Наші публікації     
     

 

При участии заведующего кафедрой - Заслуженного архитектора Украины, лауреата Государственной премии Украины в области архитектуры и градостроительства, профессора В.Т.Семенова было разработано два генеральных плана г. Харькова: Генеральный план г.Харькова 1986 года и Генеральный план г.Харькова 2004 г. (до 2026 года, с последующей корректировкой в 2013 г.)

При участии нынешнего профессорско-преподавательского состава кафедры разработаны:

Концепция системного развития города Харькова (2000 г.)

Концепция устойчивого развития города Харькова (2004 г.)

Программа развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова (2003 г.)

Программа развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Харьковской области (2003 г.)

Комплексная транспортная схема г. Харькова (2005 г.)

2019

 1.  Линник І. Е., Бочаров О. В. Вирішення проблем маломобільних груп населення в різних країнах світу [Електронний ресурс] // Сучасний рух науки: тези доп. V міжнар. науково-практичної інтернет-конференції, 7-8 лютого 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 392–396.

 2018

 1. Проектування міських територій : підручник : у 2 ч. Ч.1 / [за ред. В. Т. Семенова, І. Е. Линник] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 449 с. (Серія «Міське будівництво та господарство»)

 2. Жидкова Т. В. Проблеми та перспективи розвитку житлової забудови в умовах комплексної реконструкції міста: монографія / [Т. М. Апатенко, Ю. І. Гайко, Т. В. Жидкова та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 180 с.
 3. Tetiana Apatenko, Olena Bezlubchenko,. Conceptualization of high technology using in architectural space. MODERN INNOVATIVE AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY. Monograph. Katowice: Katowice School of Technology, 2018. P. 118-129. - ISBN 978- 83-947093-7-2
 4. Апатенко Т.М., Безлюбченко О.С. Управління розвитком житлових територій. Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. - К. : КНУБА, 2018

 5. Tetiana Apatenko, Olena Bezlubchenko. Spatial features for formation of public space of united territorial communities on the basis of the indicative mechanism. Conference Proceedings of the 7 th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2018 P. 87-89; ISBN 978-83-62683-25-3

 6. Апатенко Т.М., Безлюбченко О.С. Завальний О.В., Енергомодернізація житлових будинків як виклик сучасності / Tetiana Apatenko, Olena Bezlyubchenko, Oleksandr Zavalniy // ScienceRise. – 2018. – T. 12, - С. 6-18.

 7. Шишкін Е.А. Рециклінг будівельних відходів/ Шишкін Е.А., Гайко Ю.І., Вяткін К.І, Чала А.О// Науково-технічний збірник КНУБА «Містобудування та територіальне планування», Київ , випус 66, лютий 2018 р.

 8. Вяткін К.І. Система розселення населення в Україні/ Вяткін К.І, В’яткін Р.С.// Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст» ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Харків № 142’2018 травень 2018. - с. 199 -204

 9. Analysis of the Efficiency of Elaborating the Technology of Producing the Portland Cement Clinker Through the Application of the Gas Production Industry Wastes/ K Viatkin , T Chernonosova , E Gnatchenko//International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern technologies IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 463 (2018) 042072 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/463/4/042072

 10. Improvement Of The Energy Efficiency Of Portland Cement Production During The Use Of The Natural Gas Liquid Processing Residue/ K. Viatkin , N. Moroz , E. Shishkin // International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern technologies IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 463 (2018) 042073 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/463/4/042073

 11. Вяткін К.І. Public administration’s mechanisms of the security management in tourism industry/ КІ Вяткін, ТМ Колесник, ОІ Угоднікова// Науковий вісник Полісся № 4 (16), 2018 Scientific bulletin of Polissia № 4 (16), 2018 ISSN 2410-9576 (Print); ISSN 2412-2394

 12. Zidkova Таtyana Use of a highly dispersed chalk additive for the production of concrete for transport structures / S.N. Chepurna, Olga Borziak, Таtyana Zidkova, Anna Zhyhlo and Andrii Ismagilov // MATEC Web Conf., 2018 7th International Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings” (Transbud-2018). - Vol. 230. – 03003 (2018).

 13.  Zhydkova T.V. Past centuries industrial architecture renovation methods / Zhydkova T.V., Chepurna S.N., Popova O.A., Chabonenko P.M. // Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture, Croatia. – Vol. 62. – N. 2 (2018). – P. 173-185. 

 14. Жидкова Т.В. Розробка пропозицій щодо уповільнення швидкості руху транспорту засобами «Street-Art» / Жидкова Т.В. Попова О.А. // ScienceRise.– 2018 – Vol. № 8 – С. 6-9

 15. Жидкова Т.В. Аналіз причин стагнації й пропозиції щодо розвитку велосипедного руху в м. Харкові // Жидкова Т.В., Колодезний А.В. – ScieneRise. – 2018. – Vol. № 11. – С. 6 – 10.
 16. Жидкова Т.В. Механізм впливу добавки високодисперсної крейди на процеси структуроутворення цементного каменю / Т. В. Жидкова, С. М. Чепурна, О. С. Борзяк // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. - 2018. - Вип. 72. - С. 99-106. 

 17. Жидкова Т.В. Бетонні вироби для реконструкції та інженерного благоустрою міських територій / С. М. Чепурна, Т. В. Жидкова, М. Є. Чепурна // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. - 2018. - Вип. 10. - С. 195-204.
 18. Жидкова Т.В. Варіативність вибору техніко-економічного обґрунтування при комплексній реконструкції території міста / Жидкова Т.В., Чепурна С.М. // Наукові вісті Далівського університету, Сєверодонецьк, 2018. – № 14. – С. 48-55.
 19. Жидкова Т.В. Адаптація архітектурного середовища закладів освіти для всіх. Conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; ISBN 978-83-62683-25-3; pp. 345, illus., tabs., bibls. – С. 317 – 318. / Т.В. Жидкова, В.В. Івасенко.
 20. Жидкова Т.В. Створення умов інклюзивної освіти шляхом адаптації міського середовища для всіх. / Medzinárodný nekonferenčný zborník. VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ III. Prešovská univerzita v Prešove. Pedagogická fakulta, PREŠOV 2018. - С. 180-186. / Т.В. Жидкова, В.В. Івасенко.
 21. Івасенко В.В. Комплексна оцінка рівня обслуговування вулично-дорожнього середовища з урахуванням потреб маломобільних груп населення/ В.В. Івасенко, Т.П. Литвиненко, І.В. Ткаченко, Т.В. Жидкова // Збірник наукових праць за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції «TECHNOLOGY, ENGINEERING AND SCIENCE – 2018» (24-25.10.2018). – С. 11 – 12. – Лондон (Великобританія), 2018. 
 22. Tetyana Zhydkova. Historical and architectural heritage of cities as an important element in the upbringing of modern youth / Tetyana Zhydkova, Svitlana Chepurna // Modern Management: Logistics and Education. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; .- P. 21-27.
 23. Нижник О.В. Сталезалізобетонний каркас для багатоярусної автомобільної стоянки / О.В. Нижник, Т.Д. Рищенко, В.В. Івасенко. Наукове видання Будівельні конструкції. теорія і практика: Збірник наукових праць / Редактор О.Д. Журавський– К., КНУБА, 2018. – Випуск 2. – ISSN 2522-4182 – С.43-48.
 24. Литвиненко Т.П. Моделювання просторового коридору вулиць населених пунктів. Building Innovations-2018: Збірник наукових праць І Міжнародної азербайджансько-україніської конфереції, 24-25 травня 2018 року – Баку: ПолтНТУ, 2018. – 480 с. С. 315 – 317. / Т.П. Литвиненко, І.В. Ткаченко, В.В. Ільченко, В.В. Івасенко
 25. Линник І.Е., Шмуля І.А. АНАЛІЗ ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ У МІСТІ ХАРКОВІ ТА ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ [Електронний ресурс] // Сучасний рух науки: тези доп. II міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 червня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С. 234–237.
 26. Линник І. Е. Ергономічні вимоги до формування візуальних комунікацій для мало мобільних груп населення / І. Е. Линник, С. П. Шкляр // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Осєтрін. — Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 66. – С. 320–326.
 27. Линник И. Э. Формирование визуальных коммуникаций для маломобильных групп населения / И. Э. Линник, А. В. Бочаров // Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности : материалы междун. науч.-техн. конф. молодых ученых, Могилев, 25–26 октября 2018 г. – Белоруссия, Могилев : Белорусско-Российский ун-т, 2018. – С. 117.
 28. Линник І.Е. Участь України у формуванні міжнародних транспортних коридорів / І. Е. Линник // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Осєтрін. — Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 68. – С. 309–315. 
 29. Pankeieva A. Delimitation of the territories being under the influence of agglomeration / A. Pankeieva // International Scientific Journal on Urban planning & Sustainable Development URBANIZM. – Baku, Azerbaijan, 2018 – No.23. – p. 95-104.

