DSC 0526

 


  Завідуючий кафедрою ЗАВАЛЬНИЙ Олександр Вячеславович – к.т.н., доцент, заслужений викладач Університету, член експертної Ради МОН за фахом «Міське будівництво і господарство». Доцент Завальний О.В. нагороджений почесними грамотами Харківської обласної адміністрації, Міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України.

   Наукові дослідження: доцент Завальний О.В. був співавтором розробки комплексної схеми всіх видів міського транспорту м. Харків (1990р.), учасником творчих колективів з розробки Концепцій (системного розвитку м. Харків, 2004), (стійкого і стратегічного розвитку м. Харків 2008, 2010, 2014 рр.).

  Основні праці: в співавторстві видані навчальні посібники «Урбаністика» (2005, 2014рр.), «Планування міст і транспорт» (2008р.), «Планування і благоустрій міст» (2013 г.); підручник «Проектування міських територій» (2018 р.); монографії «Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів» (2016р.), «Проблеми та перспективи розвитку житлової забудови в умовах комплексної реконструкції міста» (2019р.).

    Викладає навчальні курси:

 1. Обґрунтування проектних рішень.
 2. ТЕО проектних рішень.
 3. Техніко-економічне обґрунтування в містобудуванні.
 4. Спецкурс за тематикою магістерської роботи.


  ЛИННИК Ірина Едуардівна - д.т.н., професор, професор кафедри міського будівництва, заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.089.03 із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 05.01.04 – ергономіка та 05.22.01 – транспортні системи, член спеціалізованої вченої ради К 64.089.06 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури та 18.00.04 – містобудування та ландшафтна архітектура, член редакційної колегії науково-технічного збірника «Містобудування та територіальне планування», включеної до переліку наукових фахових видань України.

  Наукові дослідження: присвячені питанням прогнозування еволюції ергономічних систем, системної оптимізації елементів доріг і вулиць за екологічними, ергономічними й техніко-економічними критеріями. Брала участь у розробці наукових проектів: Комплексної транспортної схеми м. Харкова (1990 р.), програмах розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова, Харківської області, м. Слов'янська, м. Чугуєва та інших міст України (2003–2010 рр.), стратегії розвитку міста Чугуєва як частини Харківської агломерації (2013 р.), плані соціально-економічного розвитку об'єднаної Старосалтівської територіальної громади до 2019 року.

   Є автором більше 180 наукових і методичних праць.

  Основні праці:

 1. Линник І. Е. Утримання і ремонт міських вулиць та доріг. Х. : ХДАМГ, 2001.
 2. Линник И.Э. Основы инженерного оборудования усадебных участков. Х. : ХГАГХ, 2003.
 3. Линник І. Е. Інженерна підготовка територій населених місць. Х. : ХДАМГ, 2004.
 4. П-Г.1-218-113-97. Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України. К. : Укравтодор, 1997. (cпівавт.).
 5. ГСТУ 218-02071168-096-2003 Оцінка та прогнозування екологічного стану доріг та виробничих баз. К. : Укравтодор, 2003. (cпівавт.).
 6. Системологія на транспорті. Підручник у 5 кн. / Під заг. ред. Дмитриченка М. Ф. – Кн. І: Основи теорії систем і управління. К. : Знання України, 2005. (cпівавт.).
 7. Системологія на транспорті. Підручник у 5 кн. / Під заг. ред. Дмитриченка М. Ф. – Кн. ІІ: Технологія наукових досліджень і технічної творчості / К. : Знання України, 2007. (cпівавт.).
 8. Системологія на транспорті. Підручник у 5 кн. / Під заг. ред. Дмитриченка М. Ф. – Кн. ІV: Організація дорожнього руху / К. : Знання України, 2007. (cпівавт.).
 9. Системологія на транспорті. Підручник у 5 кн. / Під заг. ред. Дмитриченка М. Ф. – Кн. V: Ергономіка / К. : Знання України, 2008. (cпівавт.).
 10. Системологія на транспорті. Підручник у 5 кн. / Під заг. ред. Дмитриченка М. Ф. – Кн. ІІІ: Дослідження операцій у транспортних системах / К. : Знання України, 2009. (cпівавт.).
 11. Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів / під. заг. ред. В. Т. Семенова, І. Е. Линник. – : ХНУМГ, 2016. – 300 с. (cпівавт.).
 12. Линник І. Е. Оцінка та прогнозування екологічного стану дорожнього господарства : монографія / І. Е. Линник ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 145 с.
 13. Проектування міських територій. Ч. І: підручник / [за ред. В. Т. Семенова, І. Е. Линник]; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 450 с. (серія «Міське будівництво та господарство»). (cпівавт.).

