aspekty humanitarne transformations in contemporary society: humanitarian aspects / Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017.- P. 143-147. - ISBN 978- 83-62683-99-4
 5. Тетяна М Апатенко. Туризм як економічний інструмент розвитку територій/ Тетяна В Жидкова, Тетяна М Апатенко, Алла В Функ //Conference Proceedings of the 6 the International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 20 – 23, 2017, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-10-9; pp.272, illus., tabs., bibls.– С.50-52.
 6. Апатенко Т.М., студент групи МБГ 2016-3у Аксьонов Є.О. Принципи формування комфортного житлового середовища / Матеріали науково-технічної конференція «Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування» м. Харків, ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 1-7 листопада 2017 р. /збірник матеріалів. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова), 2017.С. 185-190

 7. Апатенко Т.М., Безлюбченко О.С. Кардинальные изменения социальных коммуникаций в условиях трансформации городского пространства.Стаття для монографії: Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty społeczne, ekonomiczne i humanitarne quot; (Transformations in Contemporary Society: Social, Economic and Humanitarian Aspects) Трансформації в сучасному суспільстві: соціальні, економічні та гуманітарні аспекти. Ополе. Польща.2017;. ISВN 978-83-62683-99-4 С 288

 8. АпатенкоТ.М. Щодо питання про виконання основних функцій генеральних планів міст України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Сталий розвиток міст Харків, ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 23-24 листопада 2017р. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова), 2017.

 9. АпатенкоТ.М., студ. гр.2016-3у А. О. Шередько. Еволюція розвитку підземної урбаністики / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Сталий розвиток міст (містобудівний аспект), м. Харків, ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 23-24 листопада 2017р./збірник матеріалів. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова), 2017.

 10. Tetiana Apatenko, Olena Bezlubchenko. Public Spaces as a Main Social Component of Contemporary Cities Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty humanitarne transformations in contemporary society: humanitarian aspects / Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017.- P. 72-78. - ISBN 978- 83-62683-99-4

 11. Вяткін К.І. The study of land management and geographic information support of municipal building in Ukraine/ Нестеренко С.Г., Вяткін К.І// Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва», Харків №1/4 (33), березень 2017. - с. 24 -28

 12. Вяткін К.І. Дослідження формування та використання водних ресурсів на міському та регіональному рівнях із застосуванням геоінформаційних систем/ Мамонов К.А., Кондращенко О.В., Метешкін К.О., Вяткін К.І , Нестеренко С.Г., Касьянов В.В., Бабанін О.В.// Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст» ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Харків № 134 квітень 2017. - с. 58 -64

 13. Вяткін К.І. Міські будівельні аспекти сталого розвитку сучасних міст/ Вяткін К.І// Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст» ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Харків № 136 (27) жовтень 2017. - с. 124 -130

 14. Вяткін К.І Аналіз можливостей розвитку об’єднаних територіальних громад на прикладі старосалтівської отг: містобудівельний аспект/ Семенов В.Т., Вяткін К.І// Науково-технічний збірник КНУБА «Містобудування та територіальне планування», Київ , грудень 2017. – с. 159- 168

 15. Вяткін К.І THE STUDY OF LAND MANAGEMENT AND GEOGRAPHIC INFORMATION SUPPORT OF MUNICIPAL BUILDING IN UKRAINE/ Вяткін К.І , Нестеренко С.Г// Modern metods, innovashions, and exsperiance of practical aplication in the field of technical sciences \\ Radom, Republic of Poland december 27-28, 2017

 16. Жидкова Т.В. Туризм як економічний інструмент розвитку територій / Т .В. Жидкова, Апатенко Т.М. Функ А.В. // Problems And Prospects Of Territories’socio-Economic Development. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017.- P. 50-52. 

 17. Івасенко В.В. Дослідження планувальних параметрів пішохідного руху з урахуванням потреб маломобільних груп населення / В.В. Івасенко, Т.П. Литвиненко, О.В. Нижник. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2017. – Випуск 65. – С.78-86.

 18. Линник И. Э. Использование и благоустройство оврагов в г. Харькове / И. Э. Линник, А. И. Шмуля // Материалы Х Всеукр. студ. науч.-техн. конф. „Устойчивое развитие городов”. – Х. : ХНУГХ, 2017. – С. 16–17.

 19. Черноносова Т. А. Развитие и формирование программ «интеллектуальный город – умный город» / Т. А. Черноносова, Е.С. Буханова, И.Э. Линник // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Осєтрін. — Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 64. – С. 438–445.

 20. Линник И. Э. Системы размещения автомобильных стоянок в больших городах / И. Э. Линник, В.Н. Дудник // Сталий розвиток міст (містобудівний аспект) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 листопада 2017 р.; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 38–40.

 21. Линник И. Э. Принципы размещения автомобильных стоянок в плане города / И. Э. Линник, И. А. Шмуля // Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 17 листопада 2017 р.; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 54–55.

 22. Шкляр С. П. Принципи формування ергономічного архітектурного середовища для дітей-інвалідів / С. П. Шкляр, І. Е. Линник // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Дьомін. — Київ : КНУБА, 2017. — Вип. 49. — С. 202—209.

 23. Линник І. Е. Методи ергономічних досліджень при проектуванні дизайну міського середовища / І. Е. Линник // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Осєтрін. — Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 65. – С. 310–316.

 24. Завальний О. В. Методи делімітації міських агломерацій / О. В. Завальний, А. М. Панкеєва // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 64. – С. 84–93.

 25. Панкеєва А. М. Методика делімітації міських агломерацій / А. М. Панкеєва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник – К., КНУБА, 2017. – Вип. 48.– С. 332–342.

 26. Завальный А. В. Определение границ городских агломераций / А. В. Завальный, А. Н. Панкеева // Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности :материалы междунар. науч.-техн. конф. молод. ученых / М-во образования Респ. Беларусь, М-во образования и науки Рос. Федерации, Белорус.-Рос. ун-т; редкол. : И. С. Сазонов (гл. ред.) [и др.]. – Могилев: Белорус.-Рос. ун-т, 2017. – С. 149. – ISBN 978-985-492-197-6.