 30. Панкеева А. Н. Критерии выделения территории как агломерации / А. Н. Панкеева, О. В. Завальный // Международный научно-исследовательский журнал. – Екатеринбург, 2018. – Вып. №10 (76). – С. 14-17.

 31. Панкеєва А. М. Дослідження формування харківської агломерації / А. М. Панкеєва // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2018. – Вип. Т 92. – №2. – С. 108-133 DOI: 10.29295/2311–7257–2018–92–2–108–113

 32. Панкеєва А. М. Делімітація територій зони впливу Харківської агломерації / А. М. Панкеєва // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 67. – С. 357–369.

 33. Панкеєва А. М. Дослідження принципів формування агломерацій / А. М. Панкеєва // Молодий вчений. – 2018. – №4. – С. 185-188.

 34. Завальный О.В. Определение перспективных границ зоны влияния Харьковской агломерации на расчетный период / О.В. Завальный, А.Н. Панкеева // «Градостроительство». – М., 2018. – Вып.5(57). – С. 11-18.

 35. Панкеєва А.М. Проблемні аспекти виділення агломерацій / А.М. Панкеєва, О.В. Завальний // Сучасний рух науки: тези доп. IV міжнародної науково-практичної інтернет конфернції, 6-7 грудня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С. 1041 – 1044.

 36. Чепурная С.Н. Повышение коррозионной стойкости бетона транспортных сооружений добавкой высокодисперсного кальцита /С.Н. Чепурная, А.А. Плугин, О.С. Борзяк // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2018. – № 1(91). - С. 292–298.

 37. Чепурна С.М. Бетони підвищеної водонепроникності з добавкою високодисперсного органогенного кальциту (крейди) / С.М. Чепурна, О.С. Борзяк // Містобудування те територіальне планування: наук.-техн. зб. – Київ: КНУБА, 2018. – № 66. – С. 629–637.

 38. Чепурна С.М. Гідратація портландцементу в присутності добавки високодисперсної крейди / С.М. Чепурна, О.С. Борзяк, // Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп., 2018. – Вип. 175. – С. 110–117.

 39. Чепурна С.М. Техніко-економічне обґрунтування реконструкції території міста / Чепурна С.М., Жидкова Т.В. // II всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах», Сєверодонецьк. – 21-22 березня 2018 р. – С. 26.

 40. Чепурна С.М. Вплив добавки високодисперсної крейди на фізико-механічні властивості бетонів / Чепурна С.М., Борзяк О.С., Жидкова Т.В., Жигло А.А., Ісмагілов А.О // VII – а Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті», Харків, Україна. – 14 – 16 листопада 2018 р. – С. 172-173.

 41. В. Chepurna. Increase in corrosion resistance of concrete in transport constructions with addition of high-disperse сalcite / S. Chepurna, O. Borziak, A. Plugin // F.A.Finger - Institut für Baustoffkund, Weimar/.- Tagungsband 2. - P. 1081-1089.

 

2017

 1. Жидкова Т.В. Будівельна фізика: підручник / Т.В.Жидкова, Т.М. Апатенко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М Бекетова- Х.: ХНУМГім. О.М Бекетова, 2017. - 400 с
 2. Линник І. Е. Оцінка та прогнозування екологічного стану дорожнього господарства : монографія / І. Е. Линник ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 145 с.
 3. Social and economic changes of contemporary : Monograpf / edited by T. Nestorenko, T. Pokusa // The Academy of Managament and Administration in Opole. – Opole: The Academy of Managament and Administration in Opole, 2017. – P. 43-49. – ISBN – 978-83-62683-00-0.

 4. Tetyana Zhydkova. Przemiany w nowoczesnym spo?ecze?stwie: aspekty humanitarne transformations in contemporary society: humanitarian aspects / Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017.- P. 143-147. - ISBN 978- 83-62683-99-4
 5. Тетяна М Апатенко. Туризм як економічний інструмент розвитку територій/ Тетяна В Жидкова, Тетяна М Апатенко, Алла В Функ //Conference Proceedings of the 6 the International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 20 – 23, 2017, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-10-9; pp.272, illus., tabs., bibls.– С.50-52.
 6. Апатенко Т.М., студент групи МБГ 2016-3у Аксьонов Є.О. Принципи формування комфортного житлового середовища / Матеріали науково-технічної конференція «Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування» м. Харків, ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 1-7 листопада 2017 р. /збірник матеріалів. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова), 2017.С. 185-190

 7. Апатенко Т.М., Безлюбченко О.С. Кардинальные изменения социальных коммуникаций в условиях трансформации городского пространства.Стаття для монографії: Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty społeczne, ekonomiczne i humanitarne quot; (Transformations in Contemporary Society: Social, Economic and Humanitarian Aspects) Трансформації в сучасному суспільстві: соціальні, економічні та гуманітарні аспекти. Ополе. Польща.2017;. ISВN 978-83-62683-99-4 С 288

 8. АпатенкоТ.М. Щодо питання про виконання основних функцій генеральних планів міст України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Сталий розвиток міст Харків, ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 23-24 листопада 2017р. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова), 2017.

 9. АпатенкоТ.М., студ. гр.2016-3у А. О. Шередько. Еволюція розвитку підземної урбаністики / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Сталий розвиток міст (містобудівний аспект), м. Харків, ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 23-24 листопада 2017р./збірник матеріалів. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова), 2017.