   Викладає навчальні дисципліни:

   1. Інженерна підготовка в складних містобудівних умовах

   2. Інженерна підготовка міських територій

   3. Утримання міської забудови

   4. Санітарна очистка міської забудови 


нижник

     НИЖНИК Олександр Васильович - д-р техн. наук проф., проф. кафедри міського будівництва.

  У 2002 році закінчив будівельний факультет Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, здобувши кваліфікацію магістр інженер-будівельник зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво», у 2011 році здобув другу вищу освіту за спеціальністю Економіка підприємства, отримано диплом спеціаліста з економіки підприємства.
  У 2006 р. присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» (тема дисертаційної роботи: «Стиснуті елементи зі сталевих складених двотаврів із боковими порожнинами, заповненими бетоном»).
  2011 р. – присвоєно вчене звання старший науковий співробітник зі спеціальності «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»,
   З 2013 р. – доктор технічних наук зі спеціальності «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» (тема дисертаційної роботи «Безбалкові та часторебристі сталезалізобетонні перекриття»).
   Опубліковано понад 130 наукових праць, у тому числі 7 монографій, 2 навчальних посібника, отримано 32 патенти України на корисну модель.

  Викладає навчальні курси:

  1. Утримання міської забудови

  2. Санітарна очистка міст

  3. Архітектура будівель та споруд 

 


111

   РИЩЕНКО Тетяна Дмитрівна - кандидат технічних наук, професор кафедри міського будівництваю

     У 1987 році закінчила Харківський політехнічний інститут, факультет органічної хімії.

   В університеті працює з 1991 року. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію, автор понад 30 наукових і методичних робіт. Стаж науково-педагогічної діяльності більше 25 років.

   З 2002 по 2007 рік працювала на посаді заступника декана Містобудівного факультету, з травня 2007 по лютий 2011 року - на посаді заступника начальника Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. З 2011 року займає посаду декана факультету  Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва.

 


 

ЖИДКОВА Тетяна Володимирівна - доктор філософських наук (к.т.н.), доцент кафедри міського будівництва

   Наукові дослідження: область наукових інтересів - планування, реконструкція та благоустрій міських територій, будівель та споруд, вплив міських факторів на мікрокліматичні характеристики міста.
 Тетяна Жидкова брала активну участь у науково-дослідних роботах Департаменту містобудування, таких як: реформування та розвиток житлово-комунального господарства у Харкові та Харківській області; концептуальні дослідження програми запобігання руйнуванню збірних будинків; стратегія розвитку Харкова до 2030 року; ремонт та енергетичне оновлення житлових та громадських будівель; вивчення реконструкції центральної частини міста.
    Викладає курси:
  1. Будівельна кліматологія.
  2. Реконструкція житлових територій.
  3. Реконструкція житлових і громадських будинків.
  4. Реконструкція міста.

    БЕЗЛЮБЧЕНКО Олена Степанівна – к.т.н., доцент кафедри міського будівництва.

Наукові дослідження: бере активну участь в науково-дослідній роботі кафедри. Область наукових інтересів – ефективне використання території міст. Брала участь в розробці наукових проектів: виділення, склад, використання прибудинкових територій; управління територією приватного сектора Жовтневого району м. Харкова (пілотний проект); стратегія розвитку міста Чугуєва як частини Харківської агломерації (2013 р.), плані соціально-економічного розвитку об’єднаної Старосалтівської територіальної громади до 2019 року.

  Основні праці: У співавторстві видано навчальний посібник з грифом МОН «Урбаністика» (2015), «Планування і благоустрій міст» (2013), «Планування міст і транспорт» (2008), монографія «Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст та регіонів» (2016). Участь в міжнародних монографіях: Conceptualization of hightechnology using in architectural space. MODERN INNOVATIVE AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY. Monograph. Katowice: Katowice School of Technology (2018);  Spatial features for formation of public space of united territorial communities on the basis of the indicative mechanism. The Academy of Management and Administration in Opole (2018).

   За результатами наукових розробок щорічно видаються статті в наукових журналах, бере участь в міжнародних конференціях.