 27. Завальний О. В. Міські агломерації у вітчизняному законодавстві / О. В. Завальний, А. М. Панкеєва // Сталий розвиток міст (містобудівний аспект): матеріали міжнар. наук. практ. конф., Харків, листопад 2017 р. // [редкол. : В.Т.Семенов (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац.. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГХ ім. О.М. Бекетова. 2017. – С. 43–45.

 28. Завальний О. В. Формування просторово-територіальної структури міської агломерації / О. В. Завальний, А. М. Панкеєва // Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудівництва: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (17 листопада 2017 р. м. Харків). – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – С.

 29. Pаnkeieva A. Основні процеси, що впливають на розвиток територій у складі міських агломерацій / А. Pankeieva, N. Moroz // Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development:Conference Proceedings of the 6 th International Scientific Conference (April 20 – 23, 2017, Opole, Poland). – Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – P. 74-76. –

 30. Чепурна С.М. Високодисперсна крейда як добавка для бетонів / С.М. Чепурна, О.С. Борзяк // VI міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті» (Харків, 19-21 квітня 2017 р.) – Харків, 2017. – С. 78.

 31. Чепурна С.М. Підземний простір – резервна територія для розвитку міста /Чепурна С.М. // Сталий розвиток міст: містобудівний аспект: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23-24 листопада 2017 р.: тези доповідей. – Харків: ХНУМГ, 2017. – С.29-31.

 32. Yevhen Surzhan, Kostyantin Rapinа,Tetyana Rapinа. Parameters rationalization for flat double-layer grid spatial structure (STiSK system) // MATEC Web of Conferences  116, 02033 (2017)

2016

 1. Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів / під. заг. ред. В. Т. Семенова, І. Е. Линник. – X. : ХНУМГ, 2016. – 300 с.
 2. Гайко Ю.І., Гнатченко Є.Ю. Стратегія інноваційного розвитку житлово-комунального господарства Харківської області // Глобальні та національні проблеми економіки (електронне наукове видання). – Миколаїв, 2016. - № 9. – С. 475-482, ISSN (Online): 2413-3965. 
 3. Семенов В.Т.  Панкеева А.Н.  Концептуальные посылки необходимости разработки методики пространственно-территориального развития регионов в условиях децентрализации. / Міжнародна науково-практична конференція Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія, 18-21 січня 2016 року, Братислава.
 4. Безлюбченко О.С., Апатенко Т.Н. О вопросах оптимизпции генеральных планов городов / Міжнародна науково-практична конференція Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія.
 5. Чепурная С.Н. Деформативность бетона с добавкой высокодисперного мела. / Чепурная С.Н.// Материалы III Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук» (г. Ужгород, 08-09 апреля 2016 г.). – С. 113-116.
 6. В.Т. Семенов, Т.М. Апатенко, А.М., Панкеєва. Проблеми просторового планування малих міст в контексті формування об'єднаних територіальних громад (ОТГ) В.Т. Семенов - Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: Архітектура та екологія (м. Київ, 31 жовтня - 1 листопада 2016 року). Київ: НАУ, 2016. 268с. (21-22).
 7. Т.М. Апатенко, А.М. Панкеєва. Розробка містобудівної документації для новоствореного територіально-просторового об’єднання громад Регіон – 2016: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10-11 листопада 2016 р.). – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С.147-149.

 8. Апатенко Т. М., Жидкова Т.В. Аналіз реального рівню стану житлового фонду України. Стаття журнал Scientific Journal «ScienceRise» по материалам V заочной научной конференции «Научные итоги 2016 г.» (№ 12. 2016). ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print) С. 35-38

 9. Безлюбченко О. С. /О вопросах оптимизации генеральных планов городов / Е.С.Безлюбченко, Т. Н. Апатенко //,Perspective Trends in Scientific Research – 2015 : Materials of International scientific and practical conference. – Vol. 2. – 17–22 October 2016 Bratislava, Slovak Republic, 2016. – P. 81-82

 10. ГІС забезпечення у раціональному використанні земельних ресурсів міської забудови/ МамоновК.А.Нестеренко С.Г., Вяткін К.І.// Збірник наукових праць ХНУБА «Науковий вісник будівництва», Харків №4 том 86 (28) листопад 2016. - с. 283 -286

 11. Вяткін К.І. Геоінформаційні системи в землеустрої: напрями, особливості та практика застосування в міському середовищі/ Мамонов К.А., Нестеренко С.Г., Вяткін К.І.,Угоднікова О.І.// Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту, Харків №166 (20) грудень 2016. - с. 60 -67

 12. 1.Жидкова Т.В Анализ использования высокодисперсного мела как минеральной добавки в составе мелкозернистых бетонов. // Жидкова Т.В., Чепурная С.Н.,– ScieneRise. – 2016. – Vol. № 12/2 (29). – С. 65 – 68.