 10. Tetiana Apatenko, Olena Bezlubchenko. Public Spaces as a Main Social Component of Contemporary Cities Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty humanitarne transformations in contemporary society: humanitarian aspects / Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017.- P. 72-78. - ISBN 978- 83-62683-99-4

 11. Вяткін К.І. The study of land management and geographic information support of municipal building in Ukraine/ Нестеренко С.Г., Вяткін К.І// Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва», Харків №1/4 (33), березень 2017. - с. 24 -28

 12. Вяткін К.І. Дослідження формування та використання водних ресурсів на міському та регіональному рівнях із застосуванням геоінформаційних систем/ Мамонов К.А., Кондращенко О.В., Метешкін К.О., Вяткін К.І , Нестеренко С.Г., Касьянов В.В., Бабанін О.В.// Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст» ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Харків № 134 квітень 2017. - с. 58 -64

 13. Вяткін К.І. Міські будівельні аспекти сталого розвитку сучасних міст/ Вяткін К.І// Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст» ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Харків № 136 (27) жовтень 2017. - с. 124 -130

 14. Вяткін К.І Аналіз можливостей розвитку об’єднаних територіальних громад на прикладі старосалтівської отг: містобудівельний аспект/ Семенов В.Т., Вяткін К.І// Науково-технічний збірник КНУБА «Містобудування та територіальне планування», Київ , грудень 2017. – с. 159- 168

 15. Вяткін К.І THE STUDY OF LAND MANAGEMENT AND GEOGRAPHIC INFORMATION SUPPORT OF MUNICIPAL BUILDING IN UKRAINE/ Вяткін К.І , Нестеренко С.Г// Modern metods, innovashions, and exsperiance of practical aplication in the field of technical sciences \\ Radom, Republic of Poland december 27-28, 2017

 16. Жидкова Т.В. Туризм як економічний інструмент розвитку територій / Т .В. Жидкова, Апатенко Т.М. Функ А.В. // Problems And Prospects Of Territories’socio-Economic Development. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017.- P. 50-52. 

 17. Івасенко В.В. Дослідження планувальних параметрів пішохідного руху з урахуванням потреб маломобільних груп населення / В.В. Івасенко, Т.П. Литвиненко, О.В. Нижник. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2017. – Випуск 65. – С.78-86.

 18. Линник И. Э. Использование и благоустройство оврагов в г. Харькове / И. Э. Линник, А. И. Шмуля // Материалы Х Всеукр. студ. науч.-техн. конф. „Устойчивое развитие городов”. – Х. : ХНУГХ, 2017. – С. 16–17.

 19. Черноносова Т. А. Развитие и формирование программ «интеллектуальный город – умный город» / Т. А. Черноносова, Е.С. Буханова, И.Э. Линник // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Осєтрін. — Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 64. – С. 438–445.

 20. Линник И. Э. Системы размещения автомобильных стоянок в больших городах / И. Э. Линник, В.Н. Дудник // Сталий розвиток міст (містобудівний аспект) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 листопада 2017 р.; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 38–40.

 21. Линник И. Э. Принципы размещения автомобильных стоянок в плане города / И. Э. Линник, И. А. Шмуля // Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 17 листопада 2017 р.; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 54–55.

 22. Шкляр С. П. Принципи формування ергономічного архітектурного середовища для дітей-інвалідів / С. П. Шкляр, І. Е. Линник // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Дьомін. — Київ : КНУБА, 2017. — Вип. 49. — С. 202—209.

 23. Линник І. Е. Методи ергономічних досліджень при проектуванні дизайну міського середовища / І. Е. Линник // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Осєтрін. — Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 65. – С. 310–316.

 24. Завальний О. В. Методи делімітації міських агломерацій / О. В. Завальний, А. М. Панкеєва // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 64. – С. 84–93.

 25. Панкеєва А. М. Методика делімітації міських агломерацій / А. М. Панкеєва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник – К., КНУБА, 2017. – Вип. 48.– С. 332–342.

 26. Завальный А. В. Определение границ городских агломераций / А. В. Завальный, А. Н. Панкеева // Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности :материалы междунар. науч.-техн. конф. молод. ученых / М-во образования Респ. Беларусь, М-во образования и науки Рос. Федерации, Белорус.-Рос. ун-т; редкол. : И. С. Сазонов (гл. ред.) [и др.]. – Могилев: Белорус.-Рос. ун-т, 2017. – С. 149. – ISBN 978-985-492-197-6.

 27. Завальний О. В. Міські агломерації у вітчизняному законодавстві / О. В. Завальний, А. М. Панкеєва // Сталий розвиток міст (містобудівний аспект): матеріали міжнар. наук. практ. конф., Харків, листопад 2017 р. // [редкол. : В.Т.Семенов (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац.. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГХ ім. О.М. Бекетова. 2017. – С. 43–45.

 28. Завальний О. В. Формування просторово-територіальної структури міської агломерації / О. В. Завальний, А. М. Панкеєва // Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудівництва: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (17 листопада 2017 р. м. Харків). – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – С.

 29. Pаnkeieva A. Основні процеси, що впливають на розвиток територій у складі міських агломерацій / А. Pankeieva, N. Moroz // Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development:Conference Proceedings of the 6 th International Scientific Conference (April 20 – 23, 2017, Opole, Poland). – Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – P. 74-76. –

 30. Чепурна С.М. Високодисперсна крейда як добавка для бетонів / С.М. Чепурна, О.С. Борзяк // VI міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті» (Харків, 19-21 квітня 2017 р.) – Харків, 2017. – С. 78.

 31. Чепурна С.М. Підземний простір – резервна територія для розвитку міста /Чепурна С.М. // Сталий розвиток міст: містобудівний аспект: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23-24 листопада 2017 р.: тези доповідей. – Харків: ХНУМГ, 2017. – С.29-31.

 32. Yevhen Surzhan, Kostyantin Rapinа,Tetyana Rapinа. Parameters rationalization for flat double-layer grid spatial structure (STiSK system) // MATEC Web of Conferences  116, 02033 (2017)

   

 

2016

 1. Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів / під. заг. ред. В. Т. Семенова, І. Е. Линник. – X. : ХНУМГ, 2016. – 300 с.
 2. Гайко Ю.І., Гнатченко Є.Ю. Стратегія інноваційного розвитку житлово-комунального господарства Харківської області // Глобальні та національні проблеми економіки (електронне наукове видання). – Миколаїв, 2016. - № 9. – С. 475-482, ISSN (Online): 2413-3965. 
 3. Семенов В.Т.  Панкеева А.Н.  Концептуальные посылки необходимости разработки методики пространственно-территориального развития регионов в условиях децентрализации. / Міжнародна науково-практична конференція Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія, 18-21 січня 2016 року, Братислава.
 4. Безлюбченко О.С., Апатенко Т.Н. О вопросах оптимизпции генеральных планов городов / Міжнародна науково-практична конференція Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія.
 5. Чепурная С.Н. Деформативность бетона с добавкой высокодисперного мела. / Чепурная С.Н.// Материалы III Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук» (г. Ужгород, 08-09 апреля 2016 г.). – С. 113-116.
 6. В.Т. Семенов, Т.М. Апатенко, А.М., Панкеєва. Проблеми просторового планування малих міст в контексті формування об'єднаних територіальних громад (ОТГ) В.Т. Семенов - Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: Архітектура та екологія (м. Київ, 31 жовтня - 1 листопада 2016 року). Київ: НАУ, 2016. 268с. (21-22).
 7. Т.М. Апатенко, А.М. Панкеєва. Розробка містобудівної документації для новоствореного територіально-просторового об’єднання громад Регіон – 2016: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10-11 листопада 2016 р.). – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С.147-149.