   Викладає навчальні курси:

  1. Планування міст і транспорт для студентів денної форми навчання 2 курсу бакалаврського рівня підготовки спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія

  2. Урбаністика для студентів денної та заочної форми навчання 3 курсу бакалаврського рівня підготовки спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія

  3. Управління міськими територіями для студентів денної форми навчання 1 курсу магістратури спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія

 


ЧЕПУРНАЯ Светлана Николаевна – к.т.н, доцент кафедри міського будівництва.

   Наукові дослідження. Є співавтором розробки «Правил забудови м. Харкова» (2007 р.); приймала учать у розробці «Проекту реконструкції гуртожитків в м. Чугуєві та в м. Богодухові Харківської області» (червень – вересень 2008 р.); «Концепція управління приватного сектору Жовтневого району м. Харкова (на прикладі пілотного проекту кварталу)» (2011 р.); концепція «Стратегія розвитку м. Харкова до 2030 р.» (2011-2012 рр.); передпроектні проробки щодо енергореновації та реконструкції панельних будинків по вул. Арнастай в м. Астана (грудень 2012 р.).

   Основні праці: у співавторстві видані монографії «Проблеми та перспективи розвитку житлової забудови в умовах комплексної реконструкції міста (2019 р.); «Modern Management: Logistics and Education», (2018 р.), має 40 наукових публікацій, які включені до фахових, наукометричних баз Web of Science та наукометричних баз Scopus.

   Викладає навчальні курси:

 1. Міський моніторинг.
 2. Утримання та експлуатація житлових будинків.
 3. Інженерний благоустрій територій та транспорт.
 4. Комп’ютерне проектування.
 5. Обґрунтування проектних рішень

 

  ГАЙКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ – кандидат технічних наук, доцент, член-кореспондент Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності.

 Наукові дослідження присвячені вирішенню проблем ефективного використання територіальних ресурсів міст, реновації промислової забудови, відновленню порушених територій для містобудування, екологічним проблемам міського середовища.

  Основні праціДоцент Гайко Ю.І. є автором і соавтором підручника «Проектування міських територій (частина 1)» (2018 р.), 2-х монографій: «Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів» (2016 р.) і «Проблеми та перспективи розвитку житлової забудови в умовах комплексної реконструкції міста» (2019 р.), більше 90-та друкованих статей, 2-х навчально-методичних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 22-х методичних вказівок для студентів, активним учасником всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій з проблем будівництва, архітектури та містобудування.

  Доц. Гайко Ю.І. розроблено учбово-методичні комплекси 3-х навчальних дисциплін: «Інженерна підготовка в складних містобудівних умовах», «Реновація промислових будівель» та «Оцінка міської нерухомості». 


 

20190211 122801

  ШИШКИН Едуард Анатолійович - к.т.н., доцент кафедри міського будівництва.

  У 2014 р. присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.23.01 - «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» (тема дисертаційної роботи: «Напружено - деформований стан анкерування арматурних стержнів серпоподібного профілю акриловими клеями при дії статичного висмикувального зусилля»).

  Наукові дослідження: 

  Основні праці: Має 52 публікацій, з них 46 наукових, 5 навчально-методичного характеру, 1 патент України на корисну модель. 19 наукових праць, опубліковані у вітчизняних фахових виданнях, 1 публікація у фаховому виданні яке включено до наукометричних баз Web of Science та  Scopus:

   1. Improvement of the energy efficiency of portland cement production during the use of the natural gas liquid processing residue / K. Viatkin; N. Moroz; E. Shishkin. // International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern technologies. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 463 (2018).

   У співавторстві видані монографії: «Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів» (2016 р.); «Проблеми та перспективи розвитку житлової забудови в умовах комплексної реконструкції міста» (2019 р.).

 

  Викладає навчальні курси:

1. «Будівельна кліматологія» для студентів денної форми навчання 2 курсу бакалаврського рівня підготовки спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія

2. «Планування міст і транспорт» для студентів денної форми навчання 2 курсу бакалаврського рівня підготовки спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія

 3. «Комунальне господарство міст» для студентів денної форми навчання 4 курсу бакалаврського рівня підготовки спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія

 4. «Енергореновація цивільних будівель» для студентів денної форми навчання 1 курсу магістратури спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія

 5. «Реновація промислових будівель» для студентів денної форми навчання 1 курсу магістратури спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія

 6. «Компьютерно проектування в системах AutoCAD і Revit» для студентів денної форми навчання 2-3 курсу бакалаврського рівня підготовки спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія

 


   РАПІНА Тетяна Володимирівна - доцент кафедри міського будівництва, к.т.н.