 13. Жидкова Т.В. Modified properties of concrete of fine-disperse chalk/S. Chepurna, T.Zhydkova//Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky, 2016.- № 1(4) - P. 59-62
 14. Жидкова Т.В. Життєздатна архітектура як ідея сталого розвитку міст, або екологічного проектування / Т .В. Жидкова, Апатенко Т.М.// Electronic edition Conference Proceedings of the International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2016, Opole – Berdyansk – Slavyansk), 2016; - С.428-432 - ISBN 978-83-62683-871
 15. Івасенко В.В. Удосконалення вулично-дорожньої мережі з урахуванням принципів універсального дизайну / В.В. Івасенко // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 59. – ISSN 2076-815 X. – С. 149 – 154.
 16. Ivasenko V. Analysis of the regulatory provisions for engineering construction and traffic management course for projecting public transport to the needs of people with limited mobility / V. Ivasenko // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – № 1 (5). ISSN 2313–5425/ С. 17 – 21.
 17. Lytvynenko T. Street and road network’s planning principles for needs of persons with disabilities / T. Litvinenko, V. Ivasenko // Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво. – Вип. 2(47)’ 2016: – Полтава. ПолтНТУ, 2016. – С.269 – 277. (Збірник індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
 18. Линник И. Э. Анализ влияния факторов внешней среды на объемы перевозок пассажиров метрополитеном / И. Э. Линник, В. П. Шпачук, А. И. Жабина // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Дьомін. — Київ : КНУБА, 2016. — Вип. 42. — С. 220—225.
 19. Линник І. Е. Еволюція ергатичної системи на прикладі прогнозування обсягів перевезень пасажирів автобусом у м. Харкові / І. Е. Линник, В. Ф. Харченко, С. В. Синій // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Осєтрін. — Київ : КНУБА, 2016. — Вип. 59. — С. 275—284.
 20. СИНИЙ С. В. Маршрутизация уборки улично-дорожной сети города для обеспечения организации дорожного движения / С. В. СИНИЙ, И. Э. ЛИННИК, А. В. МЕЛЬНИК, А. В. ШОСТАК // ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО В XXI веке: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ : материалы юбилейной междунар. науч.-техн. конф., Могилев, 3–4 ноября 2016 г. – Белоруссия, Могилев : Белорусско-Российский ун-т, 2016. – С. 64–65.
 21. Панкеєва А. М. Субурбанізація – процес розвитку міської агломерації / А. М. Панкеєва // Архітектура та екологія: матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції (31 жовтня - 1 листопада 2016 р., м. Київ). – К.: НАУ, 2016. – С. 204 – 205.

 22. Панкеєва А. М. Створення об’єднанних територіальних громад як стимул розвитку регіонів / В. Т. Семенов, Т. М. Апатенко, А. М. Панкеєва // Регіон-2016: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10 - 11 листопада 2016 р., м. Харків). - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. - С. 154.157.

 23.  Панкеєва А. М. Розробка містобудівної документації для новоствореного територіально-просторового об’єднання громад / А. М. Панкеєва, Н. В. Мороз // Регіон-2016: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10 - 11 листопада 2016 р., м. Харків). - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. - С. 147.149.

 24. Панкеєва А. М. Субурбанізація – процес розвитку міської агломерації / А. М. Панкеєва // Архітектура та екологія: матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції (31 жовтня - 1 листопада 2016 р., м. Київ). - К.: НАУ, 2016. - С. 204 - 205.

 25. Чепурная С.Н. Деформативность бетона с добавкой высокодисперсного мела. / С.Н. Чепурная // Матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук" (Ужгород, 8–9 квітня 2016 р.) – Ужгород, 2016. – Ч. 1. – С. 113-116.

 26. Чепурна С.М. Підвищення водонепроникності бетонів з добавкою високодисперсної крейди / Чепурна С.М., Жидкова Т.В., Чепурна М.Є. // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк, 2016. – Вип. 5. – С. 85–91. 

 27. Gjerkeš Henrik, Šijanec Zavrl Marjana, Rapina, Tetiana. Cost and energy efficient modernization of school buildings in Ukraine // Slovenia, ISSN 2350-3505, 2016 – Р. 15-21.

 28. Гордиенко С.Н. К вопросу о повышении энергоэффектив-ности городской застройки / Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий и промышленных предприятий: материалы II междунар. Науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 2-27 февраля 2016 г. – Харьков: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2016. -15- с., с.120-122 https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/1096

 29. Гордиенко С.Н.Проблеми доріг і транспортного обслуговування в умовах формування об'єднаних територіальних громад / Регіон 2016:стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнар. науково-практич. конф. (м. Харків, 10-11 листопада 2016 р.). - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. 347с., с. 117-119.

 30. Гордиенко С.Н. Основні проблеми дорожньо-транспортної мережі старосалтівської об’єднаної територіальної громади науково-практич. конф./ Архітектура та екологія: матеріали VIII міжнар. науково-практич. конф. Україна, м.Київ, Націон. авіац. унів. Навчально-наук. інститут Аеропортів 31 Жовтня – 1 листопада 2016 р. 

2015

 1. Гнатченко Є.Ю., Гайко Ю.І. Менеджмент маркетингової діяльності підприємства будівельної галузі // Глобальні та національні проблеми економіки (електронне наукове фахове видання). – Миколаїв, 2015. - № 4. – С. 331-334, ISSN (оnline): 2413-3965. 
 2. Гайко Г.І., Кравець В.Г., Булгаков В.П., Гайко Ю.І.. Транзитноорієнтована природничо-технічна геосистема «Геоурбаністика – інженерно-геологічне середовище» // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво",  2015.– №29.– С.18-24. ISSN: 2079-5688. 
 3. Кульбашная Н. И. Применение информационных характеристик в моделях восприятия водителем дорожной обстановки / Н. И. Кульбашная, И. Э. Линник // Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2015. – 3/3 (75). – С. 27–32. ISSN 1729 – 3774.
 4. Семенов В.Т., Штомпель Н.Э. Разработка градостроительной документации городов Украины в условиях децентрализации / Современные проблемы архитектуры и градостроительство: Науч.- техн. сборник / Ответ. ред. Н.Н. Демин. – К., КНУБА. – Вып. 40.
 5. Завальний О.В., Гордієнко С.М. Питання організації системи громадського велопрокат в м. Харкові / Перспективні напрями наукових досліджень, 17-22 жовтня 2015 року, Братислава. 
 6. Апатенко Т.Н., Панкеева А.Н. Проблемы формирования и развития городских агломераций. In: Перспективні напрями наукових досліджень - 2015, 17-22 жовтня 2015 року, Братислава.
 7. Линник И.Э., Черноносова Т.А. Оптимизация транспортных сетей городов по экологическим критериям / Перспективні напрями наукових досліджень - 2015, 17-22 жовтня 2015 року, Братислава.
 8. Семенов В.Т., Апатенко Т.М., Панкеєва А.М. , Мороз Н.В.  Формування територіальних утворень в умовах децентралізації / Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 5-6 листопада 2015 р.). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. С. 143-145
 9. Панкеєва А.М. Еволюція теоретико- методичних підходів щодо визначення поняття «Міська агломерація»/ Градостроительство и территориальное планирование: Науч.-техн.сборник / Ответ. ред. Н.Н. Осетрин. –  К., КНУБА, 2015. – Вып.57. С. 360-365.