 8. Апатенко Т. М., Жидкова Т.В. Аналіз реального рівню стану житлового фонду України. Стаття журнал Scientific Journal «ScienceRise» по материалам V заочной научной конференции «Научные итоги 2016 г.» (№ 12. 2016). ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print) С. 35-38

 9. Безлюбченко О. С. /О вопросах оптимизации генеральных планов городов / Е.С.Безлюбченко, Т. Н. Апатенко //,Perspective Trends in Scientific Research – 2015 : Materials of International scientific and practical conference. – Vol. 2. – 17–22 October 2016 Bratislava, Slovak Republic, 2016. – P. 81-82

 10. ГІС забезпечення у раціональному використанні земельних ресурсів міської забудови/ МамоновК.А.Нестеренко С.Г., Вяткін К.І.// Збірник наукових праць ХНУБА «Науковий вісник будівництва», Харків №4 том 86 (28) листопад 2016. - с. 283 -286

 11. Вяткін К.І. Геоінформаційні системи в землеустрої: напрями, особливості та практика застосування в міському середовищі/ Мамонов К.А., Нестеренко С.Г., Вяткін К.І.,Угоднікова О.І.// Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту, Харків №166 (20) грудень 2016. - с. 60 -67

 12. 1.Жидкова Т.В Анализ использования высокодисперсного мела как минеральной добавки в составе мелкозернистых бетонов. // Жидкова Т.В., Чепурная С.Н.,– ScieneRise. – 2016. – Vol. № 12/2 (29). – С. 65 – 68.

 13. Жидкова Т.В. Modified properties of concrete of fine-disperse chalk/S. Chepurna, T.Zhydkova//Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky, 2016.- № 1(4) - P. 59-62
 14. Жидкова Т.В. Життєздатна архітектура як ідея сталого розвитку міст, або екологічного проектування / Т .В. Жидкова, Апатенко Т.М.// Electronic edition Conference Proceedings of the International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2016, Opole – Berdyansk – Slavyansk), 2016; - С.428-432 - ISBN 978-83-62683-871
 15. Івасенко В.В. Удосконалення вулично-дорожньої мережі з урахуванням принципів універсального дизайну / В.В. Івасенко // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 59. – ISSN 2076-815 X. – С. 149 – 154.
 16. Ivasenko V. Analysis of the regulatory provisions for engineering construction and traffic management course for projecting public transport to the needs of people with limited mobility / V. Ivasenko // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – № 1 (5). ISSN 2313–5425/ С. 17 – 21.
 17. Lytvynenko T. Street and road network’s planning principles for needs of persons with disabilities / T. Litvinenko, V. Ivasenko // Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво. – Вип. 2(47)’ 2016: – Полтава. ПолтНТУ, 2016. – С.269 – 277. (Збірник індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
 18. Линник И. Э. Анализ влияния факторов внешней среды на объемы перевозок пассажиров метрополитеном / И. Э. Линник, В. П. Шпачук, А. И. Жабина // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Дьомін. — Київ : КНУБА, 2016. — Вип. 42. — С. 220—225.
 19. Линник І. Е. Еволюція ергатичної системи на прикладі прогнозування обсягів перевезень пасажирів автобусом у м. Харкові / І. Е. Линник, В. Ф. Харченко, С. В. Синій // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Осєтрін. — Київ : КНУБА, 2016. — Вип. 59. — С. 275—284.
 20. СИНИЙ С. В. Маршрутизация уборки улично-дорожной сети города для обеспечения организации дорожного движения / С. В. СИНИЙ, И. Э. ЛИННИК, А. В. МЕЛЬНИК, А. В. ШОСТАК // ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО В XXI веке: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ : материалы юбилейной междунар. науч.-техн. конф., Могилев, 3–4 ноября 2016 г. – Белоруссия, Могилев : Белорусско-Российский ун-т, 2016. – С. 64–65.
 21. Панкеєва А. М. Субурбанізація – процес розвитку міської агломерації / А. М. Панкеєва // Архітектура та екологія: матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції (31 жовтня - 1 листопада 2016 р., м. Київ). – К.: НАУ, 2016. – С. 204 – 205.

 22. Панкеєва А. М. Створення об’єднанних територіальних громад як стимул розвитку регіонів / В. Т. Семенов, Т. М. Апатенко, А. М. Панкеєва // Регіон-2016: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10 - 11 листопада 2016 р., м. Харків). - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. - С. 154.157.

 23. Панкеєва А. М. Розробка містобудівної документації для новоствореного територіально-просторового об’єднання громад / А. М. Панкеєва, Н. В. Мороз // Регіон-2016: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10 - 11 листопада 2016 р., м. Харків). - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. - С. 147.149.

 24. Панкеєва А. М. Субурбанізація – процес розвитку міської агломерації / А. М. Панкеєва // Архітектура та екологія: матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції (31 жовтня - 1 листопада 2016 р., м. Київ). - К.: НАУ, 2016. - С. 204 - 205.

 25. Чепурная С.Н. Деформативность бетона с добавкой высокодисперсного мела. / С.Н. Чепурная // Матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук" (Ужгород, 8–9 квітня 2016 р.) – Ужгород, 2016. – Ч. 1. – С. 113-116.

 26. Чепурна С.М. Підвищення водонепроникності бетонів з добавкою високодисперсної крейди / Чепурна С.М., Жидкова Т.В., Чепурна М.Є. // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк, 2016. – Вип. 5. – С. 85–91. 

 27. Gjerkeš Henrik, Šijanec Zavrl Marjana, Rapina, Tetiana. Cost and energy efficient modernization of school buildings in Ukraine // Slovenia, ISSN 2350-3505, 2016 – Р. 15-21.

 28. Гордиенко С.Н. К вопросу о повышении энергоэффектив-ности городской застройки / Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий и промышленных предприятий: материалы II междунар. Науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 2-27 февраля 2016 г. – Харьков: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2016. -15- с., с.120-122 https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/1096

 29. Гордиенко С.Н.Проблеми доріг і транспортного обслуговування в умовах формування об'єднаних територіальних громад / Регіон 2016:стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнар. науково-практич. конф. (м. Харків, 10-11 листопада 2016 р.). - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. 347с., с. 117-119.

 30. Гордиенко С.Н. Основні проблеми дорожньо-транспортної мережі старосалтівської об’єднаної територіальної громади науково-практич. конф./ Архітектура та екологія: матеріали VIII міжнар. науково-практич. конф. Україна, м.Київ, Націон. авіац. унів. Навчально-наук. інститут Аеропортів 31 Жовтня – 1 листопада 2016 р. 

 

2015

 1. Гнатченко Є.Ю., Гайко Ю.І. Менеджмент маркетингової діяльності підприємства будівельної галузі // Глобальні та національні проблеми економіки (електронне наукове фахове видання). – Миколаїв, 2015. - № 4. – С. 331-334, ISSN (оnline): 2413-3965. 
 2. Гайко Г.І., Кравець В.Г., Булгаков В.П., Гайко Ю.І.. Транзитноорієнтована природничо-технічна геосистема «Геоурбаністика – інженерно-геологічне середовище» // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво",  2015.– №29.– С.18-24. ISSN: 2079-5688. 
 3. Кульбашная Н. И. Применение информационных характеристик в моделях восприятия водителем дорожной обстановки / Н. И. Кульбашная, И. Э. Линник // Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2015. – 3/3 (75). – С. 27–32. ISSN 1729 – 3774.
 4. Семенов В.Т., Штомпель Н.Э. Разработка градостроительной документации городов Украины в условиях децентрализации / Современные проблемы архитектуры и градостроительство: Науч.- техн. сборник / Ответ. ред. Н.Н. Демин. – К., КНУБА. – Вып. 40.
 5. Завальний О.В., Гордієнко С.М. Питання організації системи громадського велопрокат в м. Харкові / Перспективні напрями наукових досліджень, 17-22 жовтня 2015 року, Братислава. 
 6. Апатенко Т.Н., Панкеева А.Н. Проблемы формирования и развития городских агломераций. In: Перспективні напрями наукових досліджень - 2015, 17-22 жовтня 2015 року, Братислава.
 7. Линник И.Э., Черноносова Т.А. Оптимизация транспортных сетей городов по экологическим критериям / Перспективні напрями наукових досліджень - 2015, 17-22 жовтня 2015 року, Братислава.
 8. Семенов В.Т., Апатенко Т.М., Панкеєва А.М. , Мороз Н.В.  Формування територіальних утворень в умовах децентралізації / Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 5-6 листопада 2015 р.). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. С. 143-145
 9. Панкеєва А.М. Еволюція теоретико- методичних підходів щодо визначення поняття «Міська агломерація»/ Градостроительство и территориальное планирование: Науч.-техн.сборник / Ответ. ред. Н.Н. Осетрин. –  К., КНУБА, 2015. – Вып.57. С. 360-365.