 В 2005 р. закінчила ХНАМГ за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». Кандидат технічних наук. В 2010 р. захистила дисертацію за спеціальністю 05.23.05 - Будівельні матеріали та вироби.

  Наукові дослідження: бере активну участь у науково-дослідній роботі кафедри.

  Основні роботи: автор і співавтор  наукових публікацій.

За результатами наукових досліджень щорічно видає статті в наукових журналах, бере участь у міжнародних конференціях.

  Викладає навчальні курси:

  1. Архітектура будівель та споруд

  2. Містобудівний моніторинг

  3. Інженерний благоустрій населених міст 


 

Вяткин Константин Игоревич

   ВЯТКІН Костянтин Ігорович - доцент кафедри міського будівництва, к.т.н.

   В 2012 р. закінчив ХНАМГ за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». Кандидат технічних наук. В 2016 році захистив дисертацію за спеціальністю 05.23.05 - Будівельні матеріали та вироби.

  Наукові дослідження: бере активну участь у науково-дослідній роботі кафедри.

  Основні роботи: автор і співавтор  наукових публікацій. За результатами наукових досліджень щорічно видає статті в наукових журналах, бере участь у міжнародних конференціях.

  Викладає навчальні курси:

  1. Проектування та реконструкція дорожно-транспортних споруд

  2. Планування міст і транспорт

  3. Утримання прибудинкових територій 


  

Ivasenko.jpg

    ІВАСЕНКО Вікторія Вікторівна - доцент кафедри міського будівництва, к.т.н.

  Закінчила Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2012 р., спеціальність - автомобільні дороги і аеродроми,  ступінь магістр, кваліфікація інженер-будівельник. Кандидат технічних наук. В 2017 р. захистила дисертацію за спеціальністю  05.23.20 – Містобудування та територіальне планування. Тема дисертації «Принципи і методи проектування вулично-шляхової мережі з урахуванням потреб маломобільних груп населення»

 Наукові дослідження: За результатами наукових досліджень щорічно видає статті в наукових журналах, бере участь у міжнародних конференціях.

 Основні роботи: автор і співавтор наукових публікацій. 

  Викладає навчальні курси:

  1. Транспортна та інженерна інфраструктура сучасного міста

  2. Проектування міських вулиць та доріг

  3. Планування міст і транспорт

  4. Реконструкція міста 


 

Гарбуз.jpg

 ГАРБУЗ Алла Олеговна -  кандидат технических наук. Ученое звание: доцент. Должность: доцент.

  Закончила: Харьковский институт инженеров коммунального строительства в 1990 году по специальности - промышленное и гражданское строительство, квалификация инженер-строитель.

   Основные трудынаучных - 41, учебно-методических - 12.

  Научные исследования: прочность, напряженно-деформированное состояние клеевых соединений строительных конструкций, полимерные клеевые смеси.

     Преподает учебные курсы:

 1. Архитектура зданий и сооружений.

 


 

2_5361857886953669854.JPG

   КОЛЄНКІНА Марина Сергіївна - доцент кафедри міського будівництва з 2019 року, до цього працювала доцентом на кафедрі лісового та садово-паркового господарства з 2017 року.

  З відзнакою закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю "Лісове господарство".

  З 2007 року до 2009 була аспірантом Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького.

  Кандидат сільськогосподарських наук з 2015 року. Дисертацію захищено у спеціалізованій вченій раді К 64.828.01 в Українському ордена «Знак Пошани» науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького на тему: «Поширення осередків масового розмноження соснових пильщиків у Східній Україні та їхній вплив на стан лісів».

 Наукові дослідження.  Брала участь у науково-дослідній роботі університету та кафедри: Розробка заходів щодо благоустрою території вхідної групи до спортивного комплексу НВК «Ліцей «Професіонал» в м. Харкові за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 22/24. (за договором №3072/19 від "8" квітня  2019 р.).

  Колективна монографія: Масові розмноження соснових пильщиків у насадженнях Луганської області / Мєшкова В.Л., Колєнкіна М.С. / Монографія – Харків. : Пранета-Прінт, 2016. – 182 с.

