УВАГА АБІТУРІЄНТІВ!

Ознайомтесь будь ласка з правилами прийому та строками подачі документів для вступу у ХНУМГ імені О.М.Бекетова на факультет Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва.

Прийом заяв і документів, вступні випробування,

конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра (на 1 курс) проводиться в такі терміни:

 1. Реєстрація на творчий конкурс з 01.06.2020р. по 31.07.2020р.
 2. Терміни проведення вступних іспитів та творчих конкурсів – з 01.08.2020р. по 12.08.2020р.
 3. Початок прийому заяв та документів – з 13.08.2020р.
 4. Закінчення прийому документів від осіб які вступають тільки за результатами ЗНО – о 18.00 22.08.2020р.
 5. Терміни зарахування вступників за державним або регіональним замовленням на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів – не пізніше 12.00 05.08.2020р.
 6. Терміни зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30.09.2020р.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра проводиться в такі терміни:

 1. Реєстрація електронних кабінетів – з 01.08.2020р. по 12.08.2020р.
 2. Початок прийому заяв та документів – з 05.08.2020р.
 3. Закінчення прийому заяв та документів – 22.08.2020р.
 4. Термін зарахування вступників за державним замовленням – до 12.00 05.09.2020р.
 5. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 11.09.2020р

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на перший курс (зі скороченим строком навчання) або на другий та наступні курси (з нормативним строком навчання) на навчання за освітніми програмами підготовки бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

  1. Початок прийому заяв та документів – з 13.08.2020р.
  2. Закінчення прийому заяв та документів – о 18.00 22.08.2020р.
  3. Строки проведення фахових вступних випробувань – з 25.08.2020р. по 31.08.2020р.
  4. Термін зарахування вступників за державним або регіональним замовленням – не пізніше 12.00 07.09.2020р.
  5. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 12.00 08.09.2020р.

  Заява щодо участі у конкурсі надається до відбіркової комісії факультету (деканат факультету АДОМ, корпус бмк, ауд. 405). 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ПРОФЕСІОГРАМА

 

ІНЖЕНЕР-БУДІВЕЛЬНИК

 

Галузь знань – Будівництво та архітектура

Спеціальність – Будівництво та цивільна інженерія

Спеціалізація «Міське будівництво та господарство»

 

випускова кафедра «Міського будівництва»

 

Освітня кваліфікація:

 1. Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» - Бакалавр будівництва
 2. Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» - Магістр з будівництва та цивільної інженерії

 

Терміни навчання:

 • - бакалавр - 4 роки (денна форма навчання), 4,5 років (заочна форма навчання), 3 роки (скорочений термін навчання);
 • - магістр – 1,5 роки (денна форма навчання), 2 роки (заочна форма навчання).
 • Загальна характеристика (опис професії)
  Професія інженера-будівельника спеціалізації «Міське будівництво та господарство» передбачає проектування, зведення, експлуатацію, моніторинг та реконструкцію міських територій, будівель і споруд, інженерного забезпечення та обладнання будівельних об'єктів і міських територій, а також транспортної інфраструктури, проведення наукових досліджень і освітньої діяльності в галузі міського будівництва.
  Кваліфікований спеціаліст підготовлений до професійної діяльності в галузі будівництва для роботи в проектних, науково-дослідних інститутах, у виробничих, будівельних та експлуатаційних підприємствах, організаціях, що виконують проектно-пошукові роботи, в спеціалізованих фірмах різних форм власності.
   