 

2014

 1. Бабаев В.Н. Реконструкция фундамента жилого дома с использованием арматурных стержней акриловыми клеями / В.Н. Бабаев, М.С. Золотов, Э.А. Шишкин, В.А. Скляров, А.О. Гарбуз // Науковий вicник будiвництва Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури. – Вип. 77. – Харків: ХОТВ АБУ, 2014. – С. 53-58. 
 2. Гайко Ю.И., Гнатченко Е.Ю. Формирование инновационной стратегии развития региона как основа реформирования жилищно-коммунального хозяйства // Проблеми та перспективи функціонування будівельного комплексу в контексті забезпечення регіонального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харк. нац. у-нт. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, №3.– 2014.— С. 40-41. 
 3.  Гайко Ю.І. Стратегічні завдання державного та регіонального значення в умовах реформування містобудівного розвитку // Проблеми та перспективи функціонування будівельного комплексу в контексті забезпечення регіонального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харк. нац. у-нт. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, №3.–2014.— С. 8-10. 
 4. Сунак П.О. Аналіз заходів реконструкції житлового фонду закордоном / П.О. Сунак, Ю.А. Мельник, О.В. Мельник, С.В. Синій, О.П. Сунак, І. Е. Линник // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Осєтрін. — Київ : КНУБА, 2014. — Вип. 54 . — С. 397—410.
 5. Линник І. Е. Прогнозування викидів шкідливих речовин на виробничих базах дорожнього господарства / І. Е. Линник // Комунальне господарство міст: [наук.-техн. зб.]. – Х. : ХНУМГ, 2014. – Вип. 118. – С. 120–124. ISSN 0869 – 1231.
 6. Линник І. Е. Прогнозування екологічного стану ґрунтів та джерел води уздовж автомобільних доріг / І. Е. Линник // Комунальне господарство міст. – 2014. – Вип. 116. – С.75–80. ISSN 0869 – 1231.
 7. Линник И. Э. Прогнозирование объемов перевозок городским электрическим транспортом г. Харькова / И. Э. Линник. // Містобудування та територіальне планування. – 2014. – Вип. 51. – С. 289–297.
 8. Линник І.Е. Прогнозування екологічного стану автомобільних доріг / І. Е. Линник// Містобудування та територіальне планування. – 2014. – Вип. 53. – С. 288–296.
 9. Линник И.Э. Развитие транспортной схемы г. Чугуева как структурной части Харьковской агломерации / И.Э. Линник, А.М. Сосипатров, Ю.В. Никитенко // Наука – образованию, производству, экономике : материалы Двенадцатой  междунар. науч.-техн. конф. : в 4 т. / Белорус. нац. техн. ун-т : редкол.: Б.М. Хрусталев, Ф.А. Романюк, А.С. Калиниченко. – Минск, 2014. – Т. 3. – С. 218-220.
 10. Завальний О. В. Характеристика магістральної вулично-дорожньої мережі міста Харкова / О.В. Завальний, І.Е. Линник // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2014. – Вип. 37. – С. 241–246.
 11. В.Т. Семёнов.  Агломерация – приоритетные направления совершенствования территориально-пространственного и административного реформирования Украины / В. Т. Семёнов, А. В. Завальний, Т. Н. Апатенко и др. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 36. – С. 344–351.
 12. Димченко О.В., Семенов В.Т., Биченко Л.А., Панкеєва А.М. Агломерації: сучасний стан та перспективи розвитку і управління / О.В. Димченко, А.М. Панкеєва, В.Т.Семенов // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 52. – С. 90–104.
 13. Писаревський І.М., Димченко О.В., Семенов В.Т., Іщенко Т.В., Железнякова І.Л. Економічні аспекти розвитку агломерацій / І.М. Писаревський, О.В. Димченко, В.Т. Семенов та ін. // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 52. – С. 316–323.
 14. В.Т. Семёнов. Стратегии жизнедеятельности городов – опыт обновлённого развития / В.Т. Семёнов // Сучасні проблеми архітек-тури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції : матеріали конф., Харків, 27–28 листопада 2014 р.
 15. Семенов В.Т., Панкеева А.Н., Мороз Н.В., Яковлев П.А. Инверсия садовых домов в коттеджи / Регіон – 2014: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-ти річчю кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків, 6 листопада 2014 р. / гол. ред.. колегії В. С. Бакіров. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. С. 153-156.

 