 

2014

 1. Бабаев В.Н. Реконструкция фундамента жилого дома с использованием арматурных стержней акриловыми клеями / В.Н. Бабаев, М.С. Золотов, Э.А. Шишкин, В.А. Скляров, А.О. Гарбуз // Науковий вicник будiвництва Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури. – Вип. 77. – Харків: ХОТВ АБУ, 2014. – С. 53-58. 
 2. Гайко Ю.И., Гнатченко Е.Ю. Формирование инновационной стратегии развития региона как основа реформирования жилищно-коммунального хозяйства // Проблеми та перспективи функціонування будівельного комплексу в контексті забезпечення регіонального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харк. нац. у-нт. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, №3.– 2014.— С. 40-41. 
 3.  Гайко Ю.І. Стратегічні завдання державного та регіонального значення в умовах реформування містобудівного розвитку // Проблеми та перспективи функціонування будівельного комплексу в контексті забезпечення регіонального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харк. нац. у-нт. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, №3.–2014.— С. 8-10. 
 4. Сунак П.О. Аналіз заходів реконструкції житлового фонду закордоном / П.О. Сунак, Ю.А. Мельник, О.В. Мельник, С.В. Синій, О.П. Сунак, І. Е. Линник // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Осєтрін. — Київ : КНУБА, 2014. — Вип. 54 . — С. 397—410.
 5. Линник І. Е. Прогнозування викидів шкідливих речовин на виробничих базах дорожнього господарства / І. Е. Линник // Комунальне господарство міст: [наук.-техн. зб.]. – Х. : ХНУМГ, 2014. – Вип. 118. – С. 120–124. ISSN 0869 – 1231.
 6. Линник І. Е. Прогнозування екологічного стану ґрунтів та джерел води уздовж автомобільних доріг / І. Е. Линник // Комунальне господарство міст. – 2014. – Вип. 116. – С.75–80. ISSN 0869 – 1231.
 7. Линник И. Э. Прогнозирование объемов перевозок городским электрическим транспортом г. Харькова / И. Э. Линник. // Містобудування та територіальне планування. – 2014. – Вип. 51. – С. 289–297.
 8. Линник І.Е. Прогнозування екологічного стану автомобільних доріг / І. Е. Линник// Містобудування та територіальне планування. – 2014. – Вип. 53. – С. 288–296.
 9. Линник И.Э. Развитие транспортной схемы г. Чугуева как структурной части Харьковской агломерации / И.Э. Линник, А.М. Сосипатров, Ю.В. Никитенко // Наука – образованию, производству, экономике : материалы Двенадцатой  междунар. науч.-техн. конф. : в 4 т. / Белорус. нац. техн. ун-т : редкол.: Б.М. Хрусталев, Ф.А. Романюк, А.С. Калиниченко. – Минск, 2014. – Т. 3. – С. 218-220.
 10. Завальний О. В. Характеристика магістральної вулично-дорожньої мережі міста Харкова / О.В. Завальний, І.Е. Линник // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2014. – Вип. 37. – С. 241–246.
 11. В.Т. Семёнов.  Агломерация – приоритетные направления совершенствования территориально-пространственного и административного реформирования Украины / В. Т. Семёнов, А. В. Завальний, Т. Н. Апатенко и др. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 36. – С. 344–351.
 12. Димченко О.В., Семенов В.Т., Биченко Л.А., Панкеєва А.М. Агломерації: сучасний стан та перспективи розвитку і управління / О.В. Димченко, А.М. Панкеєва, В.Т.Семенов // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 52. – С. 90–104.
 13. Писаревський І.М., Димченко О.В., Семенов В.Т., Іщенко Т.В., Железнякова І.Л. Економічні аспекти розвитку агломерацій / І.М. Писаревський, О.В. Димченко, В.Т. Семенов та ін. // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 52. – С. 316–323.
 14. В.Т. Семёнов. Стратегии жизнедеятельности городов – опыт обновлённого развития / В.Т. Семёнов // Сучасні проблеми архітек-тури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції : матеріали конф., Харків, 27–28 листопада 2014 р.
 15. Семенов В.Т., Панкеева А.Н., Мороз Н.В., Яковлев П.А. Инверсия садовых домов в коттеджи / Регіон – 2014: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-ти річчю кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків, 6 листопада 2014 р. / гол. ред.. колегії В. С. Бакіров. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. С. 153-156.