  Домінуючі здібності Для успішної професійної діяльності необхідна наявність творчих, розумових, математичних, конструкторсько-технічних здібностей
  Професійні знання
  Для успішного освоєння професії необхідні базові знання з загальноосвітніх фундаментальних і прикладних дисциплін: фізики, хімії, математики, інженерної і комп’ютерної графіки, будівельного матеріалознавства, інженерної геодезії, будівельної кліматології та ін.
  Кваліфікований фахівець повинен: знати:
  - містобудівельні і будівельні нормативно-правові акти,
  - діючі стандарти та технічні умови будівельного виробництва,
  - основи проектної справи,
  - інноваційні проектні рішення в системах життєзабезпечення будівель і споруд
  - комп'ютерне проектування архітектурних просторів,
  - опір матеріалів,
  - будівельну і теоретичну механіку,
  - технологію будівельного виробництва,
  - методи розрахунків, конструювання та контролю якості будівельних конструкцій
  - основи кошторисної справи
  - правила і норми охорони праці, техніки безпеки в будівництві та в надзвичайних обставинах;
  мати уявлення:
  - про формування, функціонування і розвиток міських територій різного призначення,
  - про житлові і громадські будинки, дорожньо-транспортні споруди, об’єкти комунальної власності;
  - про формування, функціонування і розвиток вулично-дорожньої мережі;
  - про організацію безперебійної роботи міського транспорту;
  - про організацію відпочинку міського населення;
  - про ландшафтний дизайн;
  - про сучасні тенденції розвитку інженерної інфраструктури міста;
  - про підприємства, організації, фірми, які працюють в галузі управління міським господарством, будівництва, реконструкції, експлуатації та утримання житлового фонду, енергореновації та модернізації будинків і споруд;
  - про сучасні тенденції розвитку, проблеми та шляхи їх вирішення для створення комфортного міського середовища.
  Професійні вміння
  Кваліфікований фахівець повинен уміти:
  - обґрунтувати оптимальні проектні рішення об’єктів міського будівництва та цивільної інженерії з урахуванням їх особливостей для подальшого визначення оптимального режиму функціонування;
  - здійснювати контроль відповідності розроблюваних проектів і технічної документації завданням на проектування, стандартам, будівельним нормам і правилам, технічним умовам та іншим виконавчим документами;
  - провести розробку документації та організувати роботи по менеджменту якості містобудівних, технологічних процесів на підприємстві і виробничих ділянках;
  - здійснювати контроль якості зведення, експлуатації та утримання об’єктів міського будівництва та цивільної інженерії;
  - обробляти статистичні дані, розраховувати та оптимізувати технологічні параметри за допомогою спеціалізованих сучасних методів та засобів;
  - розробити заходи з охорони праці та навколишнього середовища при проведенні досліджень та у виробничій діяльності;
  - скласти психологічний портрет людини, підібрати робітників на визначені посади, знайти шляхи виходу з конфліктної ситуації для ефективного управління персоналом;
  - розробити стратегію розвитку організації, прийняти  управлінське рішення зі складної управлінської проблеми в екстремальних умовах, оцінити документально оформлене управлінське рішення;
  - сприймати та розуміти науково-технічну вітчизняну та іноземну літературу зі спеціальності, складати науково-технічну документацію та спілкуватися на професійні теми, у тому числі іноземною мовою;
  - пояснювати процеси, що відбуваються на основних етапах дослідження, проектування, експлуатації, утримання, реконструкції об’єктів міського будівництва та цивільної інженерії;
  - надати вказівки щодо експлуатації обладнання та перевірки технічного стану і залишкового ресурсу будівельних об'єктів і обладнання, розробки технічної документації на ремонт;
  - провести постановку і проведення експериментів, метрологічне забезпечення, збір, обробку та аналіз результатів, ідентифікацію теорії і експерименту;
  - аналізувати і вирішувати складні інженерні проблеми в міському будівництві та цивільній інженерії;
  - аналізувати ефективність проектних та технічних рішень, пропонувати заходи з ресурсо- та енергозбереження;
  - провести розробку інноваційних матеріалів, технологій, конструкцій і систем, розрахункових методик, в тому числі з використанням наукових досягнень;
  - розробляти техніко-економічне обґрунтування і прийняття проектних рішень в цілому по об'єкту, координація робіт по частинах проекту;
  - запропонувати заходи з охорони праці від шуму, вібрації, збиткової теплоти та дії електричного струму, розробити первинні заходи з пожежної безпеки для заданих умов;
  - аналізувати витрати і результати діяльності виробничих підрозділів, організації безпечних способів і контроль за веденням робіт на підприємстві;
  - розробляти програми заходів щодо зниження негативних наслідків антропогенної діяльності та здійснювати керівництво її виконанням;
  - провести технічну експертизу проектів об'єктів будівництва та цивільної інженерії.
  Важливі професійні якості