2013

 1. Линник И.Э. Экспериментальная оценка динамики состояний системы «водитель – транспортное средство» / И.Э. Линник // Технологический аудит и резервы производства. – 2013. – № 6/6 (14). – Х. :Изд.-во: Технологический центр. –ISSN: 2226-3780. 2013. – С. 6 – 8.
 2. Линник І.Е.Принципи функціонування ергономічних систем / І.Е. Линник // Комунальне господарство міст. – 2013. – Вип. 110. – С. 228 – 232.
 3. Бабаев В.Н., Золотов М.С., Шишкин Э.А., Скляров В.А., Гарбуз А.О. Влияние поперечных размеров арматурных стержней серповидного профиля класса а500с на напряженно-деформированное состояние анкерного соединения. Комунальне господарство міст (107). С. 27-32. ISSN 0869-1231
 4. А.В. Даниленко, Г. Вірт, В.Т. Семенов. Аксіологія – теоретична основа захисту пам’яток культурної спадщини / А.В. Даниленко, Г. Вірт, В.Т. Семенов // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – Вип. 109. – С. 218–223. – (Серія :в 2 ч. Ч. 1 : «Економічні науки»). 
 5. В.Т. Семёнов, Н. В. Мороз, А.Н. Панкеева, П.А. Яковлев. Инверсия садовых товариществ во всесезонное жильё / В.Т. Семёнов, Н.В. Мороз, А.Н. Панкеева, П. А. Яковлев // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – Вип. 109. – С. 224–229. – (Серія : в 2-х ч. Ч. 1 : «Технічні науки та архітектура»).
 6. В.Т. Семёнов, В.А. Лагутина. Особенности типологий жилых зданий городов Средиземноморья / В.Т. Семёнов, В.А. Лагутина // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – Вип. 112. – С. 117–185. – (Серія «Технічні науки та архітектура»).
 7. В.Т. Семёнов, Н.Э. Штомпель. Применение методов стратегического менеджмента в градо-строительных процессах и управлении территориями / В.Т. Семёнов, Н.Э. Штомпель // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – Вип. 112. – С. 153–160. – (Серія «Технічні науки та архітектура»).
 8. Апатенко Т.М., Панкеева А.Н. Городские агломерации на постсоветском пространстве на примере Харьковской агломерации / Строительство: проблемы и перспективы: сборник статей по материалам международной научно-практической конференции 29-30 марта 2013 г. - Махачкала: ДГИНХ, 2013. – С. 35-38.
 9. Мороз Н.В., Панкеева А.Н., Доля Н.А. Преобразование садовых домиков во всесезонное жилье / Материалы Международной научно-практической Интернет - конференции "Перспективы развития территорий: теория и практика" – Х.: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2013.
 10. Чепурная С.Н. Влияние тонкодисперсного мела на физико-механические показатели./ С.Н. Чепурная, М.С. Золотов, Т.В. Жидкова, С.В. Волювач. // Шеста Международна научна конференция «Архитектура, Строительство – Съвременност», сборник с доклади, част II Варна, Болгария, 2013. – С. 225 – 233.
 11. Чепурная С.Н. Влияние тонкодисперсного мела на новообразования в вяжущем компоненте бетона. / Чепурная С.Н., Жидкова Т.В. // Сборник статей по материалам международной научно- практической конференции «Строительство: проблемы и перспективы» Махачкала, 2013. – С. 248 – 251. 
 12. Бабаев В.Н.  Влияние на напряженно-деформированное состояние клеевой анкеровки арматурных стержней серповидного профиля класса А500С толщины клеевого слоя / В.Н. Бабаев, М.С. Золотов, Э.А. Шишкин, В.А. Скляров, А.О. Гарбуз // Ресурсосберегающие технологии и эффективное использование местных ресурсов в строительстве: межд. сб. научн. трудов. – Новосибирск, 2013. – С. 185-191.
 13. Бабаев В.Н. Зависимость деформационных свойств клеевой анкеровки арматурных стержней серповидного профиля класса А500С от вида нагружения / В.Н. Бабаев, М.С. Золотов, Э.А. Шишкин, Э.А. Скляров, А.О. Гарбуз // Будівельні конструкції. Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону: міжвідомчий наук.-техн. зб. – Вип. 78, книга 2. – Київ. ДП НДІБК, 2013. – С. 107-116.
 14. Shyshkin E.A. Stress and deformation state of glued anchorage of reinforcement bars of crescent type / E.A. Shyshkin, M.S. Zolotov // Transcom 2013, section 7 – civil engineering, Slovak Republic, Žilina, 2013 – Р. 279-283. 

 

 2012

 1. Золотов М.С., Шишкин Э.А.,Скляров В.А.Влияние глубины заделки арматурного стержня серповидного профиля на напряженно-деформируемое состояние анкерного соединения на акриловых клеях. Комунальне господарство міст (105). С. 116-122. ISSN 0869-1231
 2. Линник І.Е. Щодо визначення впливу змін зовнішнього середовища на еволюцію транспортних систем / І.Е. Линник, Я.В. Санько // Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2012. – 5/3 (59). – С. 14 – 16.
 3. Линник І.Е. Якісний аналіз еволюції ергономічної системи «водій – транспортний засіб – транспортна мережа – середовище» / І.Е. Линник // Містобудування та територіальне планування. – 2012. – Вип. 45., Ч. І. – С. 374–377.
 4. Линник І.Е. Визначення впливу зовнішнього середовища на еволюцію системи «ВТМС» / І.Е. Линник, Я.В. Санько // Містобудування та територіальне планування. – 2012. – Вип. 44. – С. 300 – 305.
 5. Линник І.Е. Прогнозування еволюції ергономічних систем методом еволюційно-ймовірнісного моделювання / І.Е. Линник // Технологический аудит и резервы производства. – 2012. – № 5/2 (7) / Матеріали міжнар. наук. конф. «Наукова періодика слов’янських країн в умовах глобалізації». Ч. І. – К., 2012. – С. 27 – 28.
 6. Линник І.Е. Модель еволюції системи «ВТМС»у розімкнутому стані /І.Е. Линник // Вісник національного технічного університету «ХПІ». – 2012. – № 44 (950).2012. – С. 36 – 41.
 7. Линник І.Е. Прогнозування еволюції системи «ВТМС» з урахуванням впливу середовища / І.Е. Линник, Я.В. Санько // Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2012. – 4/3(58). – С. 54 – 57.
 8. Семенов В.Т., Апатенко Т.Н., Ищенко Т.В., Панкеева А.Н., Штомпель Н.Э., Яковлев П.А. Архитектурно-градостроительное сопровождение оптимизации социальных проблем крупных городов / В.Т. Семёнов, Н.Э. Штомпель, Т.В. Ищенко и др. // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 46. – С. 501–513.
 9. Т.Н.Апатенко, А.Н.Панкеева, В.Т.Семёнов. Основные тенденции формирования городских агломераций / Т.Н.Апатенко, А.Н.Панкеева, В.Т.Семёнов // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва.Харків : ХНАМГ, 2012. – Вип. 105. – С. 508–515. – (Серія «Технічні науки та архітектура»).– Существует электронная версия.
 10. К.Л. Украінцева, Я.О. Сєріков, В.Т. Семенов та ін. Розробка стратегії визначення і прогнозування економічної ефективності заходів з охорони праці на підприємствах житлово-комунального господарства / К. Л. Украінцева, Я.О. Сєріков, В.Т. Семенов та ін. // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – Вип. 102. – С. 414–419. – (Серія «Економічні науки»).

 

2011

 1. В.Т.Семёнов, Н.Э.Штомпель. Модель организации смарт-мегаполиса на примере г. Харькова, в основу которой положена эффективная территориально-пространственная организация / В.Т.Семёнов, Н.Э.Штомпель // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва.Харків : ХНАМГ, 2011. – Вип. 98. – С. 137–145. – (Серія «Економічні науки»).
 2. В.Т.Семёнов, Н.Э.Штомпель. Современные проблемы развития городских агломераций (на примере Харьковского региона) / В.Т.Семёнов, Н.Э.Штомпель // Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 14–15 декабря 2011 г. / Харьков. обл. гос. админ., Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва и др. – Харьков : ХНАГХ, 2011. – С. 3–5.
 3. Панкеєва А.М. Особливості реабілітації промислових територій в транскордонних регіонах / Материалы международной научно-практической конференции. Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях, 2011.
 4. Золотов М.С., Мороз Н.В. Составы наполнителей с минимальной пустотностью для покрытий полов на основе связующего из акрилового полимера / Материалы Х международной научно-технической Інтернет-конференции «Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве», Харьков: ХНАГХ, 2011. С. 104-106.
 5. Золотов М.С., Мороз Н.В. Использование акриловых полимеррастворов для устроиства покрытий полов / Коммунальное хозяйство городов. Вып. 97-Х., 2011- С.89-96.
 6. Золотов М.С. Мороз Н.В. Технология устройства покрытии полов с учетом усадочных деформации акриловых полимеррастворов / Науковий вісник будівництва ХДТУБА ХОТВ АБУ вып. 63. – Х, 2011- С.118-123.
 7. Губина М.В., Подгорная О.П., Мороз Н.В. Некоторые проблемы общегородского центра крупнеишего города / Материалы международной научно-технической конференции «Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничних террриториях», 2011г.
 8. Шутенко Л.Н. Характер разрушения клеевой анкеровки арматурных стержней серповидного профиля / Л.Н. Шутенко, М.С. Золотов, В.А. Скляров, Э.А. Шишкин, О.Н. Корекян // Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве: Х международная науч.-техн. интернет-конф. – Харьков, ХНАГХ, 2012. – С.89-91.