 

2013

 1. Линник И.Э. Экспериментальная оценка динамики состояний системы «водитель – транспортное средство» / И.Э. Линник // Технологический аудит и резервы производства. – 2013. – № 6/6 (14). – Х. :Изд.-во: Технологический центр. –ISSN: 2226-3780. 2013. – С. 6 – 8.
 2. Линник І.Е.Принципи функціонування ергономічних систем / І.Е. Линник // Комунальне господарство міст. – 2013. – Вип. 110. – С. 228 – 232.
 3. Бабаев В.Н., Золотов М.С., Шишкин Э.А., Скляров В.А., Гарбуз А.О. Влияние поперечных размеров арматурных стержней серповидного профиля класса а500с на напряженно-деформированное состояние анкерного соединения. Комунальне господарство міст (107). С. 27-32. ISSN 0869-1231
 4. А.В. Даниленко, Г. Вірт, В.Т. Семенов. Аксіологія – теоретична основа захисту пам’яток культурної спадщини / А.В. Даниленко, Г. Вірт, В.Т. Семенов // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – Вип. 109. – С. 218–223. – (Серія :в 2 ч. Ч. 1 : «Економічні науки»). 
 5. В.Т. Семёнов, Н. В. Мороз, А.Н. Панкеева, П.А. Яковлев. Инверсия садовых товариществ во всесезонное жильё / В.Т. Семёнов, Н.В. Мороз, А.Н. Панкеева, П. А. Яковлев // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – Вип. 109. – С. 224–229. – (Серія : в 2-х ч. Ч. 1 : «Технічні науки та архітектура»).
 6. В.Т. Семёнов, В.А. Лагутина. Особенности типологий жилых зданий городов Средиземноморья / В.Т. Семёнов, В.А. Лагутина // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – Вип. 112. – С. 117–185. – (Серія «Технічні науки та архітектура»).
 7. В.Т. Семёнов, Н.Э. Штомпель. Применение методов стратегического менеджмента в градо-строительных процессах и управлении территориями / В.Т. Семёнов, Н.Э. Штомпель // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – Вип. 112. – С. 153–160. – (Серія «Технічні науки та архітектура»).
 8. Апатенко Т.М., Панкеева А.Н. Городские агломерации на постсоветском пространстве на примере Харьковской агломерации / Строительство: проблемы и перспективы: сборник статей по материалам международной научно-практической конференции 29-30 марта 2013 г. - Махачкала: ДГИНХ, 2013. – С. 35-38.
 9. Мороз Н.В., Панкеева А.Н., Доля Н.А. Преобразование садовых домиков во всесезонное жилье / Материалы Международной научно-практической Интернет - конференции "Перспективы развития территорий: теория и практика" – Х.: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2013.
 10. Чепурная С.Н. Влияние тонкодисперсного мела на физико-механические показатели./ С.Н. Чепурная, М.С. Золотов, Т.В. Жидкова, С.В. Волювач. // Шеста Международна научна конференция «Архитектура, Строительство – Съвременност», сборник с доклади, част II Варна, Болгария, 2013. – С. 225 – 233.
 11. Чепурная С.Н. Влияние тонкодисперсного мела на новообразования в вяжущем компоненте бетона. / Чепурная С.Н., Жидкова Т.В. // Сборник статей по материалам международной научно- практической конференции «Строительство: проблемы и перспективы» Махачкала, 2013. – С. 248 – 251. 
 12. Бабаев В.Н.  Влияние на напряженно-деформированное состояние клеевой анкеровки арматурных стержней серповидного профиля класса А500С толщины клеевого слоя / В.Н. Бабаев, М.С. Золотов, Э.А. Шишкин, В.А. Скляров, А.О. Гарбуз // Ресурсосберегающие технологии и эффективное использование местных ресурсов в строительстве: межд. сб. научн. трудов. – Новосибирск, 2013. – С. 185-191.
 13. Бабаев В.Н. Зависимость деформационных свойств клеевой анкеровки арматурных стержней серповидного профиля класса А500С от вида нагружения / В.Н. Бабаев, М.С. Золотов, Э.А. Шишкин, Э.А. Скляров, А.О. Гарбуз // Будівельні конструкції. Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону: міжвідомчий наук.-техн. зб. – Вип. 78, книга 2. – Київ. ДП НДІБК, 2013. – С. 107-116.
 14. Shyshkin E.A. Stress and deformation state of glued anchorage of reinforcement bars of crescent type / E.A. Shyshkin, M.S. Zolotov // Transcom 2013, section 7 – civil engineering, Slovak Republic, Žilina, 2013 – Р. 279-283. 

 

 2012

 1. Золотов М.С., Шишкин Э.А.,Скляров В.А.Влияние глубины заделки арматурного стержня серповидного профиля на напряженно-деформируемое состояние анкерного соединения на акриловых клеях. Комунальне господарство міст (105). С. 116-122. ISSN 0869-1231
 2. Линник І.Е. Щодо визначення впливу змін зовнішнього середовища на еволюцію транспортних систем / І.Е. Линник, Я.В. Санько // Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2012. – 5/3 (59). – С. 14 – 16.
 3. Линник І.Е. Якісний аналіз еволюції ергономічної системи «водій – транспортний засіб – транспортна мережа – середовище» / І.Е. Линник // Містобудування та територіальне планування. – 2012. – Вип. 45., Ч. І. – С. 374–377.
 4. Линник І.Е. Визначення впливу зовнішнього середовища на еволюцію системи «ВТМС» / І.Е. Линник, Я.В. Санько // Містобудування та територіальне планування. – 2012. – Вип. 44. – С. 300 – 305.
 5. Линник І.Е. Прогнозування еволюції ергономічних систем методом еволюційно-ймовірнісного моделювання / І.Е. Линник // Технологический аудит и резервы производства. – 2012. – № 5/2 (7) / Матеріали міжнар. наук. конф. «Наукова періодика слов’янських країн в умовах глобалізації». Ч. І. – К., 2012. – С. 27 – 28.
 6. Линник І.Е. Модель еволюції системи «ВТМС»у розімкнутому стані /І.Е. Линник // Вісник національного технічного університету «ХПІ». – 2012. – № 44 (950).2012. – С. 36 – 41.
 7. Линник І.Е. Прогнозування еволюції системи «ВТМС» з урахуванням впливу середовища / І.Е. Линник, Я.В. Санько // Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2012. – 4/3(58). – С. 54 – 57.
 8. Семенов В.Т., Апатенко Т.Н., Ищенко Т.В., Панкеева А.Н., Штомпель Н.Э., Яковлев П.А. Архитектурно-градостроительное сопровождение оптимизации социальных проблем крупных городов / В.Т. Семёнов, Н.Э. Штомпель, Т.В. Ищенко и др. // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 46. – С. 501–513.
 9. Т.Н.Апатенко, А.Н.Панкеева, В.Т.Семёнов. Основные тенденции формирования городских агломераций / Т.Н.Апатенко, А.Н.Панкеева, В.Т.Семёнов // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва.Харків : ХНАМГ, 2012. – Вип. 105. – С. 508–515. – (Серія «Технічні науки та архітектура»).– Существует электронная версия.
 10. К.Л. Украінцева, Я.О. Сєріков, В.Т. Семенов та ін. Розробка стратегії визначення і прогнозування економічної ефективності заходів з охорони праці на підприємствах житлово-комунального господарства / К. Л. Украінцева, Я.О. Сєріков, В.Т. Семенов та ін. // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – Вип. 102. – С. 414–419. – (Серія «Економічні науки»).