Має 41 публікацій, з них 31 наукових та 10 навчально-методичного характеру, у т.ч. 3 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science та Scopus:

  1. Лісівничо-екологічний аналіз насаджень Populus alba та Populus nigra на ріках лівобережного лісостепу України // Bondar, O., Tkach, L., Lisina, I., Kolienkina, M. & Musiyenko, S. // Биологический вестник МГПУ имени Богдана Хмельницкого, Ukrainian Journal of Ecology – Мелитополь: 2017. – 7(1), 84-91 с.

 2. Diprion pini L. (Hymenoptera, Symphyta, Diprionidae)  population  dynamics  in  the  Low  Dnieper  region // Meshkova V., Nazarenko S., Kolienkina, M. // Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 2019, Vol. 61 (1), 22–29.

  3. The impact of heterobasidion root rot on the density, growing stock volume, and  health  condition  of scots pine and silver birch stands in Volyn Polissya zone, Ukraine // Volodymyr Luk’yanets , Oksana Tarnopilska, Iryna Obolonyk, Serhiy Musienko , Vira Bondarenko, Kolienkina, M. // Forestry Ideas’ (FORESTRY IDEAS, 2019, vol. 25, No 1 (57): 70–90).

  Викладає навчальні курси:

 • «Квітникарство» для студентів денної форми навчання 4 курсу «бакалавр» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» – 30 лекційних  годин;
 • «Дендропроектування» для студентів денної форми навчання 5 курсу «магістр» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» – 34 лекційних  годин;
 • «Озеленення населених міст» для студентів денної форми навчання 4 курсу «бакалавр» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» – 22 лекційних  годин;
 • Комп’ютерне проектування садово-паркових об’єктів для студентів денної форми навчання 5 курсу «магістр» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» – 17 лекційних  годин.

  Проводить практичні заняття з цих дисциплін, вдало застосовуючи сучасні технології навчання, програми для проектування AutoCAD та візуалізації Realtime Landscaping Architect.

 


  ЧЕРНОНОСОВА Тетяна Олександрівна - старший викладач кафедри міського будівництва.

    Наукові дослідження: бере активну участь в науково-дослідній роботі кафедри. Брала участь в розробці наукових проектів: виділення, склад, використання прибудинкових територій; управління територією приватного сектора Жовтневого району м. Харкова (пілотний проект); енергореновація будівель і житлових територій; енергореновація будівель соціального призначення, благоустрій житлових територій м. Харкова та ін.

   Основні праці: в співавторстві видано навчальний посібник з грифом МОН «Планування і благоустрій міст» (2013), 2 монографії «інформаційно-комунікаційні технології у формуванні міського середовища», «Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст и регіонів».

   За результатами наукових розробок щорічно видаються статті в наукових журналах, бере участь в міжнародних конференціях.

      Викладає навчальні курси:

     1. Міське зелене будівництво.

     2. Планування та благоустрій міст.

      3. Інженерний благоустрій територій великих міст.

 


   АПАТЕНКО Тетяна Миколаївна - старший викладач кафедри міського будівництва, вчений секретар Вченої Ради та Науково-Методичної Ради факультету АДОМ.

  Основні праці: Автор та співавтор понад 50 наукових публікацій. За результатами наукових розробок, вонасистематично публікує статті у наукових журналах та щорічно бере участь у міжнародних конференціях.

 Викладає навчальні курси:
  1. Будівельна фізика.
  2. Планування місті транспорт.
  3. Проектування готелів та ресторанів.
  4. Громадське будівництво.


   ГОРДІЄНКО Сергій Миколайович - старший викладач кафедри міського будівництва, член експертної групи громадської експертизи діяльності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарстваУкраїни.

  Гордієнко С.М. є директором Фірми «АВУАР» за проектами якої побудовано більше 20 великих міських об'єктів м. Харкова, серед яких, зокрема, 25-ти поверхові житлові будинки «Олімп» і «Піонер», торгово-розважальний центр «Компас» (вул. Ак. Павлова), торговий центр «Рост» (вул. Клочківська), Супермаркети «Клас» (пр. Героїв Сталінграду) і АТБ (пр. Гагаріна), Автосалон «Автотрейдінг-Харків (вул. Клочківська) та ін.