 

 2010

 1. В.Т. Семенов, В.М. Прасол, О.В. Димченко, З.В. Гончарова. Еволюційний погляд на розробку програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства регіону / В.Т. Семенов, В. М. Прасол, О.В. Димченко, З.В. Гончарова // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – Вип. 96. – С. 546–551. – (Серія «Економічні науки»).
 2. В.Т.Семёнов, Н.Э.Штомпель. Комплексный подход к формированию приоритетов и структуры стратегических планов устойчивого развития городов и регионов / В.Т.Семёнов, Н.Э.Штомпель // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва.Харків : ХНАМГ, 2010. – Вип. 9540546. – (Серія «Економічні науки»).
 3. В. Т. Семёнов, В. М. Прасол. Экономическая оценка эффективности мероприятий по энергосбережению в жилых зданиях / В. Т. Семёнов, В. М. Прасол // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VIII междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 2010 г. / Харьков. обл. гос. админ., Харьков. гор. совет, Междунар. ассамблея столиц и крупн. гор., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – С. 27 ; Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2010. – Вып. 94. – С. 187–196. – (Серия «Экономические науки»).
 4. Чепурная С.Н. Влияние высокодисперсного карбоната кальция на технологические свойства бетонной смеси. / Чепурная С.Н. Золотов М.С., Жидкова Т.В. // Науковий вісник будівництва. – Х. ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2010. – Вип. 56. – С. 80-85. 

 

2009

 1. В. Х. Далека, В. Т. Семенов. Електричний транспорт – перспективи розвитку та кадрове забезпечення / В. Х. Далека, В. Т. Семенов // Сталий розвиток міст. Електричний транспорт – перспективи розвитку та кадрове забезпечення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 1–30 жовтня 2009 р. / Укр. корпор. підпр. електр. трансп. «Укрелектротранс», Харків. обл. наук.-техн. тов-во комун. госп-ва і побут. обслуг., Моск. енерг. ін-т, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. – С. 3–5.
 2. В. Т. Семёнов, В. И. Торкатюк, Р. М. Крамаренко Инновационные структуры и методы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при перевозке опасных бытовых отходов и грузов / В. Т. Семёнов, В. И. Торкатюк, Р. М. Крамаренко // Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–22 жовтня 2009 р. / Мін-во з питань житл.-комун. госп-ва, Харків. обл. держ. адмін., Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Харків : ХНАМГ, 2009. – С. 81–82.
 3. В.Т.Семёнов, В.М.Прасол, Э.Ю.Шевченко. Направления энергосбережения в системах водоотведения городов / В.Т.Семёнов, В.М.Прасол, Э.Ю.Шевченко // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., Алушта (АР Крим), 8–12 червня 2009 р. / Харків. обл. держ. адмін., Департ. комун. госп-ва Харків. міськ. виконкому, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва та ін. – Алушта (АР Крим) : ХО НТТ КГ та ПО, 2009. – С. 81–82.
 4. В.Т.Семёнов, Н.Э.Штомпель. Синергетические модели управления мегаполисами в условиях необходимости устойчивого развития / В.Т.Семёнов, Н.Э.Штомпель // Градостроительные аспекты устойчивого развития крупных городов : материалы VII междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 10–11 декабря 2009 г. / Харьков. гор. исполком, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2009. – С. 23–25 ; Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2009. – Вып. 90. – С. 3–8. – (Серия «Технические науки и архитектура»).
 5. В.Т.Семёнов, М.К.Сухонос, З.В.Гончарова. Совершенствование управления устойчивым развитием крупных городов / В.Т.Семёнов, М.К.Сухонос, З.В.Гончарова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2009. – Вып. 86. – С. 394–400. – (Серия «Технические науки и архитектура»).
 6. Котенева З.И., Мороз Н.В. Наливные полы на основе полимеров / Материалы - 7 Международной научно-практической конференции Устойчивое развитие городов «Градостроительные аспекты устойчивого развития крупных городов» Харьков ХНАГХ, 2009.
 7. Золотов М.С., Мороз Н.В. Основные технологические операции при устроистве полов с использованием акрилового полимерраствора / Науковий вісник будівництва ХДТУБА ХОТВ АБУ вып. 52.  – Х, 2009- С.216-219.
 8. Чепурная С.Н. Структурообразующая роль карбоната кальция как одного из составляющих известняка в вяжущем компоненте бетона. / Чепурная С.Н. // Материалы VII международной научно-практической  конференции «Градостроительные аспекты устойчивого развития крупных городов» - Х., ХНАГХ, 2009 г. – С. 61-62.

 9. Чепурная С.Н. Морозостойкость бетона на основе вяжущего компонента, содержащего карбонат кальция (мел). / Чепурная С.Н., Золотов М.С.// Науковий вісник будівництва. – Х. ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2009. – Вип. 54. – С. 66-70.

 10. Чепурная С.Н. Коррозионная стойкость бетона на основе вяжущего компонента, содержащего мел. / Чепурная С.Н.// Містобудування та територіальне планування: К., КНУБА, 2009 – Вип. 35. С. 468-471. 

 11. Костенко А.Б. Использование баз данных в интернете для повышения эффективности управления строительными и техническими проектами / Костенко А.Б., ПогребнякБ.И., Шишкин Э.А. /  Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві (2009)

 

2008

 1. В. Т. Семенов, З. В. Гончарова. Моніторинг як ефективний механізм управління реалізацією програм у сфері житлово-комунального господарства / В. Т. Семенов, З. В. Гончарова // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VI междунар. науч.-практ. интернет-конф. / Харьков. обл. админ., Междунар. ассамблея столиц и крупных гор., Харьков. гор. исполком., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – С. 177–181 ; Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2008. – Вып. 82. – С. 14–23. – (Серия «Экономические науки»).
 2. В. Т. Семёнов, В. М. Прасол. Особенности и задачи мониторинга реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства / В. Т. Семёнов, В. М. Прасол // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VI междунар. науч.-практ. интернет-конф. / Харьков. обл. админ., Междунар. ассамблея столиц и крупных гор., Харьков. гор. исполком., Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – С. 117–118 ; Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2008. – Вып. 82. – С. 167–176. – (Серия «Экономические науки»).
 3. В. Т. Семёнов, В. М. Прасол, Г. В. Высоцкая. Энергетический менеджмент как инструмент, способствующий повышению эффективности использования энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве / В. Т. Семёнов, В. М. Прасол, Г. В. Высоцкая // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2008. – Вып. 80. – С. 12–21. – (Серия «Экономические науки»).

2006

 1. В. И. Торкатюк, В. Т. Семёнов, М. С. Золотов и др. Методологические аспекты формализации основных направлений инноваций в области экономики, организации и управления в строительной отрасли Украины / В. И. Торкатюк, В. Т. Семёнов, М. С. Золотов и др. // Экономика строительной отрасли на пути её интеграции к синергетическим системам : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 17–19 октября 2006г. / Гос. ком. Украины по вопр. жил.-ком. хоз-ва, Харьков. обл. гос. админ., Харьков. горисполком, Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – С. 72–75.
 2. В. Т. Семенов, Г. В. Висоцька, Т. М. Апатенко та ін. Проблеми дозвільної системи в сфері містобудування щодо удосконалення правил забудови м. Харкова / В. Т. Семенов, Г. В. Висоцька, Т. М. Апатенко та ін. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 17–26. – (Серия «Технические науки и архитектура»).
 3. В. Т. Семенов, Е. І. Карпушин, О. В. Завальний та ін. Розвиток транспортної схеми міста на основі генерального плану / В. Т. Семенов, Е. І. Карпушин, О. В. Завальний та ін. //Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2006. – Вып. 69. – С.33–40.– (Серия «Технические науки и архитектура»).
 4. В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов. Роль городских проектов и программ развития в устойчивом развитии мегаполисов / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 3–9. – (Серия «Технические науки и архитектура»).