 

2011

 1. В.Т.Семёнов, Н.Э.Штомпель. Модель организации смарт-мегаполиса на примере г. Харькова, в основу которой положена эффективная территориально-пространственная организация / В.Т.Семёнов, Н.Э.Штомпель // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва.Харків : ХНАМГ, 2011. – Вип. 98. – С. 137–145. – (Серія «Економічні науки»).
 2. В.Т.Семёнов, Н.Э.Штомпель. Современные проблемы развития городских агломераций (на примере Харьковского региона) / В.Т.Семёнов, Н.Э.Штомпель // Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 14–15 декабря 2011 г. / Харьков. обл. гос. админ., Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва и др. – Харьков : ХНАГХ, 2011. – С. 3–5.
 3. Панкеєва А.М. Особливості реабілітації промислових територій в транскордонних регіонах / Материалы международной научно-практической конференции. Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях, 2011.
 4. Золотов М.С., Мороз Н.В. Составы наполнителей с минимальной пустотностью для покрытий полов на основе связующего из акрилового полимера / Материалы Х международной научно-технической Інтернет-конференции «Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве», Харьков: ХНАГХ, 2011. С. 104-106.
 5. Золотов М.С., Мороз Н.В. Использование акриловых полимеррастворов для устроиства покрытий полов / Коммунальное хозяйство городов. Вып. 97-Х., 2011- С.89-96.
 6. Золотов М.С. Мороз Н.В. Технология устройства покрытии полов с учетом усадочных деформации акриловых полимеррастворов / Науковий вісник будівництва ХДТУБА ХОТВ АБУ вып. 63. – Х, 2011- С.118-123.
 7. Губина М.В., Подгорная О.П., Мороз Н.В. Некоторые проблемы общегородского центра крупнеишего города / Материалы международной научно-технической конференции «Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничних террриториях», 2011г.
 8. Шутенко Л.Н. Характер разрушения клеевой анкеровки арматурных стержней серповидного профиля / Л.Н. Шутенко, М.С. Золотов, В.А. Скляров, Э.А. Шишкин, О.Н. Корекян // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве: Х международная науч.-техн. интернет-конф. – Харьков, ХНАГХ, 2012. – С.89-91.

 

 2010

 1. В.Т. Семенов, В.М. Прасол, О.В. Димченко, З.В. Гончарова. Еволюційний погляд на розробку програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства регіону / В.Т. Семенов, В. М. Прасол, О.В. Димченко, З.В. Гончарова // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – Вип. 96. – С. 546–551. – (Серія «Економічні науки»).
 2. В.Т.Семёнов, Н.Э.Штомпель. Комплексный подход к формированию приоритетов и структуры стратегических планов устойчивого развития городов и регионов / В.Т.Семёнов, Н.Э.Штомпель // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва.Харків : ХНАМГ, 2010. – Вип. 9540546. – (Серія «Економічні науки»).
 3. В. Т. Семёнов, В. М. Прасол. Экономическая оценка эффективности мероприятий по энергосбережению в жилых зданиях / В. Т. Семёнов, В. М. Прасол // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VIII междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 2010 г. / Харьков. обл. гос. админ., Харьков. гор. совет, Междунар. ассамблея столиц и крупн. гор., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – С. 27 ; Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2010. – Вып. 94. – С. 187–196. – (Серия «Экономические науки»).
 4. Чепурная С.Н. Влияние высокодисперсного карбоната кальция на технологические свойства бетонной смеси. / Чепурная С.Н. Золотов М.С., Жидкова Т.В. // Науковий вісник будівництва. – Х. ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2010. – Вип. 56. – С. 80-85. 

 