   Наукові дослідження: береактивну участь в науково-дослідній роботі кафедри. Гордієнко С.М. був учасником творчого колективу з розробки комплексної транспортної схеми м Харкова (2005 р) і Концепцій сталого та стратегічного розвитку міста Харкова (2008, 2010, 2014 р). Лауреат міжнародного архітектурного конкурсу «4 га» (3 місце).

   Має 4 державних деклараційних патенти на винаходи.

   Науково-дослідні роботи, курсові та дипломні проекти студентів під керівництвом Гордієнко С.М. неодноразово перемагали і займали призові місця в огляд-конкурсах і олімпіадах. Ст. викладач Гордієнко С.М. нагороджений почесними грамотами ХНУМГ імені О.М. Бекетова і Харківської обласної адміністрації.

   Основні праці: В співавторстві видано навчальний посібник «Планування міст і транспорт» (2008 р). Брав участь в розробці розділу кафедральної монографії «Практики розробки інноваційних проектів просторово-територіального планування міст і регіонів» (2016 р.), співавтор підручника «Проектування міських територій. Частина І» (2017р.).

   Викладаєнавчальнікурси:

 1. Міські вулиці та дороги.
 2. Міський транспорт.
 3. Проектування транспортних систем.
 4. Транспортна інфраструктура сучасного міста

   Гордієнко С.М. забезпечує активні зв'язки університету з виробництвом.


  МОРОЗ Наталія Валеріївна - старший викладач кафедри міського будівництва.

   У 2004 р. Мороз Н.В. закінчила ХДАМГ за фахом "Міське будівництво і господарство". З 2006 р. працювала асистентом кафедри міського будівництва. З 2012 р. - старший викладач кафедри міського будівництва.

  Наукові дослідження: бере активну участь в науково-дослідній роботі кафедри. Приймала участь в розробці наукових проектів: реформування і розвиток ЖКГ м. Харкова і Харківської області; управління територією приватного сектора Жовтневого району м. Харкова (пілотний проект); енергореновація будівель соціального призначення; концепція стратегії розвитку м. Чугуєва як структурної частини Харківської агломерації до 2020р.; просторово-територіальне планування розвитку великих міст і регіонів; концептуальні опрацювання програми попередження обвалень панельних будівель і забезпечення їх ефективної і безпечної експлуатації.

   Основні праці: за результатами наукових розробок Мороз Н.В. щорік видає статті в наукових журналах, бере участь в міжнародних конференціях.

   Викладає учбові курси:    

    1. Архітектура будівель і споруд;

    2. Сучасні архітектурно-будівельні конструкції.

   Забезпечує всі види учбового процесу, є керівником курсового і дипломного проектування. Мороз Н.В. пройшла навчання в дистанційному центрі по курсу «Теорія і практика в MOODLE». Є куратором академічної групи.


   ПАНКЕЄВА Анна Миколаївна – старший викладач кафедри міського будівництва.

 У 2006 р. Панкеєва А.М. закінчила ХНАМГ зі спеціальності «Міське будівництво та господарство». Із 2006 по 2011 рр. обіймала посаду інженера-проектувальника відділу територіальних робіт у ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «ПРОМБУДНДІПРОЕКТ». З 2012 р. – працює на кафедрі міського будівництва.

  Наукові дослідження: приймає активну участь у науково-дослідній роботі кафедри. Приймала участь у розробці наукових проектів: енергореновація будівель соціального призначення; концепція стратегії розвитку м. Чугуєва як структурної частини Харківської агломерації до 2020 року; просторове планування крупних міст та регіонів; проект «Внесення змін до генерального плану міста Харкова», розділ «Модель перспективного розвитку м. Харкова».

  Основні праці: за результатами наукових розробок Панкеєва А.М. щорічно видає статті в наукових журналах, бере участь в міжнародних конференціях.

  Викладає навчальні курси:

 1. Геоурбаністика
 2. Планування міст і транспорт
 3. Основи містобудування
 4. Планування та благоустрій міст
 5. Реконструкція житлових територій

  Панкеєва А.М. пройшла навчання в центрі дистанційного навчання з курсу «Теорія і практика в MOODLE». Забезпечує всі види навчального процесу, є керівником курсового і дипломного проектування та куратором академічної групи.

 


Інженер кафедри - Надрова Ольга Олегівна


На сайті 78 гостей та користувачі відсутні

Розклад дзвінків

1 пара:  8-30 - 10-05

2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

Харків:

Приемн комиссиялистcdr

Кафедра міського будівництва