   Для успішної професійної діяльності майбутній кваліфікований фахівець повинен мати наступні особисті і професійні якості та зацікавлення:
  - широкий круг зацікавлень в галузі міського будівництва;
  - високорозвинені організаторські здібності;
  - здатність оперативно вирішувати проблемні ситуації;
  - логічне та аналітичне мислення;
  - високий рівень розвитку технічних здібностей;
  - математичні здібності;
  - просторове мислення;
  - схильність до інтелектуальних видів діяльності;
  - схильність до роботи з технікою;
  - фізична витривалість;
  - виражена здатність до концентрації уваги;
  - емоційна стійкість;
  - вміння передбачати перспективи розвитку галузі.

  Обмеження професії
  Майбутні фахівці повинні бути готові до:
  - підвищеного психоемоційного навантаження;
  - високого рівня відповідальності;
  Перспективи працевлаштування 

  Майбутні кваліфіковані фахівці мають можливість працевлаштування:
  - в Адміністрації населених пунктів;
  - в виконавчих установах;
  - в Управліннях та департаментах архітектури, містобудування та земельних відносин;
  - в будівельних організаціях;
  - в проектних та дизайнерських майстернях всіх форм власності;
  - в відділах оцінки землі і бюро технічної інвентаризації;
  - на підприємствах ландшафтного дизайну всіх форм власності;
  - на підприємствах житлово-комунального господарства;
  - в вищих, середньотехнічних, професійних навчальних закладах;
  - в науково-дослідних інститутах

  -необхідності постійного отримання знань з новітніх технологій в міському управлінні і будівництві
  Перспективи кар’єрного росту
  Кваліфікований фахівець може займати первинні посади: майстер будівельних та монтажних робіт, виробник робіт, інженер (цивільне будівництво), інженер-проектувальник - у проектному інституті, інженер з проектно-кошторисної роботи виробничого або технічного відділів будівельного підприємства, інженер з нагляду за будівництвом - у відділах капітального будівництва, держадміністрації обласного та міського значення, державних підприємств, приватних фірм і бюро, науковий співробітник - в науково-дослідному інституті, завідувач лабораторією, асистент, викладач - в навчальних закладах.
  Комунікативні навички фахівця, його управлінські здібності, дозволять виступати в ролі керівника колективів різних по кількості співробітників, опановувати такі професії, як менеджер, менеджер проекту; підприємець.
  Розвиток підприємницьких вмінь дозволить відкрити власну справу і опанувати професію приватного підприємця.
  Затребуваність

   Професія інженера-будівельника користується високим попитом, стабільно затребувана, конкурентоздатна на ринку праці.
  Посади, які можуть займати кваліфіковані фахівці:
  - фахівець в органах самоврядування міст;
  - інженер–будівельник;
  - інженер–проектувальник;
  - фахівець–кошторисник;
  - фахівець з ландшафтного дизайну;
  - фахівець в житлово-комунальному господарстві;
  - викладач в навчальних закладах;.
  - виконроб на будівництві
  Переваги професії:
  - активність висококваліфікованого фахівця в професійній діяльності позитивно впливає на перспективи професійного росту, отримання високої заробітної плати, можливості переорієнтації на певну суміжну професію;
  - задоволеність і гордість за якісно виконані роботи, побудовані об'єкти.

 

 


На сайті 52 гостей та користувачі відсутні

Харків:

Розклад дзвінків

1 пара:  8-30 - 10-05

2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

Приемн комиссиялистcdr

Кафедра міського будівництва