2009

 1. В. Х. Далека, В. Т. Семенов. Електричний транспорт – перспективи розвитку та кадрове забезпечення / В. Х. Далека, В. Т. Семенов // Сталий розвиток міст. Електричний транспорт – перспективи розвитку та кадрове забезпечення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 1–30 жовтня 2009 р. / Укр. корпор. підпр. електр. трансп. «Укрелектротранс», Харків. обл. наук.-техн. тов-во комун. госп-ва і побут. обслуг., Моск. енерг. ін-т, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. – С. 3–5.
 2. В. Т. Семёнов, В. И. Торкатюк, Р. М. Крамаренко Инновационные структуры и методы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при перевозке опасных бытовых отходов и грузов / В. Т. Семёнов, В. И. Торкатюк, Р. М. Крамаренко // Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–22 жовтня 2009 р. / Мін-во з питань житл.-комун. госп-ва, Харків. обл. держ. адмін., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2009. – С. 81–82.
 3. В.Т.Семёнов, В.М.Прасол, Э.Ю.Шевченко. Направления энергосбережения в системах водоотведения городов / В.Т.Семёнов, В.М.Прасол, Э.Ю.Шевченко // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 8–12 червня 2009 р. / Харків. обл. держ. адмін., Департ. комун. госп-ва Харків. міськ. виконкому, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО, 2009. – С. 81–82.
 4. В.Т.Семёнов, Н.Э.Штомпель. Синергетические модели управления мегаполисами в условиях необходимости устойчивого развития / В.Т.Семёнов, Н.Э.Штомпель // Градостроительные аспекты устойчивого развития крупных городов : материалы VII междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 10–11 декабря 2009 г. / Харьков. гор. исполком, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2009. – С. 23–25 ; Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2009. – Вып. 90. – С. 3–8. – (Серия «Технические науки и архитектура»).
 5. В.Т.Семёнов, М.К.Сухонос, З.В.Гончарова. Совершенствование управления устойчивым развитием крупных городов / В.Т.Семёнов, М.К.Сухонос, З.В.Гончарова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2009. – Вып. 86. – С. 394–400. – (Серия «Технические науки и архитектура»).
 6. Котенева З.И., Мороз Н.В. Наливные полы на основе полимеров / Материалы - 7 Международной научно-практической конференции Устойчивое развитие городов «Градостроительные аспекты устойчивого развития крупных городов» Харьков ХНАГХ, 2009.
 7. Золотов М.С., Мороз Н.В. Основные технологические операции при устроистве полов с использованием акрилового полимерраствора / Науковий вісник будівництва ХДТУБА ХОТВ АБУ вып. 52.  – Х, 2009- С.216-219.
 8. Чепурная С.Н. Структурообразующая роль карбоната кальция как одного из составляющих известняка в вяжущем компоненте бетона. / Чепурная С.Н. // Материалы VII международной научно-практической  конференции «Градостроительные аспекты устойчивого развития крупных городов» - Х., ХНАГХ, 2009 г. – С. 61-62.

 9. Чепурная С.Н. Морозостойкость бетона на основе вяжущего компонента, содержащего карбонат кальция (мел). / Чепурная С.Н., Золотов М.С.// Науковий вісник будівництва. – Х. ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2009. – Вип. 54. – С. 66-70.

 10. Чепурная С.Н. Коррозионная стойкость бетона на основе вяжущего компонента, содержащего мел. / Чепурная С.Н.// Містобудування та територіальне планування: К., КНУБА, 2009 – Вип. 35. С. 468-471. 

 11. Костенко А.Б. Использование баз данных в интернете для повышения эффективности управления строительными и техническими проектами / Костенко А.Б., ПогребнякБ.И., Шишкин Э.А. /  Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві (2009)

 

2008

 1. В. Т. Семенов, З. В. Гончарова. Моніторинг як ефективний механізм управління реалізацією програм у сфері житлово-комунального господарства / В. Т. Семенов, З. В. Гончарова // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VI междунар. науч.-практ. интернет-конф. / Харьков. обл. админ., Междунар. ассамблея столиц и крупных гор., Харьков. гор. исполком., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – С. 177–181 ; Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2008. – Вып. 82. – С. 14–23. – (Серия «Экономические науки»).
 2. В. Т. Семёнов, В. М. Прасол. Особенности и задачи мониторинга реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства / В. Т. Семёнов, В. М. Прасол // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VI междунар. науч.-практ. интернет-конф. / Харьков. обл. админ., Междунар. ассамблея столиц и крупных гор., Харьков. гор. исполком., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – С. 117–118 ; Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2008. – Вып. 82. – С. 167–176. – (Серия «Экономические науки»).
 3. В. Т. Семёнов, В. М. Прасол, Г. В. Высоцкая. Энергетический менеджмент как инструмент, способствующий повышению эффективности использования энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве / В. Т. Семёнов, В. М. Прасол, Г. В. Высоцкая // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2008. – Вып. 80. – С. 12–21. – (Серия «Экономические науки»).

2006

 1. В. И. Торкатюк, В. Т. Семёнов, М. С. Золотов и др. Методологические аспекты формализации основных направлений инноваций в области экономики, организации и управления в строительной отрасли Украины / В. И. Торкатюк, В. Т. Семёнов, М. С. Золотов и др. // Экономика строительной отрасли на пути её интеграции к синергетическим системам : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 17–19 октября 2006г. / Гос. ком. Украины по вопр. жил.-ком. хоз-ва, Харьков. обл. гос. админ., Харьков. горисполком, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – С. 72–75.
 2. В. Т. Семенов, Г. В. Висоцька, Т. М. Апатенко та ін. Проблеми дозвільної системи в сфері містобудування щодо удосконалення правил забудови м. Харкова / В. Т. Семенов, Г. В. Висоцька, Т. М. Апатенко та ін. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 17–26. – (Серия «Технические науки и архитектура»).
 3. В. Т. Семенов, Е. І. Карпушин, О. В. Завальний та ін. Розвиток транспортної схеми міста на основі генерального плану / В. Т. Семенов, Е. І. Карпушин, О. В. Завальний та ін. //Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2006. – Вып. 69. – С.33–40.– (Серия «Технические науки и архитектура»).
 4. В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов. Роль городских проектов и программ развития в устойчивом развитии мегаполисов / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 3–9. – (Серия «Технические науки и архитектура»).

 

2005

 1. В.Т. Семёнов, А.В. Даниленко. Основной алгоритм проектирования в городской среде / В.Т.Семёнов, А.В.Даниленко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 66. – С. 44–49.– Существует электронная версия.
 2. В. Т. Семёнов. Современные проблемы формирования комфортной среды в мегаполисах / В. Т. Семёнов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 66. – С. 6–9.
 3. В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, Г. В. Стадник и др. Теоретико-методологические основы и принципы обеспечения оптимальных условий рационального использования ресурсов для эффективной работы предприятий строительной отрасли / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, Г. В. Стадник и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 62. – С. 3–34. – (Серия «Экономические науки»).
 4. В. Т. Семёнов, Е. Н. Дудка Характерные особенности Харьковского городского самоуправления как факторы управления городом и создания комфортности городской среды / В. Т. Семёнов, Е. Н. Дудка // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 66. – С. 203–208.