 

2005

 1. В.Т. Семёнов, А.В. Даниленко. Основной алгоритм проектирования в городской среде / В.Т.Семёнов, А.В.Даниленко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 66. – С. 44–49.– Существует электронная версия.
 2. В. Т. Семёнов. Современные проблемы формирования комфортной среды в мегаполисах / В. Т. Семёнов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 66. – С. 6–9.
 3. В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, Г. В. Стадник и др. Теоретико-методологические основы и принципы обеспечения оптимальных условий рационального использования ресурсов для эффективной работы предприятий строительной отрасли / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, Г. В. Стадник и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 62. – С. 3–34. – (Серия «Экономические науки»).
 4. В. Т. Семёнов, Е. Н. Дудка Характерные особенности Харьковского городского самоуправления как факторы управления городом и создания комфортности городской среды / В. Т. Семёнов, Е. Н. Дудка // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2005. – Вып. 66. – С. 203–208.

 

2004

 1. В.Т.Семёнов, Е.Н.Дудка. Исторические особенности взаимосвязи территориального и функционального развития жизнедеятельности города / В.Т.Семёнов, Е.Н.Дудка // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2004. – Вып. 57. – С. 290–301.
 2. В.Т.Семёнов. Методологические предпосылки разработки «Программы устойчивого развития г. Харькова до 2010 г.» / В.Т.Семёнов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2004. – Вып. 57. – С. 124–130.
 3. В.Н.Бабаев, В.Т.Семёнов, В.И.Торкатюк и др. Разработка и реализация стратегического плана устойчивого развития города на основе разбалансированной системы показателей / В.Н.Бабаев, В.Т.Семёнов, В.И.Торкатюк и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2004. – Вып. 57. – С. 35–52.
 4. В. Т. Семёнов. Роль и задачи тендерных торгов при осуществлении процесса диверсификации производственной деятельности строительных предприя/spanтий / В. Т. Семёнов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2004. – Вып. 54. – С. 114–132.


2003

 1. В.Т.Семёнов, В.Д.Шипулин, Н.Э.Штомпель.  Оптимизация использования территориальных ресурсов мегаполиса Харьков путём создания единого информационного поля / В.Т.Семёнов, В.Д.Шипулин, Н.Э.Штомпель // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 49. – С. 230–234. – (Серия «Технические науки и архитектура»).
 2. В.Т.Семёнов, Г.В.Высоцкая, В.М.Прасол. Пути реформирования жилищно-коммунального хозяйства общины / В.Т.Семёнов, Г.В.Высоцкая, В.М.Прасол // Коммунальное хозяйство горо-дов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 52. – С. 26–31. – (Серия «Экономические науки»).
 3. В.Н.Бабаев, В.Т.Семёнов, В.И.Торкатюк и др. Совершенствование системы управления инфрастуктурой города на основе внедрения стратегического планирования и инновационного менеджмента / В.Н.Бабаев, В.Т.Семёнов, В.И.Торкатюк и др. // Ком-мунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор.
  хоз-ва.
  – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 53. – С. 20–37. – (Серия «Технические науки»).
 4. Л.Н.Шутенко, В.Т.Семёнов, В.Н.Бабаев. Стратегия и пути реализации программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства / Л.Н.Шутенко, В.Т.Семёнов, В.Н.Бабаев // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 53. – С. 3–7. – (Серия «Технические науки и архитектура»).
 5. В.Т.Семёнов, В.И.Торкатюк, В.Ф.Петрова и др. Формирование имитационной модели управления производственными процессами на уровне жилищно-коммунального предприятия / В.Т.Семёнов, В.И.Торкатюк, В.Ф.Петрова и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 53. – С. 247–257. – (Серия «Технические науки и архитектура»).
 6. В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов. «Центр Мегаполис» – инновационная структура для реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова / В. Н. Бабаев, Л. Н. Шутенко, В. Т. Семёнов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2003. – Вып. 49. – С. 3–8. – (Серия «Технические науки и архитектура»).

 

2002

 1. В.Т.Семёнов, Л.И.Нефёдов, Ю.А.Петренко. Методология управления проектами реконструкции жилой застройки / В.Т.Семёнов, Л.И.Нефёдов, Ю.А.Петренко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 39. – С. 197–203. – (Серия «Технические науки»).
 2. В. Т. Семёнов, Н. В. Ходюк. Направление реконструкции застройки городского центра / В. Т. Семёнов, Н. В. Ходюк // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 38. – С. 23–26. – (Серия«Архитектура и технические науки»).
 3. В.Т.Семёнов. Устойчивое развитие городов – перспективы и реальность / В.Т.Семёнов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 36. – С. 156–163. – (Серия «Архитектура и технические науки»).
 4. В.Т.Семёнов, Н.П.Пан, А.М.Анисимов, Е.Е.Холодова. Центр высоких технологий и информационных систем в городском хозяйстве – пример интеграции науки, образования и производства / В.Т.Семёнов, Н.П.Пан, А.М.Анисимов, Е.Е.Холодова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 37. – С. 135–142. – (Серия «Экономические науки»).
 5. В. Т. Семенов, О. Ф. Кононенко. Як розвиватися сучасному місту? / В. Т. Семенов, О. Ф. Кононенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2002. – Вып. 38. – С. 3–8. – (Серия «Архитектура и технические науки»).

 

2001

 1. В. Т. Семёнов, А. В. Завальный, Н. Э. Штомпель и др. Методология разработки и реализации «Городского проекта» в региональных условиях / В. Т. Семёнов, А. В. Завальный, Н. Э. Штомпель и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2001. – Вып. 32. – С. 33–106.
 2. В. Т. Семенов. «Міський проект» – багатоцільова програма розвитку міста / В. Т. Семенов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : Техніка, 2001. – Вып. 32. – С. 10–12.
 3. Г.В.Стадник, В.Т.Семёнов, Е.Е.Холодова. Центр высоких технологий и информационных систем в городском хозяйстве / Г.В.Стадник, В.Т.Семёнов, Е.Е.Холодова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2001. – Вып. 32. – С. 31–33.

 

2000

 1. В. Т. Семенов, Л. М. Шутенко, Г. В. Ковалевський та ін. Концепція комплексного соціально-економічного розвитку м. Харкова до 2010 р. / В. Т. Семенов, Л. М. Шутенко, Г. В. Ковалевський та ін. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2000. – Вып. 24. – С. 3–43. – (Серия «Экономические науки»).
 2. В. Т. Семёнов, М. С. Золотов, А. В. Завальный и др. Проблемы безбарьерной архитектуры и пути их решения / В. Т. Семёнов, М. С. Золотов, А. В. Завальный и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Киев : Техніка, 2000. – Вып. 25. – С. 9–12. – (Серия «Технические науки»).

p

span style=color: black;


Сейчас 256 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Розклад дзвінків

1 пара:  8-30 - 10-05

2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

Харків:

Приемн комиссиялистcdr

Кафедра міського будівництва