 

2004

 1. В.Т.Семёнов, Е.Н.Дудка. Исторические особенности взаимосвязи территориального и функционального развития жизнедеятельности города / В.Т.Семёнов, Е.Н.Дудка // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2004. – Вып. 57. – С. 290–301.
 2. В.Т.Семёнов. Методологические предпосылки разработки «Программы устойчивого развития г. Харькова до 2010 г.» / В.Т.Семёнов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2004. – Вып. 57. – С. 124–130.
 3. В.Н.Бабаев, В.Т.Семёнов, В.И.Торкатюк и др. Разработка и реализация стратегического плана устойчивого развития города на основе разбалансированной системы показателей / В.Н.Бабаев, В.Т.Семёнов, В.И.Торкатюк и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2004. – Вып. 57. – С. 35–52.
 4. В. Т. Семёнов. Роль и задачи тендерных торгов при осуществлении процесса диверсификации производственной деятельности строительных предприя/spanтий / В. Т. Семёнов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2004. – Вып. 54. – С. 114–132.


2003

 1. В.Т.Семёнов, В.Д.Шипулин, Н.Э.Штомпель.  Оптимизация использования территориальных ресурсов мегаполиса Харьков путём создания единого информационного поля / В.Т.Семёнов, В.Д.Шипулин, Н.Э.Штомпель // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 49. – С. 230–234. – (Серия «Технические науки и архитектура»).
 2. В.Т.Семёнов, Г.В.Высоцкая, В.М.Прасол. Пути реформирования жилищно-коммунального хозяйства общины / В.Т.Семёнов, Г.В.Высоцкая, В.М.Прасол // Коммунальное хозяйство горо-дов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 52. – С. 26–31. – (Серия «Экономические науки»).
 3. В.Н.Бабаев, В.Т.Семёнов, В.И.Торкатюк и др. Совершенствование системы управления инфрастуктурой города на основе внедрения стратегического планирования и инновационного менеджмента / В.Н.Бабаев, В.Т.Семёнов, В.И.Торкатюк и др. // Ком-мунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор.
  хоз-ва.
  – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 53. – С. 20–37. – (Серия «Технические науки»).
 4. Л.Н.Шутенко, В.Т.Семёнов, В.Н.Бабаев. Стратегия и пути реализации программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства / Л.Н.Шутенко, В.Т.Семёнов, В.Н.Бабаев // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 53. – С. 3–7. – (Серия «Технические науки и архитектура»).
 5. В.Т.Семёнов, В.И.Торкатюк, В.Ф.Петрова и др. Формирование имитационной модели управления производственными процессами на уровне жилищно-коммунального предприятия / В.Т.Семёнов, В.И.Торкатюк, В.Ф.Петрова и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 53. – С. 247–257. – (Серия «Технические науки и архитектура»).
 6. В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов. «Центр Мегаполис» – инновационная структура для реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 49. – С. 3–8. – (Серия «Технические науки и архитектура»).

 

2002

 1. В.Т.Семёнов, Л.И.Нефёдов, Ю.А.Петренко. Методология управления проектами реконструкции жилой застройки / В.Т.Семёнов, Л.И.Нефёдов, Ю.А.Петренко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 39. – С. 197–203. – (Серия «Технические науки»).
 2. В. Т. Семёнов, Н. В. Ходюк. Направление реконструкции застройки городского центра / В. Т. Семёнов, Н. В. Ходюк // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 38. – С. 23–26. – (Серия«Архитектура и технические науки»).
 3. В.Т.Семёнов. Устойчивое развитие городов – перспективы и реальность / В.Т.Семёнов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 36. – С. 156–163. – (Серия «Архитектура и технические науки»).
 4. В.Т.Семёнов, Н.П.Пан, А.М.Анисимов, Е.Е.Холодова. Центр высоких технологий и информационных систем в городском хозяйстве – пример интеграции науки, образования и производства / В.Т.Семёнов, Н.П.Пан, А.М.Анисимов, Е.Е.Холодова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 37. – С. 135–142. – (Серия «Экономические науки»).
 5. В. Т. Семенов, О. Ф. Кононенко. Як розвиватися сучасному місту? / В. Т. Семенов, О. Ф. Кононенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 38. – С. 3–8. – (Серия «Архитектура и технические науки»).

 

2001

 1. В. Т. Семёнов, А. В. Завальный, Н. Э. Штомпель и др. Методология разработки и реализации «Городского проекта» в региональных условиях / В. Т. Семёнов, А. В. Завальный, Н. Э. Штомпель и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2001. – Вып. 32. – С. 33–106.
 2. В. Т. Семенов. «Міський проект» – багатоцільова програма розвитку міста / В. Т. Семенов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2001. – Вып. 32. – С. 10–12.
 3. Г.В.Стадник, В.Т.Семёнов, Е.Е.Холодова. Центр высоких технологий и информационных систем в городском хозяйстве / Г.В.Стадник, В.Т.Семёнов, Е.Е.Холодова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2001. – Вып. 32. – С. 31–33.

 

2000

 1. В. Т. Семенов, Л. М. Шутенко, Г. В. Ковалевський та ін. Концепція комплексного соціально-економічного розвитку м. Харкова до 2010 р. / В. Т. Семенов, Л. М. Шутенко, Г. В. Ковалевський та ін. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2000. – Вып. 24. – С. 3–43. – (Серия «Экономические науки»).
 2. В. Т. Семёнов, М. С. Золотов, А. В. Завальный и др. Проблемы безбарьерной архитектуры и пути их решения / В. Т. Семёнов, М. С. Золотов, А. В. Завальный и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2000. – Вып. 25. – С. 9–12. – (Серия «Технические науки»).


На сайті 47 гостей та користувачі відсутні

Харків:

Розклад дзвінків

1 пара:  8-30 - 10-05

2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

Приемн комиссиялистcdr

Кафедра міського будівництва